Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: R. Visscher-Noordzij, G. Faber, D. Straat
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programma doelstelling en rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. Daar gaan we het gesprek aan en zoeken we actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeente wil communicatief beleid maken en transparant zijn over de afwegingen die het bestuur daarbij maakt. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht en betaalbaar zijn. Waar mogelijk verminderen en vereenvoudigen we regels en gaan we daar met gezond verstand mee om. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.

Voortgang doelen ?

Samen met inwoners, ondernemers en partners Zaans Evenwicht realiseren

0 3 0 0

De gemeente werkt vanuit de visie 'Zaans Evenwicht' samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere overheden aan een toekomstbestendige stad. Vertrouwen in elkaar is de basis voor een goede samenwerking. De gemeente investeert daarom in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. We maken communicatief beleid 'Op z'n Zaans'. Ons uitgangspunt is dat iedereen - gemeente, bedrijven, organisaties en inwoners - het verschil kan maken en een bijdrage kan leveren. We laten ons graag uitnodigen om met eigen ogen te zien wat in de wijken en buurten leeft én we gaan actief zelf op pad in de stad om te zien waar kansen en knelpunten liggen.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samen Zaans Evenwicht realiseren

Voor het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht werken we actief samen met iedereen die daar een bijdrage aan kan en wil leveren. Het maken van communicatief beleid ‘Op z’n Zaans' betekent dat we in alle fases van het beleidsproces de vraag stellen wie belanghebbenden zijn, wat hun rol is en op welke manier zij ermee te maken krijgen. Waar mogelijk betrekken we hen bij het beleid. Dat begint bij het adequaat informeren van betrokkenen, vervolgens met hen het gesprek aan te gaan, luisteren naar deze input, deze te verwerken en tot slot hierover terug te koppelen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Percentage inwoners dat vindt dat Zaanstad veel doet om de mensen bij het bestuur van de gemeente te betrekken.

12% (2010)

13%

15%

Geen gegevens beschikbaar volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de interesse van de gemeente in de mening van burgers (10-puntschaal).

5,9 (2012)

6,0

6,2

Geen gegevens beschikbaar, volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Oordeel inwoners over de mate waarin burgers betrokken worden bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen (10-puntschaal).

5,6 (2012)

5,8

6

Geen gegevens beschikbaar volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Activiteiten

 • Voeren van gesprekken met de stad over thema’s die aansluiten op de veranderingen en uitdagingen in de Zaanse samenleving. Inclusief goede terugkoppeling daarover aan betrokkenen

 • Ontwikkelen en uitvoeren netwerkstrategie voor bestuur en ambtelijke organisatie: welke bestuurlijke netwerken helpen om de Zaanse doelen te halen?

 • De ambtelijke organisatie communicatiever maken (Op z'n Zaans) om belanghebbenden beter bij beleid en uitvoering te betrekken

 • Vaker inzetten van interactieve manieren van digitale communicatie en inzet van nieuwe (social) media en toepassing van film

Toelichting status

Op verschillende momenten is de gemeente in gesprek met inwoners en organisaties die zich betrokken voelen bij Zaanse opgaven. Bijvoorbeeld via de maandelijkse netwerklunches van de burgemeester in de wijken, werkbezoeken, sessies ter voorbereiding van de woonvisie en voor de vernieuwing van het beleid ter ondersteuning en waardering van mantelzorgers en vrijwilligers. Partners in de stad komen steeds vaker met initiatieven om samen op te trekken naar de gemeente toe. Bijvoorbeeld ondernemers met Stad aan de Zaan of buurtbewoners met de Buurtvisie Westzanerdijk of bewonersbedrijven. Zaanstad is goed vertegenwoordigd in bestuurlijke en ambtelijke netwerken. Bijvoorbeeld op de gebieden Sociaal domein, de Omgevingswet en financiële verhoudingen tussen gemeente en rijk. Het eerste kwartaal lag de nadruk op de discussie over de verdeelsleutel in het sociaal domein en de voorgenomen uitname uit het budget van gemeenten voor het sociaal domein. Het resultaat is een akkoord tussen VNG en rijk waar de Zaanse portefeuillehouder grote rol in had. De methodiek Op z’n Zaans gebruiken we om samen met betrokkenen plannen te ontwikkelen. Door trainingen voor medewerkers bevorderen we het gebruik van de methodiek. We bereiden een nieuwe webcare strategie voor, die helpt de gemeente om te professionaliseren in interactieve communicatie en het gebruik van social media.

