Maatregel

Stand van zaken
4e kwartaal 2014

Stand van zaken
2e kwartaal 2015

11.2.1

Bundelen van kennisafdelingen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.2.1

Eén cultuurbedrijf

Op koers

Niet (volledig) haalbaar

11.4.1.1

Alleen welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden

Op koers

Op koers

11.4.1.2

Efficiency verhogen in Wabo-keten

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.5.1

Kanaalsturing

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.12

Optimaliseren en automatiseren van bestuurlijke besluitvorming

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.7

Maatregelen BaanStede

Bijsturen

Bijsturen

11.7.2

Effectiever en efficiënter inkopen

Op koers

Op koers

11.7.3

Ombuiging staf en ondersteuning

Op koers

Op koers

13.1.1

Aanpassing logistiek brandweer

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.1.2

Bezuiniging op overhead VrZW

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.1.3

Visie op regionale brandweer Zaanstreek-Waterland

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.2.1

14075 bouwt het maken van afspraken via de telefoon af

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.2.2

14075 bouwt het aannemen van  meldingen openbare ruimte af

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.2.3

Aanpassen capaciteit sector Omgevingsvergunningen aan huidige economische omstandigheden

Op koers

Op koers

13.2.6

Verminderen van het adviseren over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven

Op koers

Op koers

13.6.1

Afbouwen sportstimuleringssubsidies

Bijsturen

Bijsturen

13.6.2

Anders organiseren sport in Zaanstad

Op koers

Op koers

13.6.3

Buitensportvoorzieningen

Op koers

Bijsturen

13.9.1

Verminderen van het aantal leidinggevenden

Op koers

Op koers

14.1.1

Verlagen netheidsniveau openbare ruimte

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.1.2

Verminderen/anders organiseren van gladheidsbestrijding

Niet (volledig) haalbaar

Niet (volledig) haalbaar

14.1.3

Omvormingen in de openbare ruimte

Op koers

Op koers

14.1.4

Verruimen van de afhandelingstermijnen voor meldingen openbare ruimte

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.1.5

Afstoten beheer en onderhoud watergangen

Op koers

Op koers

14.1.6

Eenvoudiger ontwerpen openbare ruimte

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.1.7

Uitstellen inlopen onderhoudsachterstanden openbare ruimte

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.2.1

Regionale samenwerking

Niet (volledig) haalbaar

Niet (volledig) haalbaar

14.3.1

Versoberen arbeidsvoorwaarden

Niet (volledig) haalbaar

Niet (volledig) haalbaar

14.4.1

Centrale regie betaald parkeren

Op koers

Op koers

14.4.3

Veiligheid OOV

Op koers

Gerealiseerd

14.4.4

Afbouwen inhuur KCC bij piektijden

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.5.11

Wethouder minder incl. ondersteuning

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.5.2

Bezuinigingsopgave in te vullen door de raad

Op koers

Op koers

14.6.1

Toekomstagenda Cultuur

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.7.1

Reduceren kosten bedrijfsvoering

Op koers

Op koers

14.8.1

Bezuiniging buurthuizen

Op koers

Gerealiseerd

14.8.2

Bezuiniging organisatiekosten

Gerealiseerd

14.9.1

Businesscase onderwijshuisvesting

Gerealiseerd

14.9.2

WMO huishoudelijke hulp

Op koers

Op koers

14.9.3

Dualiseringskorting

Niet (volledig) haalbaar

14.9.4

Hergebruik scootmobielen

Gerealiseerd

14.9.5

Maatschappelijke stages

Gerealiseerd

14.9.6

Vergunningverlening

Op koers

Op koers

14.9.7

Taakstelling inkoop en facilitair via prijsindex

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.9.8

Duurzaamheidsfonds

Gerealiseerd

Gerealiseerd

15.1

Bewindvoering budgetbeheer zelf uitvoeren

Niet (volledig) haalbaar

15.10

Onderwijsmonitor digitaliseren

Op koers

15.11

Minder secretariële ondersteuning

Niet (volledig) haalbaar

15.2

Efficiency- en aanbestedingsvoordelen maatwerktaken

Op koers

15.3

Meer efficiency en effectiviteit AMHK, OGGZ

Op koers

15.4

