Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: G. Faber,  L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur: W. Blok

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige, schone en hele omgeving. De gemeente Zaanstad blijft zich – met partners - inzetten voor de algemene veiligheid en wil daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. Zij hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk.

Voortgang doelen ?

Veiligheid

0 1 0 0

Wij willen dat inwoners van Zaanstad veilig kunnen wonen, werken, recreëren en leren in de gemeente. Per periode van vier jaar vindt een veiligheidsanalyse plaats over de gehele veiligheidsproblematiek. Op basis daarvan wordt een beleidsplan opgesteld en jaarlijks een uitvoeringsprogramma. De laatste veiligheidsanalyse heeft in januari 2014 plaatsgevonden. Op basis hiervan is juli 2014 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 vastgesteld. In het IVP 2015-2018 zijn vier prioriteiten benoemd, die in het IVP zijn uitgewerkt in de prestatie-indicatoren. De gemeente zal als regisseur zorgdragen voor een goede uitvoering van het IVP in samenwerking met de partners. Dit doel is nauw verbonden met programma 1 ‘Jeugd en zorg’, waar het tegengaan van (jeugd)overlast en sociale veiligheidsvraagstukken een plek krijgen in de nieuwe infrastructuur van Sociale Wijkteams, Jeugdteams en de begeleiding van huishoudens via het vangnet, de MPG-structuur en het veiligheidshuis.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoering en regie Integraal Veiligheidsplan

We hebben in de begroting voor dit onderdeel geen indicatoren opgenomen. De jaarlijkse verantwoording over het IVP vindt plaats door middel van het uitvoeringsprogramma en het jaarverslag met alle prestatie-indicatoren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Verminderen aantal incidenten sociale kwaliteit

1869 (2013)

1700

1500 (voor 2018)

1700

IVP

Activiteiten

 • Verbeteren van de sociale kwaliteit: dit betekent focus op het beperken van het aantal incidenten met betrekking tot woonoverlast, burenruzies, overlast ten gevolge van drugs- en alcoholgebruik en van gestoorde personen

 • Vergroten objectieve veiligheid: inzet is het verminderen van veelvoorkomende vormen van criminaliteit zoals woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld (waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling), de zgn. high impact crimes (HIC)

 • Jeugd en veiligheidsbeleid met de focus op het verminderen van overlast van groepen jongeren en individuele probleemjongeren (m.n. ‘veelplegers’)

 • Barrières opwerpen tegen vormen van georganiseerde criminaliteit (verwevenheid onder- en bovenwereld). De gemeente zet in overleg met politie, justitie en de Belastingdienst bestuurlijke integrale maatregelen in

Toelichting status

Zaanstad en partners in de veiligheidsketen voeren samen het Integraal Veiligheidsplan (IVP) uit. De geplande activiteiten uit de begroting zijn onderdeel van het uitvoeren van het IVP.

Voorbereiding calamiteiten

0 2 0 0

Sinds 1 januari 2014 is de brandweer ondergebracht in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). De VrZW voert op basis van de wet en de gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweer, meldkamer, multidisciplinaire taken, GHOR (uitbesteed aan Amsterdam-Amstelland), gemeentelijke processen en bedrijfsvoering. Vanuit de gemeente Zaanstad wordt een bijdrage geleverd aan deze gemeenschappelijke regeling. Op regionaal niveau werken we mee aan de uitvoering van de rampen- en crisisorganisatie.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Rampen- en crisisbestrijding