Verminderen regeldruk

Een belangrijk speerpunt is het verminderen van regeldruk. Dat heeft te maken met minder of eenvoudiger regels, en met de manier waarop we met regels omgaan. Het college verkent aan de hand van concrete situaties de werkelijke en de ervaren regeldruk om tot verbeteringen te komen. De initiatieven uit de verschillende begrotingsprogramma's en de verbetermogelijkheden uit deze verkenning vormen samen het programma 'verminderen regeldruk'. Waar het gaat om regels van andere overheden gebruikt Zaanstad haar lobbynetwerk. Dat laatste krijgt ook een plek in de netwerkstrategie (zie prestatie 2). Juist in formele contacten van de gemeente met inwoners, bedrijven en organisaties willen we extra aandacht besteden aan het voorkomen van juridische procedures. Uitgangspunt is dat we bij mogelijke conflicten (schadeclaims en bezwaar- en beroepsprocedures) persoonlijk contact opnemen om in overleg tot oplossingen te komen. Als dit niet lukt, gebruiken we de formele weg. Deze inzet leidt naar verwachting tot een afname van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures. Tegelijkertijd neemt met de drie decentralisaties in het sociaal domein het aantal aanvragen dat de gemeente afhandelt toe en daarmee ook het aantal bezwaren. Als het ons lukt om het totaal aantal bezwaren op gelijk niveau te houden, betekent dat dus toch een verbetering.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Aantal bezwaar- en beroepsprocedures per 1000 inwoners.

6,9 (2012)

7,4

7,0

7,4

Qlickview

Activiteiten

 • Gemeentebreed programma verminderen regeldruk opstellen en uitvoeren.

 • Bij indiening van een klacht of bezwaar neemt een medewerker van de gemeente contact op met de belanghebbende.

 • Medewerkers die opgeleid zijn tot mediator worden ingezet als gespreksleider of mediator bij conflicten tussen gemeente en belanghebbende(n).

Toelichting status

’Op veel onderwerpen bekijken we waar we met minder of eenvoudigere regels of procedures kunnen werken. Dit komt bijvoorbeeld terug in programma 4 bij prestatie 1.1 Gedifferentieerde aanpak (RO) en in programma 3 bij prestatie 2.1 Maatschappelijke initiatieven. We besteden extra aandacht aan het voorkomen van juridische procedures door gebruik te maken van de informele methode. Bij alle schadeclaims, bezwaren en beroepen die de gemeente ontvangt, neemt een medewerker persoonlijk contact op om in overleg tot oplossingen te komen. Pas als dit niet lukt, gaan we een formele procedure in. Het aantal bezwaar- en beroepsprocedures neemt af. De persoonlijke benadering en de inzet van mediators kunnen hierbij een rol spelen. Daarnaast daalt het aantal vergunningsaanvragen door het verminderen van regels (vergunningsvrij maken) en een lager aantal bouwprojecten sinds de crisis (en daardoor minder vergunningsaanvragen). Opvallend is dat het aantal procedures bij het sociaal domein niet stijgt, terwijl het aantal taken en vooral het aantal aanvragen toeneemt. Conclusies trekken kan nu nog niet, omdat door overgangsrecht de situatie van veel mensen pas later verandert. Mogelijk volgt later een stijging.