Niet meer inlopen achterstallig onderhoud openbare ruimte

Op koers

15.5

Digitalisering werkprocessen

Op koers

15.6

Minder formatie door vermindering regeldruk

Op koers

15.7

Verhuur stadhuis

Op koers

15.8

Lagere accountantskosten

Gerealiseerd

15.9

Locatie Jongerenloket

Niet (volledig) haalbaar

Op koers

11.4.1.1

Alleen welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden

Omschrijving maatregel

Door niet alle gebieden van Zaanstad meer volledig te laten toetsen aan de redelijke eisen van welstand, maar alleen in speerpunt gebieden, kan de gemeente bezuinigen. Hierdoor wordt ambtelijke capaciteit bespaard op meerdere plaatsen in de vergunningsketen en is het gelijk mogelijk de regeldruk richting de burger te verminderen.

Toelichting

De maatregel is financieel opgelost. Deze bezuiniging wordt pas volledig gerealiseerd als de nieuwe welstandsnota daadwerkelijk minder toetsing mogelijk maakt.

11.7.2

Effectiever en efficiënter inkopen

Omschrijving maatregel

Deze maatregel betreft de gemeentebrede inkooptaakstelling

Toelichting

Over 2014 is gerapporteerd dat met een aantal majeure aanbestedingen een aanbestedingsvoordeel is gerealiseerd. Bijvoorbeeld op het vlak van onderhoud en het tarief op de stadsadvocaat. In 2014 kon de taakstelling nog niet volledig worden gerealiseerd omdat de besparing pas plaatsvindt bij het geven van de daadwerkelijke opdrachten en omdat bekend is dat een inkoopvoordeel lager kan uitvallen dan het oorspronkelijke aanbestedingsvoordeel. Bijvoorbeeld door meer-minderwerk. Voor 2015 en verder wordt bij de burap en begroting een voorstel gedaan voor de structurele invulling van het restant dat aan taakstelling resteert (350). Daarmee wordt een traject afgerond waarbij vanaf 2011 een gemeente brede inkooptaakstelling van € 2,22 mln is gerealiseerd. Ook in de toekomst zetten we ons in om aanbestedingsvoordelen te realiseren. Dit is ook noodzakelijk gelet op de kortingen van het rijk voor het uitvoeren van de zorgtaken. Maar ook om te kunnen ondersteunen dat bestaande opgaven op de specifieke beleidsterreinen realiseerbaar zijn.

11.7.3

Ombuiging staf en ondersteuning

Omschrijving maatregel

Het reduceren van de omvang van Staf & Ondersteuning (S&O) door innovatie en bezuiniging.

Toelichting

Structureel wordt 1 functie bestuursmedewerker ingeleverd (mutatie 3023). Voor het restant van de taakstelling (29) zal in 2015 een maatregel worden getroffen.

13.2.3

Aanpassen capaciteit sector Omgevingsvergunningen aan huidige economische omstandigheden

Omschrijving maatregel

Het aantal grote projecten is de afgelopen jaren als gevolg van de economische crisis sterk afgenomen. Deze trend zal zich in de komende jaren voortzetten. Om die reden is er in de sector Omgevingsvergunningen minder behoefte aan casushouderschap om projecten te begeleiden. Daarnaast is er als gevolg hiervan ook minder juridische ondersteuning nodig.

Toelichting

Deze capaciteitsreductie van Omgevingsvergunningen ligt op koers. Per 1 januari 2016 zullen alle bezuinigingen financieel verwerkt zijn.

13.2.6

Verminderen van het adviseren over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven

Omschrijving maatregel

Door een terugval in het aantal vergunningaanvragen is er eveneens minder behoefte aan advisering bij vergunningaanvragen.

Toelichting

Door het project ontkaderen, dat binnen het Stedelijk Domein krachtig is ingezet, verdwijnen beleidskaders die leiden tot minder adviesvragen van burgers en bedrijven. De maatregel is op koers.

13.6.2

Anders organiseren sport in Zaanstad

Omschrijving maatregel

Door het beheer en de exploitatie van de sporthallen, gymnastieklokalen en de zwembaden bij één sterke partner onder te brengen, wordt er een slag gemaakt in efficiëntie op het gebied van beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportvoorzieningen

Toelichting

De overdracht van de sporthallen is gerealiseerd. Hiermee is de benodigde bezuiniging voor de sporthallen gerealiseerd. De gymzalen zijn per 1-9-14 overgedragen aan het Sportbedrijf Zaanstad. De overige onderdelen zijn per 1 januari 2015 overgedragen aan het Sportbedrijf Zaanstad.