Op basis van de gemeenschappelijke regeling draagt Zaanstad bij aan deVrZW. In 2013 is het Beleidsplan VrZw 2013-2016 vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan zijn drie pijlers geconcretiseerd die richtinggevend zijn voor de taakuitvoering van VrZW als organisatie. Dit zijn: slagvaardig organiseren, verbeteren zelfredzaamheid en versterken van de samenwerking met partners. De VrZW is bezig met het ontwikkelen van prestatie-indicatoren. Dit zal een plek krijgen in een volgende begroting van de VrZW. In het kader van de regionalisering zijn de gemeentelijke bijdragen in 2013 opnieuw vastgesteld. Bij de besluitvorming die in dat kader heeft plaatsgevonden, is door het bestuur bepaald dat de VrZW in de periode 2014-2017 een besparing van 10% dient te realiseren op de gemeentelijke bijdrage.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Begroting VrZW

n.v.t

11,4 miljoen

- 10% in 2017

11,9 miljoen

LIAS-Oneworld

Activiteiten

 • Zie paragraaf Verbonden Partijen

Toelichting status

De jaarrekening 2014 van de VRZW is vastgesteld. Er is een positief resultaat van € 986.000,-. De deelnemende gemeenten krijgen hun aandeel hierin teruggestort van de VRZW. Dit wordt als voordeel gemeld in deze burap. Er is een verrekening van kosten voor het onderbrengen van de brandweer bij de VRZW, die Zaanstad nog moest voldoen.

Openbare orde

Naast een bijdrage aan de VrZW heeft Zaanstad ook een eigen gemeentelijk aandeel in de rampen- en crisisbeheersing en het garanderen van de veiligheid bij evenementen in Zaanstad. Daarnaast is een van de aandachtspunten de uitvoering van het gemeentelijk discriminatiebeleid en betrokkenheid bij allerlei (ad-hoc/operationele) veiligheidszaken.

Activiteiten

 • Gemeentelijk aandeel in de coördinatie van crises, zoals het leveren van personeel voor piketfuncties en deelnemen aan oefeningen

 • Het verstrekken van subsidie aan Bureau Discriminatiezaken

 • Gemeentelijke coördinatie van veiligheid bij evenementen

Toelichting status

Zaanstad levert haar gemeentelijk aandeel in de rampen- en crisisbeheersing, zoals het leveren van personeel voor piketfuncties en deelnemen aan oefeningen, en in het garanderen van de veiligheid bij evenementen in Zaanstad. We voeren het gemeentelijk antidiscriminatiebeleid uit, onder andere door een subsidie aan het Bureau Discriminatiezaken.

Toezicht en handhaving

0 2 0 0

Handhaven is het opheffen van overtredingen van wet- en regelgeving, gericht op het vergroten van veiligheid en het tegengaan van verloedering. Het constateren van overtredingen of overlast gebeurt door toezichthouders en inspecteurs ter plaatse, of doordat bewoners een melding doen. Zodra een overtreding is geconstateerd, moet handhavend worden opgetreden, afhankelijk van de aard van de overtreding. Uitgangspunt hierbij is het zoeken naar een passende oplossing in overleg met de betrokkenen: mediation of maatwerk binnen de kaders die wet- en regelgeving biedt. Op deze wijze wordt geprobeerd onnodige juridische procedures te voorkomen. Bewoners hebben een belangrijke rol bij handhaving en toezicht, doordat zij via meldingen allerlei misstanden kenbaar maken. Daarnaast kunnen bewoners in hun buurt een rol spelen bij het voorkomen of tegengaan van (lichtere vormen van) overlast. In buurten waar bewoners elkaar kennen en aandacht hebben voor elkaar en de leefomgeving, is een kleinere kans dat conflicten ontstaan en zijn mensen eerder in staat dit zelfstandig op te lossen zonder tussenkomst van gemeente. Bij het tegengaan van overlast en verloedering heeft dit programma raakvlakken met programma 3 (Maatschappelijke voorzieningen) en met programma 6 (Beheer Buitenruimte). Bewoners krijgen een grotere rol bij het bepalen van de prioriteiten van het Handhavingsprogramma.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Het uitvoeren van het Handhavingsprogramma

In het handhavingsprogramma geeft de gemeente jaarlijks een overzicht van de inzet op alle toezicht- en handhavingstaken op het gebied van kinderopvang, horeca, milieu, ruimtelijke ordening, (bestaande) bouw, brandveiligheid, openbare ruimte en openbaar water. Door het optreden van Handhaving moet het aantal overtredingen door burgers en bedrijven verminderen. Een deel van de uitvoering van het handhavingsprogramma wordt uitgevoerd binnen programma 8 (Burger en bestuur), waar daadwerkelijk de (omgevings)vergunningen worden afgegeven.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Aantal controles supermarkten/slijterijen op naleving Drank- en Horecawet

n.v.t. (start vanaf 2014)

