Programma

Resultaat voor bestemming

Begroting lasten origineel 2015

Begroting baten origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting lasten na burap 2015

Begroting baten na burap 2015

Begroting saldo na burap 2015

Realisatie lasten t/m mei 2015

Realisatie baten t/m mei 2015

Realisatie saldo t/m mei 2015

Jeugd en zorg

 

Veilige basis voor ieder kind

3.201

-32

3.169

3.372

-32

3.339

1.821

-69

1.752

Gezond leven

3.057

-32

3.024

3.088

-32

3.055

1.880

-36

1.843

Kracht van de wijkbewoners

19.724

-113

19.610

21.247

-117

21.130

12.998

-171

12.827

Spec. hulp niet zelfst. woont

48.319

-2.551

45.769

41.961

-2.551

39.410

10.392

-1.561

8.831

Spec. hulp zelfst. woont

26.812

-65

26.747

34.283

-765

33.518

23.396

-77

23.319

Uitvoeren armoedebeleid

5.806

-325

5.481

7.347

-326

7.021

2.991

-227

2.764

Werk, inkomen en economie

 

Vestigingsklimaat bedrijven

1.170

0

1.170

1.191

0

1.191

511

-5

506

Rechtmatige inkomensverstrek.

63.032

-54.606

8.426

63.032

-59.828

3.205

24.403

-25.509

-1.106

Int.verst. relatie werkgevers

4.020

0

4.020

4.639

0

4.639

1.439

-66

1.372

Organiseren van beschut werk

11.919

0

11.919

12.414

-400

12.014

11.337

0

11.337

Toerisme bevorderen

179

0

179

170

0

170

127

0

127

Iets terug doen voor uitkering

406

0

406

353

0

353

158

0

158

Aansluit. arbeidsm. en onderw.

98

0

98

101

0

101

45

0

45

Maatschappelijke voorzieningen

 

Goede aansluiting

8.009

-3.986

4.024

8.882

-5.638

3.243

5.471

-6

5.465

Onderwijsklimaat

17.704

-838

16.866

16.556

-300

16.255

6.736

54

6.791

Maatschappelijke initiatieven

1.938

-67

1.871

1.915

-67

1.848

590

19

609

Verzelfstandiging buurthuizen

665

-7

658

669

-7

661

230

-57

173

Actieve (sport)verenigingen

804

0

804

487

0

487

260

0

260

Sportvoorzieningen

5.184

-51

5.133

7.334

-117

7.217

1.760

-18

1.741

Onderst.stim. cultuur in Zstd

10.097

0

10.097

10.027

0

10.027

9.301

-2

9.299

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

 

Participatie erfgoed

847

0

847

852

0

852

295

-4

292

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.925

-45

1.880

2.001

-104

1.897

733

-44

689

Verst. kwaliteit buitengebied

992

-50

942

993

-50

943

193

-61

132

Woningvoorraad

1.612

-331

1.280

1.669

-351

1.318

262

-52

210

Parkeermogelijkheden

1.229

-3.107

-1.877

1.130

-2.948

-1.818

508

-1.232

-724

Bevorderen doorstroming

2.343

0

2.343

2.559

-465

2.093

467

-4

463

Beheer grond- en vastgoedport.

10.050

-6.615

3.436

10.628

-6.609

4.019

1.808

-676

1.132

Samenwerking in gebiedsontw.

41.194

-31.760

9.434

40.930

-29.651

11.279

2.785

-13

2.772

Milieu- en duurzaamheid

 

Dierenasiel en vogelopvang

139

0

139

139

0

139

130

0

130

Vast. uitv. grondstoffenplan

15.389

-18.504

-3.115

15.430

-18.544

-3.114

6.941

-18.504

-11.562

Uitv. Zaanse energie agenda

580

0

580

2.730

-1.177

1.553

628

-567

61

Uitv. ruimtelijke milieuvisie

4.648

0

4.648

5.234

-700

4.534

1.948

-21

1.928

Grondstoffenrotonde

31

0

31

31

0

31

17

0

17

Beheer buitenruimte

 

Recreatieve mogelijkheden

468

0

468

468

0

468

279

-1

278

Funderingsrisico's en herstel

1.131

0

1.131

1.133

0

1.133

437

0

437

Beheer onderh. openb. ruimte

37.726

-408

37.318

36.339

-443

35.896

5.892

-88

5.804

Markten

242

-320

-79

251

-320

-69

102

-112

-10

Onderhoud riolering

6.012

-21.030

-15.018

6.499

-21.030

-14.532

2.646

-19.211

-16.565

Begraven en begraafplaatsen

631

-959

-328

631

-959

-327

191

-257

-66

Vervanging in openbare ruimte

28.481

0

28.481

28.313

0

28.313

2.117

0

2.117

Vervanging riolering

12.624

0

12.624

12.080

0

12.080

5.033

0

5.033

Kermissen

154

-225

-71

35

-105

-70

1

-27

-26

Natuur- en milieu educatie

510

0

510

510

0

510

504

0

504

Veiligheid en handhaving

 