13.9.1

Verminderen van het aantal leidinggevenden

Omschrijving maatregel

Op basis van een recente benchmark is gebleken dat Zaanstad naar verhouding veel leidinggevenden heeft. Het aantal leidinggevend zal daarom worden teruggebracht.

Toelichting

De taakstelling is verdeeld over de verschillende onderdelen van de organisatie en zal na de diverse reorganisaties gerealiseerd worden de komende jaren. Via mutatie 2971 wordt invulling gegeven (-92)  aan een deel van het restant van de taakstelling. Resterende maatregelen volgen in 2015.

14.1.3

Omvormingen in de openbare ruimte

Omschrijving maatregel

Het aanpassen van de openbare ruimte of de voorzieningen daarin, zodat de onderhoudslasten afnemen.

Toelichting

Er is een start gemaakt met het omvormen. Het aantal prullenbakken is met 1/4 afgenomen en delen in de openbare ruimte (bv. heestervakken) zijn omgevormd en/of worden ter adoptie aangeboden bij bewoners. Door de raad is aangedrongen op een betere communicatie richting bewoners over groenadoptie alvorens een verdere slag kan worden gemaakt ten aanzien van de omvormingen.Een betere communicatie omtrent de omvormingen is ingevuld door:- het opstellen van een voorlichtingsfolder in samenwerking met Kontact Milieubeheer Zaanstreek en stichting Natuur- en Milieueducatie.- het informeren van maatschappelijke partijen over beleid groenadoptie - perspublicatiesDaarnaast is de wijze waarop de gemeente communiceert over omvormingen herzien en geeft bewoners meer informatie en tijd om tot groenadoptie-initiatieven te komen.

14.1.5

Afstoten beheer en onderhoud watergangen

Omschrijving maatregel

De overdracht van het beheer en onderhoud van watergangen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Toelichting

Met het hoogheemraadschap is een intentieovereenkomst aangegaan om de watergangen in stedelijk gebied over te dragen.  Er zijn afspraken gemaakt rondom inventarisatie van watergangen in het stedelijk gebied. Overdracht van stedelijk water staat gepland voor eind 2015.

14.4.1

Centrale regie betaald parkeren

Omschrijving maatregel

Het doel van dit voorstel is om te komen tot een professionelere, flexibele aansturing voor de uitvoering van het product ‘fiscaal parkeren’ en hiermee tot een efficiencyvoordeel te komen. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn:• Verantwoording: alle kosten en baten m.b.t. betaald parkeren komen samen.• Communicatie: één aanspreekpunt voor betaald parkeren, zowel voor interne partners als externe partijen.• Coördinatie: integrale afstemming van parkeertoezicht, uitvoerend beleid, financiële sturing, inrichten fysieke omgeving,                managementinformatie op 1 plek.• Efficiëntie: optimale flexibiliteit van de inzet van parkeertoezicht en afstemming op het naleef gedrag.• Financiën: professionele sturing op kosten en baten.Informatie: scherpere sturing op managementinformatie en beleidsinformatie.

Toelichting

Het team Centrale Regie Parkeren is geïnitieerd. Alle kosten en baten m.b.t. het betaald parkeren zijn ondergebracht bij het product parkeren. De teamleider CRP is het centrale aanspreekpunt voor betaald parkeren, coördineert de integrale afstemming van parkeertoezicht, het uitvoerend beleid en de financiële sturing. De beschikbare managementinformatie m.b.t. het betaald parkeren wordt door het team CRP gebruikt om efficiënter en effectiever te kunnen handhaven. De verwachting is dat de geprognosticeerde parkeerbaten niet (helemaal) gehaald worden. Door een effectieve en efficiënte sturing wordt getracht de geprognosticeerde parkeerbaten te halen.

14.5.2

Bezuinigingsopgave in te vullen door de raad

Omschrijving maatregel

De raad heeft bij motie 42 besloten mee te bewegen met de krimp van de organisatie. Het college houdt in deze begroting rekening met een taakstelling van € 200.000 nog nader in te vullen door de raad.

