Jeugd en zorg

2014

Raad bijstelling bestaand beleid

Beschermd wonen

L

1.250

Beschermd wonen

B

-700

Taakstelling Maatschappelijk Domein

L

-123

Pilot jeugdoverlast

L

-27

Harmonisatie kinderopvang

L

-180

Begeleiding vluchtelingen

L

-30

Sportbedrijf

L

-15

Overheveling transformatiebudget

L

500

675

Raad autonoom

Decentralisaties, aanpassingen nav september- en decembercirculaire 2014

L

1.053

Uitvoeringskosten decentralisaties

L

-180

Meicirculaire

L

26

899

Raad herschikking

Technische wijziging Veiligheidshuis

L

-222

Invulling inkooptaakstelling

L

-13

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

L

0

Verschuiving budget WTCG/CER van Wmo naar Bijzondere Bijstand

L

0

Kostenverdeling

L

2.339

Kostenverdeling

B

-5

2.100

3.674

Werk, inkomen en economie

2014

Raad bijstelling bestaand beleid

Participatiebudget

L

569

Baanstede

L

-13

Baanstede

B

-400

Bestemming jaarrekeningresultaat 2014

L

100

Zaanboot 2015

L

-10

Plan van de Stad

L

-20

Begeleiding vluchtelingen

L

30

Algemene reserve sociaal

B

-1.938

Reserve herstructureringskosten Baanstede

L

1.460

-222

Raad autonoom

Opzetten regionaal werkbedrijf

L

500

WWB bijstelling

L

-640

WWB bijstelling

B

-5.220

Meicirculaire

L

-20

-5.380

Raad herschikking

Invulling inkooptaakstelling

L

-9

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

L

0

Kostenverdeling

L

589

Kostenverdeling

B

-1

579

-5.023

Maatschappelijke voorzieningen

2014

Raad bijstelling bestaand beleid

Structureel hogere huuropbrengsten Sport a.g.v. indexatie voorgaande jaren

L

15

Structureel hogere huuropbrengsten Sport a.g.v. indexatie voorgaande jaren

B

-15

Niet realiseren taakstelling op onderhoudssubsidies buitensportaccommodaties

L

157

Niet realiseren taakstelling op onderhoudssubsidies buitensportaccommodaties

B

-51

Dotatie 2015 reserve Poppodium FluX

L

0

Mutaties op reserve sport

L

44

Plankosten AZ 2015

L

120

Bestemming jaarrekeningresultaat 2014

L

25

Aanpassing budget huur en verhuur onderwijshuisvesting

B

390

Aanpassing budget huur en verhuur onderwijshuisvesting

L

-390

Pilot jeugdoverlast

L

-23

Extra inzet onderwijsachterstanden beleid

B

-400

Extra inzet onderwijsachterstanden beleid

L

400

Specifieke uitkering Rijk voor uitvoering educatietaak

B

-1.135

Specifieke uitkering Rijk voor uitvoering educatietaak

L

1.135

Kosten onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2014

L

125

Verzekeringskosten onderwijshuisvesting

L

-125

Sportbedrijf

L

112

Sportbedrijf

B

147

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

L

-100

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

B

100

531

Raad autonoom

Bijstelling kapitaallasten 2015

L

-446

Langer openhouden Bieb Wormerland

L

34

Aanvulling kapitaallasten 2015 onderwijs

L

228

Subsidie aanpassing voor RMC en aanval op de uitval

L

117

Subsidie aanpassing voor RMC en aanval op de uitval

B

-117

-184

Raad herschikking

Invulling inkooptaakstelling

L

-10

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

L

0

Kostenverdeling

B

0

Kostenverdeling

L

203

193

539

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

2014

Raad bijstelling bestaand beleid

Blauwe zones

L

-103

Blauwe zones

B

-31

Beëindiging vergoedingsregeling proces verbaal

B

189

Onttrekking reserve Woonschepen

B

-50

Onttrekking reserve Woonschepen

L

50

Correctie ivm dubbele invulling taakstelling bundelen kennisclubs

L

-65

Regionale uitvoering woonurgenties

B

-15

Bestemming jaarrekeningresultaat 2014

L

150

Zaanboot 2015

B

-15

Zaanboot 2015

L

25

Plan van de Stad

L

60

Nieuwe Omgevingswet

L

50

Hoogspanning

L

30

Sportbedrijf

L

357

Wijziging MPG 15.1

L

-445

Wijziging MPG 15.1

B

445

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

B

-634

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

L

634

632

Raad autonoom

Bijstelling kapitaallasten 2015

L

46

Bijstelling kapitaallasten 2015

B

5

52

Raad herschikking

Overzetten onderhoudsbudgetten naar Vastgoed

L

40

Herschikking leges vergunningen

B

-44

Actualisatie vastgoed

L

51

Invulling inkooptaakstelling

L

-50

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

L

0

Kostenverdeling

L

550

Kostenverdeling

B

-20

527

Raad nieuw beleid

Vestiging opvangcentrum in Isaac Baarthaven

B

-50

Vestiging opvangcentrum in Isaac Baarthaven

L

50

1.211

Milieu en duurzaamheid

2014

Raad bijstelling bestaand beleid

Herijking Routekaart Klimaat tot Zaanse Energie Agenda

B

-213

Herijking Routekaart Klimaat tot Zaanse Energie Agenda

L

213