Integraal veiligheidsplan

625

0

625

553

0

553

135

11

146

Ramp- en crisisbestrijdiging

12.922

0

12.922

12.349

0

12.349

5.841

-20

5.821

Openbare orde

675

0

675

629

0

629

274

0

274

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.778

-803

2.975

3.837

-803

3.034

1.416

87

1.504

Toezicht op vaarwegen

894

-1.148

-255

1.068

-1.148

-81

344

-494

-150

Bediening bruggen en sluizen

1.029

0

1.029

1.238

0

1.238

413

0

413

Burger en Bestuur

 

Digitaal behandelen vergunning

4.606

-4.858

-252

4.351

-4.814

-463

1.592

-1.690

-98

Digitaal behandelen aanvragen

3.949

-2.811

1.138

3.950

-2.811

1.139

1.504

-1.267

237

Toegankelijkheid dig. dienstv.

953

0

953

981

0

981

389

0

389

Zaanse historie

924

-37

887

909

-37

873

332

-24

308

Informatievoorziening

34.584

-1.422

33.163

35.781

-1.609

34.173

14.891

-733

14.158

Samen Zaans evenwicht real.

2.830

0

2.830

2.070

0

2.070

939

0

938

Transparante besluitv. en info

2.478

0

2.478

2.350

0

2.350

1.178

0

1.178

Verminderen regeldruk

1.750

-119

1.631

1.706

-89

1.617

695

-61

634

College van B&W

2.001

0

2.001

2.265

0

2.265

1.130

-1

1.129

Gemeenteraad

1.346

0

1.346

1.332

0

1.332

523

0

523

Griffie

588

0

588

588

0

588

239

0

239

Financiën

 

Algemene uitkeringen

-77

-226.755

-226.832

0

-229.063

-229.063

0

-96.080

-96.080

Lokale heffingen

49

-1.559

-1.510

49

-1.786

-1.737

32

-1.416

-1.384

Overige alg. dekkingsmiddelen

11

-1.088

-1.077

11

-902

-891

5

-43

-38

Onvoorzien

101

0

101

101

0

101

23

-55

-32

Saldo kostenplaatsen

110

0

110

244

0

244

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

-6.908

-3.732

-10.639

-6.908

-3.732

-10.639

5.648

-15

5.632

Dividend

0

-24.546

-24.546

0

-24.086

-24.086

0

-374

-374

Innen lokale belastingen

3.007

-31.750

-28.742

3.097

-31.750

-28.653

1.446

-30.930

-29.484

Organisatie financ. processen

4.297

0

4.297

4.291

0

4.291

1.737

0

1.737

Subtotaal voor bestemming

477.623

-446.654

30.968

486.494

-456.269

30.225

190.490

-201.713

-11.224

Programma

Mutaties reserves

Begroting toevoegingen origineel 2015

Begroting onttrekkingen origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting toevoegingen na burap 2015

Begroting onttrekkingen na burap 2015

Begroting saldo na burap 2015

Realisatie toevoegingen t/m mei 2015

Realisatie onttrekkingen t/m mei 2015

Realisatie saldo t/m mei 2015

Jeugd en zorg

 

Spec. hulp niet zelfst. woont

0

-1.400

-1.400

0

-1.400

-1.400

0

0

0

Werk, inkomen en economie

 

Rechtmatige inkomensverstrek.

0

0

0

0

-1.938

-1.938

0

0

0

Int.verst. relatie werkgevers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organiseren van beschut werk

0

0

0

1.460

0

1.460

0

0

0

Maatschappelijke voorzieningen

 

Goede aansluiting

0

-133

-133

0

-133

-133

0

0

0

Onderwijsklimaat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maatschappelijke initiatieven

0

-126

-126

0

-126

-126

0

0

0

Actieve (sport)verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sportvoorzieningen

176

-1.084

-908

220

-984

-764

0

0

0

Onderst.stim. cultuur in Zstd

0

0

0

108

0

108

0

0

0

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

 

Participatie erfgoed

0

-72

-72

0

-72

-72

0

0

0

Verst. kwaliteit buitengebied

0

-359

-359

0

-359

-359

0

0

0

Woningvoorraad

0

0

0

0

-50

-50

0

0

0

Bevorderen doorstroming

0

-1.512

-1.512

450

-1.696

-1.246

0

0

0

Beheer grond- en vastgoedport.