Toelichting

In 2014 is de bezuinigingsopgave 100  gerealiseerd door: verlagen fractievergoeding (25), afschaffen internetabonnement (8), minder verzekeringen (19), niet meer doteren aan voorziening raadsleden (23), minder communicatiemiddelen (2) en inleveren 0,3 fte door vermindering van taken (23). De eerder verwachte bezuiniging 'papierarm' werken (30) wordt niet behaald.Voor 2015 is het restant van de taakstelling structureel ingevuld door de invoering van de werkkostenregeling (WKR) per 1/1/2015. Hierdoor ontstaat budgetruimte doordat de onkostenvergoeding van raadsleden onder deze regeling valt. De fiscale lasten voor de gemeente (als werkgeefster) worden hierdoor lager.  Met deze budgetruimte is tevens structurele dekking gevonden voor een deel van het 'functioneringsbudget' van de raad.

14.7.1

Reduceren kosten bedrijfsvoering

Omschrijving maatregel

Het domein Bedrijfsvoering is volgend op de ontwikkelingen in de organisatie. Dat betekent dat de bedrijfsvoering formatief meebeweegt met de krimp van de organisatie door enerzijds minder werkaanbod en anderzijds doordat ingezet wordt op verdere efficiencyverbetering. De efficiencyverbetering zal hand in hand gaan met het verder uitbouwen van het huidige kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering om de ingezette richting en om andere organisaties te ondersteunen in hun bedrijfsvoering verder gestalte te geven.  Binnen de organisatie wordt ernaar gestreefd het percentage voor de inzet van staf en ondersteuning op maximaal 24% te houden. Voor deze ombuiging is uitgegaan van 4 FTE reductie vanaf 2015 oplopend tot 12 FTE in 2017.

Toelichting

Op Koers. De maatregelen gaan in vanaf 2015 en zullen in 2015 verdere invulling krijgen. Daarbij zal een relatie worden gelegd met de daadwerkelijke krimp van de organisatie. Het percentage op staf en ondersteuning op maximaal 24% houden is hierbij de ambitie, maar geen norm. Dit mede ingegeven door de ontwikkeling dat ICT een steeds groter belang krijgt in de doorontwikkeling van de processen in de organisatie zelf. ICT lijkt steeds minder overhead te worden en meer onderdeel te worden van het regulier proces.

14.9.2

WMO huishoudelijke hulp

Omschrijving maatregel

In het regeerakkoord was opgenomen dat alleen mensen die het echt niet anders kunnen regelen, aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden. Dit ging gepaard met een budgetkorting van 75%. Door het zorgakkoord is de maatregel verzacht en nu is het de bedoeling dat het budget vanaf 2015 met 40% wordt gekort. Voor 2014 staat een korting van 6% ingeboekt.

Toelichting

De korting van 6 % over 2014 is ruim gerealiseerd. Hierdoor en door meevallende inkomsten is de taakstelling voor 2015 minder groot. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen in beleid en uitvoering om de besparing voor 2015 te gaan realiseren.

14.9.6

Vergunningverlening

Omschrijving maatregel

Door een veranderende rol in stedelijke ontwikkeling 2 miljoen euro bezuinigen op personeelslasten.

Toelichting

De reorganisatie en personele gevolgen zijn helder en doorgevoerd. Met betrekking tot de frictiekosten, die voortkomen uit deze reorganisatie, is er per ultimo 2013 een voorziening getroffen.De financiële opgaven voor 2014 is gerealiseerd. De opgenomen taakstelling met betrekking tot de Sector Omgevingsvergunningen zal pas vanaf 2016 kunnen worden gerealiseerd en niet vanaf 2015. Vanaf 2016 zal het totaal aan personeelsbezuinigingen voor het domein Stedelijke Ontwikkeling voor 90% worden gerealiseerd. Meer bezuinigen rijmt op dit moment niet met de bestuurlijke wensen en ambities.Bij de begroting 2015-2018 is besloten om in 2015 € 297.000 en vanaf 2016 € 200.000 per jaar terug te draaien op deze bezuiniging (begrotingswijzigingsnummer. 2154).

15.10

Onderwijsmonitor digitaliseren

Omschrijving maatregel

De onderwijsmonitor is in 2011/2012 voor het laatst opgesteld. De afgelopen jaren is informatie steeds meer openbaar toegankelijk geworden. Door hier slim gebruik van te maken hoeven er alleen op deelonderwerpen aanvullende analyses uitgevoerd te worden. Als de monitor daarnaast alleen digitaal aangeboden kan worden, kan er een bedrag van (15) worden bespaard.

Toelichting

De monitor zal niet meer uitgevoerd worden.