Transparante besluitvorming en informatie

Een betrouwbare overheid is een voorwaarde voor inwoners en andere partijen om initiatief te nemen en samen te werken. Transparant zijn in het doen laten van bestuur en organisatie kan bijdragen aan het vertrouwen. Het bestuur wil nog beter inzichtelijk maken welke afwegingen zijn gemaakt voorafgaand aan een besluit.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Oordeel van inwoners over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen (10-puntschaal)

6,9 (2012)

7

7,5

Geen gegevens beschikbaar

Zaanpeiling

Oordeel van inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de website en lokale kranten (10-puntschaal).

7,0 (2012)

7,1

7,5

Geen gegevens beschikbaar

Zaanpeiling

Activiteiten

 • Tijdige informatievoorziening op maat via de gemeentelijke communicatiekanalen aan inwoners, ondernemers en andere partijen over de plannen en besluiten die voor hen relevant zijn

 • College en gemeenteraad gaan in gesprek over de wensen en mogelijkheden om afwegingen bij de besluitvorming beter in beeld te brengen

Toelichting status

Sinds kort publiceert het college na elke B&W-vergadering een publiekssamenvatting van de B&W-besluitenlijst. Het college neemt de afwegingen en argumenten op in voorstellen aan de raad. Bij de kaderstelling voor de begroting doet het college een voorstel aan de raad en neemt in de kadernota ook de opties op waarvoor het college niet koos.

Gemeentelijke dienstverlening

0 5 0 0

Zaanstad levert haar inwoners een transparante en betrouwbare dienstverlening. Goede dienstverlening gaat over heldere procedures, duidelijke taal in brieven en andere gemeentelijke uitingen en ambtenaren die aanspreekbaar en bereikbaar zijn. Inwoners kunnen waar mogelijk 24 uur per dag 7 dagen per week zaken van uit huis of onderweg regelen met de gemeente. Het is voor iedereen duidelijk waar welke informatie en producten te halen zijn. Waar nodig zoekt de gemeente persoonlijk contact of komt de gemeente thuis. Bijvoorbeeld bij het niet kunnen ophalen van een paspoort of bij een meervoudige of complexe zorgvraag of als een burger een bezwaar of klacht indient. Zaanstad gebruikt innovatieve digitaliseringsmogelijkheden om het gebruiksgemak en de interactiviteit te vergroten. Digitale dienstverlening betekent dat de gemeente steeds meer schriftelijk met inwoners communiceert. Omdat het aantal laaggeletterden relatief hoog is, moet de taal die de gemeente gebruikt duidelijk en redelijk eenvoudig te begrijpen zijn. Door steeds actief feedback te vragen aan gebruikers, maar ook via netwerken van mensen en de sociale wijkteams, blijven we de bruikbaarheid en duidelijkheid van de website continu verbeteren. Voor mensen die niet uit de voeten kunnen met dienstverlening via internet, of er geen toegang toe hebben en dat niet met hun omgeving kunnen oplossen, blijft een alternatieve aanvraagprocedure beschikbaar.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Digitaal behandelen van vergunningen

Het doel is om de regel- en administratieve (lasten)druk voor burgers te verminderen en de klantgerichtheid te verhogen door de indieningsvereisten die nodig zijn voor de vergunningsaanvraag te minimaliseren, vergunningen waar mogelijk te vervangen door meldingen en zo veel mogelijk digitale intake mogelijk te maken. Digitaliseren begint bij het online aanvragen van vergunningen. Dat zal voor de burger de komende jaren steeds gemakkelijker worden. Waar mogelijk worden vergunningen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening vervangen door meldingen. Dit vermindert de administratieve lastendruk voor de burger. De (omgevings)vergunningen zullen sneller kunnen worden afgegeven, dat wil zeggen: ruim binnen de wettelijke termijn. Dit komt door een lean (efficiënt en effectief) ingericht vergunningenproces en door verruiming, aanpassing of afschaffing van de kaders waaraan wordt getoetst. Hierdoor neemt het aantal uitgebreide vergunningsprocedures af. Het herontwerpen van de verschillende vergunningsprocedures zorgt ervoor dat de doorlooptijden omlaag gaan. Bij bezwaar en beroep tegen de vergunningen zullen in bepaalde gevallen instrumenten als mediation en bemiddeling worden toegepast om lange juridische trajecten te voorkomen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Percentage vergunningen dat binnen 3 weken volgens de versnelde procedure wordt verleend