Dumpingen

B

-40

Dumpingen

L

40

Plan van de Stad

L

-20

Budget Zaanse Energie Agenda verdelen

L

423

Budget Zaanse Energie Agenda verdelen

B

-423

Frictiekosten Omgevingsdienst

L

40

Geluidssanering

L

100

Geluidssanering

B

-100

Onderhoud & vervanging  meetstation Luchtkwaliteit

B

-120

Onderhoud & vervanging  meetstation Luchtkwaliteit

L

120

Kosten Zaans Proef Lokaal vanuit reserve Duurzaamheidsfonds

L

74

Kosten Zaans Proef Lokaal vanuit reserve Duurzaamheidsfonds

B

-74

Geluidsaneringsprojecten gedekt door subsidies

L

700

Geluidsaneringsprojecten gedekt door subsidies

B

-700

Subsidieregeling IDBZ

B

-238

Subsidieregeling IDBZ

L

238

Actualisatie kosten bodembeheer

B

806

Actualisatie kosten bodembeheer

L

274

1.100

Raad autonoom

Bijstelling kapitaallasten 2015

L

0

Raad herschikking

Kostenverdeling

L

11

11

Raad besluit pre prioritair

Subsidieregeling IDBZ

B

-1.270

Subsidieregeling IDBZ

L

1.270

1.111

Beheer buitenruimte

2014

Raad bijstelling bestaand beleid

Uitbesteding financiële afhandeling kermissen

B

120

Uitbesteding financiële afhandeling kermissen

L

-120

Waterschapslasten

L

70

Sector Uitvoering inhuur en voertuigen

L

0

Verkoop voertuigen

L

35

Verkoop voertuigen

B

-35

Walstroom

L

63

Sportbedrijf

L

-601

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

L

-955

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

B

955

-468

Raad autonoom

Bijstelling kapitaallasten 2015

L

-223

-223

Raad herschikking

Overzetten onderhoudsbudgetten naar Vastgoed

L

-40

Invulling inkooptaakstelling

L

-8

Kostenverdeling

L

59

11

-679

Veiligheid en handhaving

2014

Raad bijstelling bestaand beleid

Personeelslasten Veiligheidshuis

L

-143

Onderzoek ongeluk Den Uylbrug

L

65

-78

Raad autonoom

Overdracht budget objectbewaking aan VRZW

L

51

Aanvulling tekort op de regiobijdrage VRZW

L

71

Bijstelling kapitaallasten 2015

L

18

Aanpassing Regiobijdrage VRZW

L

38

Positief resultaat 2014 VRZW

L

-987

-809

Raad herschikking

Overdracht budget technische vergunningen aan VRZW

L

152

Technische wijziging Veiligheidshuis

L

222

Formatie Ondersteuner Veiligheidshuis

L

-40

Invulling inkooptaakstelling

L

-2

Kostenverdeling

L

307

638

-249

Burger en bestuur

2014

Raad bijstelling bestaand beleid

11.6.12 Invulling bezuiniging optimaliseren en automatiseren van bestuurlijke besluitvorming

L

31

11.7.3 Invullen restant taakstelling Staf en Ondersteuning (functie bestuursmedewerker)

L

62

ICT dienstverlening

B

-65

ICT dienstverlening

L

65

13.9.1 Invulling taakstelling leidinggevenden

L

169

Arbo coördinator (0,89 FTE)

L

-25

Ontwikkeling leerlijnen

L

0

Stoppen bedrijfsfitness

B

30

Stoppen bedrijfsfitness

L

-30

Opleidingsbudget 2015

L

216

Opleidingsbudget 2015

B

-70

Ontvlechting budgetten OD NZKG

L

317

Verkiezingen

L

-125

Opbrengsten uit facilitaire dienstverlening door huisvesting van derden

B

-83

Lagere baten Schade & Verzekeringen

B

30

14.3.1 Restant versoberen arbeidsvoorwaarden via WKR

L

100

Plan van de Stad

L

-20

Onderbesteding P&O Middelen

L

-50

Overheveling transformatiebudget

L

-500

52

Raad autonoom

Bijstelling kapitaallasten 2015

L

-32

-32

Raad herschikking

Overdracht budget technische vergunningen aan VRZW

L

-152

Herschikking leges vergunningen

B

44

Herschikken baten VrZW dienstverlening

B

1

Herschikking budgetten B&W

L

53

Stelpost salaris

L

145

14.5.2 Besparing op vergoeding raadsleden door invoering WKR

L

103

Actualisatie vastgoed

L

-51

Invulling inkooptaakstelling

L

93

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

L

0

Beheer applicatie leerlingenvervoer

L

25

Kostenverdeling

L

-118

Kostenverdeling

B

-1

142

162

Financiën

2014

Raad bijstelling bestaand beleid

Stelpost kapitaallasten

L

278

Ontwikkelingen in het Gemeentefonds na de decembercirculaire

B

-431

Algemene Uitkering (drie decentralisaties)

L

77

Algemene Uitkering (drie decentralisaties)

B

-77

BTW reclame inkomsten

B

186

Toeristenbelasting

B

-227

Bestemming jaarrekeningresultaat 2014

B

-12.474

Bestemming jaarrekeningresultaat 2014

L

12.199

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

B

-1.000

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

L

1.000

-469

Raad autonoom

September en december circulaire aansluitend op raadsinformatiebrief Gemeentefonds 2014

B

-2.263

BNG dividend 2014

B

460

Meicirculaire

B

463

-1.340

Raad herschikking

Verschuiving budget invorderingskosten

L

-40

Stelpost salaris

L

-145

Kostenverdeling

L

124

Kostenverdeling

B

0

-62

-1.870