15.2

Efficiency- en aanbestedingsvoordelen maatwerktaken

Omschrijving maatregel

Door de maatwerktaken van de GGD nog verder te integreren in de aanpak van de wijkteams, en deze producten bijvoorbeeld in te kopen door het aan te bieden bij meerdere aanbieders, is een bezuiniging te realiseren. Een onderdeel van deze efficiencyslag zou zijn het synchroniseren van de verschillende overleg- c.q. escalatietafels die zich met casuïstiek besprekingen (zgn. vangnet) bezighouden. Dit vraagstuk betreft overigens niet alleen de GGD maar heeft betrekking op alle organisaties die zich met dit aspect bezighouden (AMHK, bemoeizorg, Oggz-toegang, Veiligheidshuis, factteam, etc.). Ook het delen van gezamenlijke huisvesting kan hiervan een onderdeel zijn. Uitgangspunt is dus het verminderen van de organisatiekosten.

Toelichting

46.000 gaat bezuinigd worden door activiteiten die op twee plaatsen worden uitgevoerd te bundelen. Dit betreft activiteiten op het gebied van jeugd en gezond gewicht. Komende tijd gaat verdere invulling van de bezuiniging plaats vinden.

15.3

Meer efficiency en effectiviteit AMHK, OGGZ

Omschrijving maatregel

De gemeente betaalt via de gemeenteschappelijke regeling GGD nu aan deze taken mee. Omdat we via de Brede Doeluitkering meer middelen ontvangen, ontstaat er ruimte in de algemene middelen. Wel geldt dat we ook de gehele rijkskorting op de Jeugdzorg nog moeten kunnen opvangen. Deze maatregel gaat dus niet ten koste van geleverde diensten en producten.

Toelichting

Vanaf 2015 is 8 maanden als grens gesteld voor het meldpunt bijzondere zorg om te proberen mensen naar zorg te begeleiden. Daardoor wordt gestimuleerd dat de benadering zo efficiënt en effectief mogelijk gebeurt.

15.4

Niet meer inlopen achterstallig onderhoud openbare ruimte

Omschrijving maatregel

Niet meer inlopen achterstallig onderhoud openbare ruimte

Toelichting

De beschikbare middelen voor vervanging van de openbare ruimte zijn verlaagd. Binnen dit financiële kader wordt de openbare ruimte in 2015 vervangen. Met de Burap 2015 wordt inzichtelijk gemaakt of de prestatiedoelstelling wordt gehaald.

15.5

Digitalisering werkprocessen

Omschrijving maatregel

De afgelopen jaren zijn al veel dienstverleningsprocessen gedigitaliseerd. De nadruk is daarbij gelegd op de processen in het Klant Contact Center. Een zelfde aanpak is ook mogelijk op andere processen. Door alle processen en poststromen te digitaliseren, voldoet de gemeente aan de eis van minister Plasterk om in 2017 alle transacties digitaal te kunnen afhandelen. Voor mensen die daartoe niet in staat zijn, blijft een analoge afhandeling mogelijk. De processen worden daarmee minder arbeidsintensief, waardoor een bezuiniging te realiseren is. Omdat het opnieuw ontwerpen van de werkprocessen en het digitaliseren daarvan tijd vergt, gaat de bezuiniging in vanaf 2017.

Toelichting

Het project Klant-in-Beeld realiseert het digitaliseren van werkprocessen van de gemeente. Voor 2015 is een plan opgesteld dat verder bouwt op de reeds eerder behaalde resultaten. Dit plan loopt op koers om uiteindelijk in 2017 alle gemeentelijke transacties met de burger digitaal af te kunnen handelen (eis van Minister Plasterk). In de eerste helft van 2015 zullen bij Juridische Zaken de processen “schade en claims” en “bezwaar, beroep en advies” zijn gedigitaliseerd. Dit geldt ook voor een aantal processen bij Burgerzaken (o.a. interactie met de IND). Nog dit jaar zullen we de eerste stappen zetten in het Maatschappelijk Domein om de grote hoeveelheid papieren afhandeling drastisch te verminderen.Als gevolg van digitalisering is het ook mogelijk om bestaande werkprocessen efficiënter in te richten. Ten aanzien van de te behalen financiële doelstellingen lopen we op schema.