18% 2014

50%

75%

65%

SquitXO, Mozard en Blitts

Percentage omgevingsvergunningen met een projectafwijkingsbesluit dat binnen wettelijke termijn wordt verleend

10% 2013

50%

90%

66%

SquitXO

Activiteiten

 • Uitbreiding van de volgende digitale vergunningen: dakkapel- en aanbouw-vergunning, drankvergunning, horeca exploitatievergunning, ligplaatsvergunning en standplaatsvergunning

Toelichting status

Dit is opgenomen in het project Klant in Beeld en verloopt volgens plan.

Toegankelijkheid digitale dienstverlening

De gemeente Zaanstad stelt steeds meer producten en diensten digitaal beschikbaar op de website. Zo kunnen inwoners, ondernemers en instellingen snel en makkelijk zelf via www.zaanstad.nl hun zaken regelen op het tijdstip dat hen het beste uitkomt. Het Drempelvrij-keurmerk borgt dat www.zaanstad.nl ook toegankelijk is voor mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische handicap. Ook voor senioren, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken hoort www.zaanstad.nl een toegankelijke website te zijn. Hier wordt in voorzien door met heldere teksten in eenvoudig Nederlands te werken en gebruiksvriendelijke formulieren die gemakkelijk in te vullen zijn. Inwoners die geen toegang hebben tot internet of niet digitaal vaardig zijn, mogen niet tussen wal en schip vallen. De menselijke maat is hierin bepalend. Dan is er altijd de telefonische ingang of persoonlijke ondersteuning van het Sociaal Wijkteam voor een snel antwoord of ondersteuning met het internet. Zo blijft de dienstverlening voor iedereen beschikbaar.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Percentage aangeboden telefoongesprekken dat binnen 30 seconden wordt opgenomen

63% 2010

75%

75%

62%

CCM

Percentage telefoongesprekken dat eerstelijns wordt afgehandeld.

63% 2013

63%

68%

69%

CCM en Mozard.

Het behalen van het drempelvrij keurmerk niveau 1 voor www.zaanstad.nl

100% 2014

100%

100%

100%

Externe audit

Activiteiten

 • Vangnet organiseren voor burgers die door omstandigheden geen gebruik kunnen maken van de zelfservice

 • Externe audit voor drempelvrijkeurmerk www.zaanstad.nl zodat de website van Zaanstad voldoet aan de landelijk gestelde eisen

 • Ontwikkelen www.zaanstad.nl tot website die zich aanpast aan gebruik op smartphone, tablet of pc

Toelichting status

De website van Zaanstad voldoet aan de landelijke eisen en heeft het drempelvrij keurmerk. Het vangnet is gerealiseerd, via 14075 kunnen inwoners advies vragen, gastvrouwen in de ontvangsthal kunnen helpen met digitaal aanvragen en de Sociale wijkteams worden ingezet om te ondersteunen. In het najaar zal de website van de gemeente geschikt zijn gemaakt voor mobiel gebruik.