200

-10

190

200

-10

190

0

0

0

Samenwerking in gebiedsontw.

4.426

-8.511

-4.085

4.837

-10.224

-5.387

0

0

0

Milieu- en duurzaamheid

 

Uitv. Zaanse energie agenda

0

-352

-352

0

-1.393

-1.393

0

0

0

Uitv. ruimtelijke milieuvisie

0

-869

-869

706

-283

423

0

0

0

Beheer buitenruimte

 

Funderingsrisico's en herstel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beheer onderh. openb. ruimte

1.000

-33.071

-32.071

1.000

-32.116

-31.116

0

0

0

Veiligheid en handhaving

 

Ramp- en crisisbestrijdiging

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Burger en Bestuur

 

Informatievoorziening

15

-5.542

-5.526

15

-5.542

-5.526

0

0

0

College van B&W

175

0

175

175

0

175

0

0

0

Financiën

 

Overige alg. dekkingsmiddelen

421

-4.245

-3.824

421

-5.245

-4.824

0

0

0

Investeringsfonds

979

0

979

13.178

0

13.178

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

-12.474

-12.474

0

0

0

Dividend

21.925

-3.000

18.925

21.925

-3.000

18.925

0

0

0

Organisatie financ. processen

0

0

0

1.000

0

1.000

0

0

0

Subtotaal mutaties reserves

29.317

-60.285

-30.968

45.694

-77.044

-31.349

0

0

0

Programma

Resultaat na bestemming

Begroting lasten origineel 2015

Begroting baten origineel 2015

Begroting saldo origineel 2015

Begroting lasten na bw 2015

Begroting baten na bw 2015

Begroting saldo na bw 2015

Realisatie lasten 2015

Realisatie baten 2015

Realisatie saldo 2015

Jeugd en zorg

 

Veilige basis voor ieder kind

3.201

-32

3.169

3.372

-32

3.339

1.821

-69

1.752

Gezond leven

3.057

-32

3.024

3.088

-32

3.055

1.880

-36

1.843

Kracht van de wijkbewoners

19.724

-113

19.610

21.247

-117

21.130

12.998

-171

12.827

Spec. hulp niet zelfst. woont

48.319

-3.951

44.369

41.961

-3.951

38.010

10.392

-1.561

8.831

Spec. hulp zelfst. woont

26.812

-65

26.747

34.283

-765

33.518

23.396

-77

23.319

Uitvoeren armoedebeleid

5.806

-325

5.481

7.347

-326

7.021

2.991

-227

2.764

Werk, inkomen en economie

 

Vestigingsklimaat bedrijven

1.170

0

1.170

1.191

0

1.191

511

-5

506

Rechtmatige inkomensverstrek.

63.032

-54.606

8.426

63.032

-61.766

1.267

24.403

-25.509

-1.106

Int.verst. relatie werkgevers

4.020

0

4.020

4.639

0

4.639

1.439

-66

1.372

Organiseren van beschut werk

11.919

0

11.919

13.874

-400

13.474

11.337

0

11.337

Toerisme bevorderen

179

0

179

170

0

170

127

0

127

Iets terug doen voor uitkering

406

0

406

353

0

353

158

0

158

Aansluit. arbeidsm. en onderw.

98

0

98

101

0

101

45

0

45

Maatschappelijke voorzieningen

 

Goede aansluiting

8.009

-4.119

3.891

8.882

-5.771

3.110

5.471

-6

5.465

Onderwijsklimaat

17.704

-838

16.866

16.556

-300

16.255

6.736

54

6.791

Maatschappelijke initiatieven

1.938

-193

1.744

1.915

-193

1.722

590

19

609

Verzelfstandiging buurthuizen

665

-7

658

669

-7

661

230

-57

173

Actieve (sport)verenigingen

804

0

804

487

0

487

260

0

260

Sportvoorzieningen

5.360

-1.135

4.225

7.553

-1.101

6.453

1.760

-18

1.741

Onderst.stim. cultuur in Zstd

10.097

0

10.097

10.135

0

10.135

9.301

-2

9.299

Ruimtelijke- en gebiedsontwikk

 

Participatie erfgoed

847

-72

775

852

-72

780

295

-4

292

Gedifferentieerde aanpak (RO)

1.925

-45

1.880

2.001

-104

1.897

733

-44

689

Verst. kwaliteit buitengebied

992

-409

584

993

-409

584

193

-61

132

Woningvoorraad

1.612

-331

1.280

1.669

-401

1.268

262

-52

210

Parkeermogelijkheden

1.229

-3.107

-1.877

1.130

-2.948

-1.818

508

-1.232

-724

Bevorderen doorstroming

2.343

-1.512

831

3.009

-2.161

847

467

-4

463

Beheer grond- en vastgoedport.