15.6

Minder formatie door vermindering regeldruk

Omschrijving maatregel

Het college zet de komende jaren sterk in op vermindering en vereenvoudiging van de lokale regelgeving. Ook zal het college bij andere overheden lobbyen als bestaande regelgeving als knellend wordt ervaren of onbedoelde effecten heeft. Bij mogelijk conflicten tussen de gemeente en belanghebbenden zet de gemeente eerst in op overleg, dan mediation en ten slotte wordt pas gebruik gemaakt van boetes en/of procedures. Met deze aanpak kan op termijn worden bezuinigd op capaciteit van handhaving en juridische zaken.

Toelichting

15.7

Verhuur stadhuis

Omschrijving maatregel

De gemeente werkt in toenemende mate met vele partners samen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen. Het samenwerken met deze partners wordt eenvoudiger als ze zich dichtbij bevinden. Door het huisvesten van partners in het stadhuis kan enerzijds de samenwerking worden versterkt en anderzijds worden extra baten gerealiseerd. Ook worden de faciliteiten in het stadhuis dan beter benut. Omdat de organisatie krimpt, komt er meer ruimte in het stadhuis. De gemiddelde bezetting van de werkplekken is inmiddels 50%, de piekbelasting is circa 70%. Door het krimpen van de organisatie worden de vaste kosten per formatie hoger. Daar komt bij dat er de komende jaren ook dekking wegvalt voor een deel van de vaste kosten in de grondexploitaties. Een bestaand voorbeeld is de vestiging van het Veiligheidshuis in het stadhuis. Ook kan er gedacht worden aan partners als

Toelichting

Op dit moment zijn er gesprekken met mogelijke huurders. Het verhuren van vierkante meters in combinatie met facilitaire zaken, moet het mogelijk maken om de taakstelling vanaf 2017 te kunnen realiseren.

Bijsturen

11.6.7

Maatregelen BaanStede

Omschrijving maatregel

Het verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regeling door verlaging van de bedrijfsvoeringskosten bij BaanStede en waar mogelijk verhoging van de inkomsten uit opdrachten van de gemeente(n)

Toelichting

Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) legt de gewijzigde begroting 2015, de concept begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 voor aan de raad voor het geven van zijn zienswijze.Het tekort op de exploitatie loopt op, vooral als gevolg van niet door Baanstede te beïnvloeden factoren. De raad heeft eerder aangegeven geen hoger tekort te willen accepteren dan € 3,6 miljoen en het Algemeen Bestuur heeft besloten een taakstelling op te leggen zodat het tekort niet groter wordt dan dit bedrag. Dit betekent dat er voor het jaar 2019 tenminste een verbetering van € 400.000 gerealiseerd moet worden. Voorstellen voor deze taakstellen worden voorjaar 2015 uitgewerkt waarbij het uitgangspunt is dat het Transitieplan wordt uitgevoerd zoals is vastgesteld.

13.6.1

Afbouwen sportstimuleringssubsidies

Omschrijving maatregel

Minder subsidie verstrekken voor sportstimulering door meer verantwoordelijkheden te beleggen bij de sportverenigingen

Toelichting

Het college heeft besloten om niet te stoppen met het subsidiëren van het aangepast sporten en het Jeugdschaatsen. Voor dit jaar betekent dat de bezuiniging op dat onderdeel niet volledig gehaald wordt. Het tekort kan wel worden opgevangen in het programma Sport omdat de volledige bezuinigingen op de exploitatie van de sporthallen al eerder zijn doorgevoerd.

13.6.3

Buitensportvoorzieningen

Omschrijving maatregel

Door in te zetten op meer samenwerking van sportverenigingen onderling en zelforganisatie, moet er efficiënter worden omgegaan met de beperkt beschikbare middelen. De subsidies voor sport worden vanuit dit uitgangspunt tegen het licht gehouden en zullen worden beperkt.