Digitaal behandelen van aanvragen

Bij geboorte, verhuizing, reizen, een nieuwe baan en autorijden zijn vaak producten of diensten van de gemeente nodig. Producten die online kunnen worden aangevraagd maken wij aantrekkelijk door de aanvraag eenvoudig te maken en makkelijk vindbaar. We stimuleren actief het gebruik hiervan. Voor sommige producten en diensten is een bezoek wettelijk verplicht. Sinds 2014 is het paspoort twee keer zo lang geldig geworden van 5 jaar naar 10 jaar. Daarmee zal een bezoek minder vaak noodzakelijk zijn. Om de wachttijd te bekorten, wordt het maken van een afspraak gestimuleerd. Mocht er geen afspraak gemaakt zijn, dan blijft de wachttijd binnen de normen. De service van huisbezoeken voor de aanvraag en afgifte van identificatiedocumenten blijft gehandhaafd voor de kwetsbare groep inwoners die om gezondheidsredenen niet in staat is om naar het stadhuis te komen. Uitgangspunt is en blijft dat dienstverlening voor iedereen bereikbaar blijft.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Percentage producten uit de basisregistratie personen dat digitaal is aangevraagd

25% 2014

40%

60%

30%

Mozard en Key2BZ

Percentage bezoeken stadhuis op afspraak

16% 2010

40%

60%

50%

LamsonQ en TimeBlocker

Percentage bezoekers dat zonder afspraak binnen 30 minuten geholpen wordt

97% 2010

80%

80%

72%

LamsonQ

Activiteiten

 • Gastvrouw en gastheer inzetten om burgers te ondersteunen bij het digitaal aanvragen van producten en diensten van de gemeente

Toelichting status

Producten die online kunnen worden aangevraagd maken wij aantrekkelijk door de aanvraag eenvoudig te maken en makkelijk vindbaar. We stimuleren actief het gebruik hiervan. Steeds meer inwoners maken online een afspraak voor hun bezoek aan het stadhuis; nu al 50%. De wachttijden waren de laatste tijd hoger (zie indicatoren) vanwege systeemuitval en feestdagen, waardoor er meer bezoekers waren op de dagen dat het stadhuis wel geopend was. Het Klantcontactcentrum krijgt meer telefoontjes binnen. Deze toename zit vooral in vragen over uitkeringen (het aantal uitkeringen neemt toe) en vragen over burgerzaken. De capaciteit staat onder druk en daarom wordt er ingehuurd. Er is bovendien steeds behoefte aan nieuwe, goede instroom, omdat medewerkers intern doorgroeien naar andere functies. De gastvrouwen zorgen voor hulp bij de internetzuilen in de publieks hal (naast hun eigen reguliere taken). Ze zorgen met name voor hulp bij het maken van afspraken voor het afhalen van een reisdocument/rijbewijs.

Onderhouden en digitaal ontsluiten van de Zaanse historie

Vanuit de Archiefwet is er een wettelijke verplichting voor een goed beheer (in goede staat houden) van archiefstukken en de verplichting dat burgers de archiefstukken kunnen raadplegen. Archiefstukken die aan slijtage onderhevig zijn (kwetsbare stukken) kunnen fysiek niet meer worden geraadpleegd. Om deze stukken te behouden én aan het publiek te kunnen blijven tonen, is digitalisering de enige optie. Daarbij is het zaak om aan te sluiten op de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Digitalisering is bij het gemeentearchief een doorgaand proces. Zo worden in 2015 de bevolkingsregisters gedigitaliseerd over de periode ca. 1850-1910 (de exacte periode verschilt per voormalige gemeente). Eind 2015 zijn deze registers voor het publiek raadpleegbaar via de website van het gemeentearchief. Het gemeentearchief sluit hierbij aan op het project ‘digitalisering bevolkingsregisters 1910-1939’ dat in 2014 is uitgevoerd. Het Gemeentearchief Zaanstad voldoet hiermee bovendien aan de doelstelling om de digitale dienstverlening verder te verbeteren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Percentage bevolkingsregisters over de periode 1850-1910 dat gedigitaliseerd is

0%

80%

100%

80%

Digitaal gemeentearchief

Activiteiten

Toelichting status

Het Gemeentearchief Zaanstad voldoet aan de doelstelling om de digitale dienstverlening verder te verbeteren. Door het hosten van archieven voor de OVER-gemeenten en sinds kort voor het stadsarchief Amsterdam, levert het gemeentearchief inkomsten voor Zaanstad.