150

160

150

Handhavingsprogramma

Activiteiten

 • Veilig uitgaan garanderen, waarbij gezorgd wordt dat de horecavoorzieningen en de nabijgelegen openbare ruimte veilig zijn en dat horecavoorzieningen geen overlast geven

 • Handhaven bij parkeeroverlast met als doel het vergroten van de verkeersveiligheid

 • Zorgen voor (brand)veilig gebruik van bouwwerken en percelen

 • Handhaven van de (fysieke en sociale) kwaliteitseisen m.b.t. peuterspeelzalen, kinderopvang en gastouders

 • Aandacht besteden aan meldingen door burgers en het begeleiden van calamiteiten

Toelichting status

Met het handhavingsprogramma voert Zaanstad alle toezicht- en handhavingstaken uit. De geplande activiteiten uit de begroting worden uitgevoerd als onderdeel van het Handhavingsprogramma. Burgers zijn nauw betrokken bij de prioritering van de inzet op handhaving en veiligheid, doordat de inzet grotendeels wordt afgestemd op de meldingen van bewoners en ondernemers. Ten behoeve van de uitvoeringsprogramma’s 2016 van het IVP en het Handhavingsprogramma, wordt bekeken hoe burgers verder betrokken kunnen worden bij de prioritering. Er wordt een film gemaakt over de taken van Straattoezicht, die kan dienen om het gesprek aan te gaan met bewoners en ondernemers over inzet en prioriteiten.

Toezicht op vaarwegen

Vanuit de woongebieden, gelegen aan de Zaan, wordt aandacht gevraagd voor de snelheid van recreatievaart en de beroepsvaart. Op het water gelden, net als op de weg, verkeersregels en maximumsnelheden. Daarnaast is sprake van schaalvergroting bij de beroepsvaart. Grotere schepen – langer en breder – brengen hun goederen naar de bedrijven gelegen aan de Zaan en achterland. Het zich houden aan de snelheid is een belangrijke factor om risico’s voor mogelijke aanvaringen te voorkomen. Havenbeambten houden toezicht op het water en treden zo nodig handhavend op.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Aantal boten dat gecontroleerd en aangesproken wordt op snelheid.

Nieuwe indicator

250

300

250

Logboeken Havens en Vaarwegen.

Activiteiten

 • Veiligheid op de doorgaande vaarwegen door toezicht en handhaving

Toelichting status

Havenbeambten houden toezicht op het water en treden zo nodig handhavend op. We hebben extra aandacht voor controle van de snelheid van recreatievaart en de beroepsvaart in de buurt van woongebieden. De controles hierop zijn vooral in het zomerseizoen intensief, als het drukker is op de vaarwegen. Vanwege evenementen in de zomer zal er meer inzet op toezicht en handhaving nodig zijn.

Afwikkeling scheepvaartverkeer

0 1 0 0

Bij de bediening van bruggen en sluizen wordt gezorgd voor een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. Deze bediening wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd, waarbij goede afstemming plaatsvindt tussen de gebruikers van de vaarwegen en het wegverkeer.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Bediening bruggen en sluizen

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Beroepsvaart wordt binnen 2 uur door de corridor Noordzeekanaal-Tapsloot begeleid.

Nieuwe indicator

95%

100%

95%

Logging brugsysteem.

Activiteiten

 • De bediening van bruggen en sluizen zorgt ervoor dat het scheepvaartverkeer vlot, veilig en duurzaam kan doorvaren over de Zaan en de Nauernasche Vaart. Hierbij is zo min mogelijk oponthoud voor het wegverkeer

Toelichting status

De bediening wordt zo efficiënt mogelijk uitgevoerd, waarbij goede afstemming plaatsvindt tussen de gebruikers van de vaarwegen en het wegverkeer.