Toelichting

Op 18 december 2014 heeft de raad besloten om de subsidieregeling Meedoen in Sport te wijzigen en vanaf 1 augustus 2014 een bijdrage te vragen voor het gebruik van kunstgrasvelden. De bezuinigingsopgave wordt deels opgevangen door de veranderde normbedragen engrondslagen in de subsidieregeling. Eén van de consequenties is dat het subsidiepercentage voor het onderhoud wordt bijgesteld van 50% naar 45%. Het andere deel wordt ingevuld door de bijdrage van de verenigingen voor het gebruik van kunstgrasvelden en kunststofbanen. In 2015 is het restant van de taakstelling die niet kan worden ingevuld € 100.000. Deze taakstelling kan in 2015 voor een belangrijk deel niet worden gerealiseerd omdat de subsidie aanvragen voor 2015 onder de huidige versie van de subsidieregeling behandeld moetenworden. En het is niet meer mogelijk om de verenigingen voor het jaar 2015 tijdig te informeren over een verlaging van het subsidiebedrag. Bovendien wordt door de invoerdatum van 1 augustus de bijdrage relatief minder. Het college heeft besloten om het niet gerealiseerde deel van de taakstelling "Onderhoudssubsidies buitensportaccommodaties" ad € 100.000 in 2015 melden als overschrijding op hetproduct "Sportvoorzieningen" in programma 3 "Maatschappelijke Voorzieningen" bij de Burap 2015.Vanaf 2016 wordt de taakstelling structureel gerealiseerd.

Niet (volledig) haalbaar

11.3.2.1

Eén cultuurbedrijf

Omschrijving maatregel

De culturele instellingen hebben begin 2010 stil gestaan bij wat ze op langere termijn zouden willen bereiken op het gebied van samenwerking. Ervaringen van anderen hebben duidelijk gemaakt dat het beter is praktisch te beginnen met zaken waarin alle culturele instellingen een toegevoegde waarde zien. In het tweede kwartaal 2010 is door de instellingen een onderzoek gestart naar gemeenschappelijke activiteiten, zoals financiële en personele administratie, ICT. Vanuit een hechtere samenwerking en ondersteuning kunnen de instellingen verder toewerken naar één Stichting Cultuur. Er ontstaat dan een bedrijf van ongeveer 125 fte en een omzet van een kleine (15.000). In de overhead levert dit besparingen op: minder directeuren, minder stafpersoneel, professionalisering van de bedrijfsvoering enzovoorts. Dit betekent voor de gemeente dat er geen vijf subsidierelaties zijn, maar nog slechts één. Het gaat hier om:·FluXus·De Bieb·Zaantheater·De Fabriek·De Kade.

Toelichting

De opgelegde taakstellingen (-100K vanaf 2017) voor het cultuurcluster en De FluX zijn niet realistisch. De eerder opgelegde taakstelling voor het Cultuurcluster had betrekking op onder andere een efficiëntieslag van beheerpersoneel (publieksbalie, beveiliging, administratie, etc.). Door de zware bezuinigingen (€ 1,45 miljoen)  in 2014 op zowel de exploitatie van FluXus als De Bieb zijn de efficiëntiemogelijkheden enorm beperkt (LIAS mutatie 2977)

14.1.2

Verminderen/anders organiseren van gladheidsbestrijding

Omschrijving maatregel

De gladheidsbestrijding in de openbare ruimte in Zaanstad bestaat uit een 'basis'- en een 'pluspakket' De gemeente is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding en de uitvoering is belegd bij de HVC (mechanische gladheidsbestrijding op doorgaande routes) en de sector Uitvoering (kleinschalige gladheidsbestrijding op locaties waar het grote materieel van de HVC niet kan komen).Door gladheidsbestrijding in de toekomst anders te organiseren en meer een beroep te doen op bewoners en bedrijven kan een reductie van de kosten worden bereikt.

Toelichting

Onderzocht is op welke wijze de bezuiniging op gladheidsbestrijding kan worden ingevuld. De effecten zijn aanleiding geweest  om bij de  begroting 2015-2018 de eerdere bezuiniging uit de begroting 2014-2017) terug te draaien (mutatienr 2403).

14.2.1

Regionale samenwerking

Omschrijving maatregel

De regering zet in op schaalvergroting van gemeenten en vertaalt dat financieel door naar de algemene uitkering. De redenering is dat schaalvoordelen, minder toezicht en vereenvoudiging van regelgeving leidt tot minder ambtenaren en daarmee minder benodigde apparaatskosten voor gemeenten. Het streven naar gemeenten met een minimale omvang van 100.000 inwoners was verbonden aan deze maatregel. Inmiddels heeft de minister van BZK deze omvang als hard criterium laten vallen en lijkt deze maatregel een generieke korting te worden die na 2017 tot en met 2025 voor Zaanstad jaarlijks nog toeneemt met € 0,875 mln. Deze maatregel is opgenomen als zoekrichting omdat de inschatting is dat dit als generieke korting wordt verwerkt in de AU.