10.250

-6.625

3.626

10.828

-6.619

4.209

1.808

-676

1.132

Samenwerking in gebiedsontw.

45.620

-40.270

5.349

45.767

-39.875

5.892

2.785

-13

2.772

Milieu- en duurzaamheid

 

Dierenasiel en vogelopvang

139

0

139

139

0

139

130

0

130

Vast. uitv. grondstoffenplan

15.389

-18.504

-3.115

15.430

-18.544

-3.114

6.941

-18.504

-11.562

Uitv. Zaanse energie agenda

580

-352

228

2.730

-2.570

160

628

-567

61

Uitv. ruimtelijke milieuvisie

4.648

-869

3.779

5.940

-983

4.957

1.948

-21

1.928

Grondstoffenrotonde

31

0

31

31

0

31

17

0

17

Beheer buitenruimte

 

Recreatieve mogelijkheden

468

0

468

468

0

468

279

-1

278

Funderingsrisico's en herstel

1.131

0

1.131

1.133

0

1.133

437

0

437

Beheer onderh. openb. ruimte

38.726

-33.479

5.247

37.339

-32.559

4.781

5.892

-88

5.804

Markten

242

-320

-79

251

-320

-69

102

-112

-10

Onderhoud riolering

6.012

-21.030

-15.018

6.499

-21.030

-14.532

2.646

-19.211

-16.565

Begraven en begraafplaatsen

631

-959

-328

631

-959

-327

191

-257

-66

Vervanging in openbare ruimte

28.481

0

28.481

28.313

0

28.313

2.117

0

2.117

Vervanging riolering

12.624

0

12.624

12.080

0

12.080

5.033

0

5.033

Kermissen

154

-225

-71

35

-105

-70

1

-27

-26

Natuur- en milieu educatie

510

0

510

510

0

510

504

0

504

Veiligheid en handhaving

 

Integraal veiligheidsplan

625

0

625

553

0

553

135

11

146

Ramp- en crisisbestrijdiging

12.922

0

12.922

12.349

0

12.349

5.841

-20

5.821

Openbare orde

675

0

675

629

0

629

274

0

274

Uitvoeren handhavingsprogramma

3.778

-803

2.975

3.837

-803

3.034

1.416

87

1.504

Toezicht op vaarwegen

894

-1.148

-255

1.068

-1.148

-81

344

-494

-150

Bediening bruggen en sluizen

1.029

0

1.029

1.238

0

1.238

413

0

413

Burger en Bestuur

 

Digitaal behandelen vergunning

4.606

-4.858

-252

4.351

-4.814

-463

1.592

-1.690

-98

Digitaal behandelen aanvragen

3.949

-2.811

1.138

3.950

-2.811

1.139

1.504

-1.267

237

Toegankelijkheid dig. dienstv.

953

0

953

981

0

981

389

0

389

Zaanse historie

924

-37

887

909

-37

873

332

-24

308

Informatievoorziening

34.600

-6.963

27.636

35.797

-7.151

28.646

14.891

-733

14.158

Samen Zaans evenwicht real.

2.830

0

2.830

2.070

0

2.070

939

0

938

Transparante besluitv. en info

2.478

0

2.478

2.350

0

2.350

1.178

0

1.178

Verminderen regeldruk

1.750

-119

1.631

1.706

-89

1.617

695

-61

634

College van B&W

2.176

0

2.176

2.440

0

2.440

1.130

-1

1.129

Gemeenteraad

1.346

0

1.346

1.332

0

1.332

523

0

523

Griffie

588

0

588

588

0

588

239

0

239

Financiën

 

Algemene uitkeringen

-77

-226.755

-226.832

0

-229.063

-229.063

0

-96.080

-96.080

Lokale heffingen

49

-1.559

-1.510

49

-1.786

-1.737

32

-1.416

-1.384

Overige alg. dekkingsmiddelen

432

-5.333

-4.901

432

-6.147

-5.715

5

-43

-38

Investeringsfonds

979

0

979

13.178

0

13.178

0

0

0

Onvoorzien

101

0

101

101

-12.474

-12.373

23

-55

-32

Saldo kostenplaatsen

110

0

110

244

0

244

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

-6.908

-3.732

-10.639

-6.908

-3.732

-10.639

5.648

-15

5.632

Dividend

21.925

-27.546

-5.621

21.925

-27.086

-5.161

0

-374

-374

Innen lokale belastingen

3.007

-31.750

-28.742

3.097

-31.750

-28.653

1.446

-30.930

-29.484

Organisatie financ. processen

4.297

0

4.297

5.291

0

5.291

1.737

0

1.737

Totaal resultaat na bestemming

506.939

-506.939

0

532.188

-533.313

-1.124

190.490

-201.713

-11.224