Product

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan

Lasten

625

-71

553

Baten

Saldo

625

-71

553

Ramp- en crisisbestrijding

Lasten

12.922

-573

12.349

Baten

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo

12.922

-573

12.349

Openbare orde

Lasten

675

-46

629

Baten

Saldo

675

-46

629

Uitvoeren handhavingsprogramma

Lasten

3.778

59

3.837

Baten

-803

0

-803

Saldo

2.975

59

3.034

Toezicht op vaarwegen

Lasten

894

174

1.068

Baten

-1.148

0

-1.148

Saldo

-255

174

-81

Bediening bruggen en sluizen

Lasten

1.029

209

1.238

Baten

Saldo

1.029

209

1.238

Programma

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Veiligheid en handhaving

Lasten

19.922

-249

19.673

Baten

-1.951

0

-1.951

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo

17.971

-249

17.722

Lasten

Baten

Saldo

Raad autonoom

-809

0

-809

Raad bijstelling bestaand beleid

-78

0

-78

Raad herschikking

638

0

638

-249

0

-249

Raad autonoom

Lasten

Baten

Saldo

Aanpassing Regiobijdrage VRZW

38

0

38

De regiobijdrage aan de VRZW valt hoger uit als gevolg van een verschil van indexering tussen de regio en de gemeente.

Aanvulling tekort op de regiobijdrage VRZW

71

0

71

Het tekort in 2014 bij de omzetting van de brandweer begroting naar een bijdrage aan de VRZW werd in eerste instantie gedekt uit het budget voor omgevingsvergunningen maar dit budget is alsnog overgegaan naar de VRZW.

Bijstelling kapitaallasten 2015

18

0

18

De kapitaallasten 2015 zijn berekend bij het opstellen van de begroting waarin er gerekend is met een raming wat er in 2014 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2014 is dit definitief geworden. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2015 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Overdracht budget objectbewaking aan VRZW

51

0

51

Het budget voor objectbewaking maakt onderdeel uit van de dienstverleningsovereenkomst en is alsnog overgedragen aan de VRZW.

Positief resultaat 2014 VRZW

-987

0

-987

De VRZW sluit het jaar 2014 af met een positief resultaat, dat wordt terug gegeven aan de deelnemende gemeenten. Het aandeel van de gemeente Zaanstad hierin bedraagt 986k.

Raad bijstelling bestaand beleid

Lasten

Baten

Saldo

Onderzoek ongeluk Den Uylbrug

65

0

65

Bij het onderzoek naar het ongeluk op de Den Uylbrug wordt mede gebruik gemaakt van gemeentelijke ondersteuning. Hiervoor worden extra kosten gemaakt (65)

Personeelslasten Veiligheidshuis

-143

0

-143

Zaanstad ontvangt een bijdrage van het Rijk voor de uitvoering van het Veiligheidshuis. Deze middelen worden deels ingezet voor de inzet van personeel.

Raad herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Formatie Ondersteuner Veiligheidshuis

-40

0

-40

Er wordt tijdelijke formatie gecreeerd voor de functie van ondersteuner bij het veiligheidshuis Zaanstreek- Waterland. Het gaat om een tijdelijke inzet met een maximale doorlooptijd t/m dec 2016. De kosten worden gedekt door het veiligheidshuis (201008.8380.01)

Invulling inkooptaakstelling

-2

0

-2

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op e&w-installaties, ict licenties e.d., advocaatkosten en kantoorartikelen.

Kostenverdeling

307

0

307

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Overdracht budget technische vergunningen aan VRZW

152

0

152

Tot 1 januari 2014 belastte de brandweer de kosten, op basis van een uitvoeringsprogramma, door aan de afdeling vergunningen van de gemeente Zaanstad. De VRZW verzorgt nu de technische advisering voor vergunningen waarvoor zij het budget overkrijgen.

Technische wijziging Veiligheidshuis

222

0

222

Het budget voor het Veiligheidshuis wordt verplaatst naar een ander codenummer i.v.m. een apart BTW-regime.