Toelichting

In de raadsinformatiebrief over het financieel beeld van 25 februari 2014 bent u geïnformeerd dat het niet mogelijk is de taakstelling te realiseren. Het bureau Berenschot heeft onderzoek gedaan naar efficiencyvoordelen die behaald kunnen worden bij diverse vormen van samenwerking tussen de OVER-gemeenten en gemeente Zaanstad. De conclusie is dat zowel de OVER-gemeenten en gemeente Zaanstad al tot de efficiëntste gemeenten behoren in hun grootteklasse, zodat er weinig efficiencyvoordelen worden verwacht. De bezuiniging is daarom bij de begroting 2015 teruggedraaid onder mutatienummer 1264.

14.3.1

Versoberen arbeidsvoorwaarden

Omschrijving maatregel

Een groot deel van de arbeidsvoorwaarden ligt vast in een CAO. Daar wordt landelijk over onderhandeld. Een deel van de arbeidsvoorwaarden is specifiek Zaans en is opgenomen in het Sociaal Kader. Op 1 januari 2014 loopt het huidig sociaal kader af en zal een nieuw sociaal kader moeten worden opgesteld.  Het college is van mening dat in deze tijden de arbeidsvoorwaarden versoberd mogen worden waar dat mogelijk is. Dat geldt voor bijvoorbeeld het voorkomen van uitbetalen van overwerk door goed te roosteren, het verminderen van de mogelijkheid om diverse regelingen te stapelen etc. Ook zal worden onderzocht om medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te geven bij het vormgeven van hun carrière. Daardoor zouden de administratieve lasten kunnen dalen. Voor dit pakket van maatregelen geldt dat ze worden opgenomen in een nieuw sociaal kader dat moet worden besproken met het Georganiseerd Overleg.

Toelichting

In 2014 zijn afspraken met de vakbonden gemaakt over de invulling van de taakstelling op arbeidsvoorwaarden. De maatregelen zijn per 1/1/2015 van kracht geworden. De maatregelen betreffen de reiskostenregeling (woon-werk) aan passen (400) en de werkkostenregeling (100) invoeren. Met de vakbonden is een compensatieregeling afgesproken gedurende (maximaal) drie jaar (2015, 2016 en 2017). Hiermee resteert een taakstelling van 195 in 2015, 163 in 2016, 131 in 2017 en 100 vanaf 2018. Voor dit restant is het niet gelukt een invulling te vinden. Dit is verwerkt in begroting 2015-2018 onder mutatie 2175. Alleen de invoeren van de reiskostenregeling (100) dient nog financieel verwerkt te worden in de begroting. Dit is vertraagd omdat de doorrekening van de effecten WKR complex is.

15.1

Bewindvoering budgetbeheer zelf uitvoeren

Omschrijving maatregel

We gaan de bewindvoering van het budgetbeheer zelf uitvoeren. Dit levert een besparing op van netto (100) op het budget uitvoering bijzondere bijstand.

Toelichting

Onderzoek naar de mogelijkheden van het uitvoeren van bewindvoering (waaronder zelf uitvoeren) wordt medio dit jaar als project opgepakt. Taakstelling wordt dit jaar niet gehaald. Begrotingswijziging wordt bij de burap 2015 opgevoerd.

15.11

Minder secretariële ondersteuning

Omschrijving maatregel

Omdat het aantal leidinggevenden de komende jaren afneemt, kan ook de capaciteit van de secretariele ondersteuning dalen. De bezuinigingsreeks is als volgt: 0 (2015), -60 (2016), -120 (2017), -120 (2018)De mutatie is al financieel gekort op de lonen, echter de formatie die ingeleverd moet worden moet nog worden toegewezen.

Toelichting

De formatie is voor 2016 nog niet ingeleverd omdat ook het aantal leidinggevenden nog niet is afgenomen. De begrotingswijziging zal bij de begroting 2016-2019 ter besluitvorming worden voorgelegd.

15.9

Locatie Jongerenloket

Omschrijving maatregel

Door de toegang anders te organiseren en te vereenvoudigen, kan de huurovereenkomst voor de locatie van het Jongerenloket per 1 februari 2016 worden stopgezet. Dit levert een besparing op van (30) vanaf 2016.

Toelichting

Er loopt een onderzoek naar de positionering van het jongerenloket. De uitkomst daarvan is bepalend voor de daarvoor benodigde ruimte en daarmee het realiseren van de bezuiniging. Het huidige huurcontract loopt tot eind 2015.