Informatievoorziening

Binnen de gemeente worden naast de maatschappelijke taken ook taken uitgevoerd die ondersteunend zijn aan de organisatie. De opgave is om die ondersteuning zodanig te leveren, dat de rest van de organisatie zich kan richten op haar maatschappelijke kerntaken. Het gaat dan om het bieden van de juiste randvoorwaarden voor een goede werkomgeving, het ondersteund worden bij verschillende administratieve processen en managementtaken en geadviseerd worden over de inzet van mens en middelen. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt dit verder uiteengezet. Voor dit programma worden die ondersteunende taken uitgelicht waarbij sprake is van een directe relatie met en zichtbaarheid voor inwoners, ondernemers en instellingen. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van subsidieaanvragen, het kunnen betalen van facturen van leveranciers en zorgvuldige procedures bij het inkopen en aanbesteden van diensten, leveringen en werken. Maar ook de toegankelijkheid van fysieke en digitale omgevingen van de gemeente zijn belangrijk als visitekaartje voor de gemeente. Waarbij veiligheid als een vanzelfsprekend kan worden ervaren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Percentage facturen betaald binnen 30 dagen

74%

90%

100%

91%

EnterpriseOne

Percentage WOB-verzoeken dat binnen termijn is afgehandeld

Realisatie 2014

100%

100%

83%

Mozard

Percentage incidentele subsidies dat binnen termijn is afgehandeld

73%

90%

100%

90%

Mozard

Maatregelen getroffen voor een veilige digitale omgeving voor dienstverlening

Voldoende

Voldoende

Goed

Voldoende

Externe audits

Activiteiten

 • Ontwikkelen en implementeren van Contract- en Bestelmanagement waardoor het proces van inkoop en aanbestedingen en het proces verwerken van facturen wordt gestroomlijnd en digitaal wordt ondersteund

 • Investeren in bedrijfskapitaal en beleidsvoering ICT-beveiliging om te zorgen dat systemen en digitale loketten permanent functioneren en gegevens beschermd zijn

 • Centraal monitoren dat alle WOB-aanvragen worden geregistreerd en tijdig worden afgehandeld

 • Uitvoeren van het nieuwe digitale subsidieproces voor uitgaande subsidies conform de algemene subsidieverordening

Toelichting status

De contractenmodule is ontwikkeld en uitgegeven. Op verschillende onderdelen wordt er proef mee gedraaid. De bestelmodule zit nog in de ontwikkelfase. Naast de ontwikkeling van de software wordt er gewerkt aan een voorstel ten behoeve van implementatie van de verschillende rollen die horen bij contract- en bestelmanagement. Op het vlak van ICT is geïnvesteerd in netwerken en back-up systeem van de gemeente om bij calamiteiten terug te kunnen grijpen op eerder opgeslagen gegevens. De performance van digitale loketten loopt conform. Een informatiebrief over informatiebeveiliging is opgesteld. Alle WOB-aanvragen worden centraal geregistreerd. Met Mozard bestaat nu centraal zicht op de afdoening van Wob-verzoeken. In de tweede helft van 2015 wordt onderzocht welke acties nodig zijn om het afdoeningspercentage op 100% te krijgen. We monitoren dat ze tijdig worden afgehandeld. Voor uitgaande subsidies is een nieuw digitaal subsidieproces ingevoerd. Het proces werkt conform de algemene subsidieverordening.

Algemeen bestuur

0 0 0 0

Hieronder worden alle kosten die samenhangen met het bestuur verantwoord. Het gaat om de kosten van de gemeenteraad, griffie en B&W. Aan deze budgetten hangen geen prestaties. Het bestuur werkt (in)direct aan het realiseren van alle maatschappelijke doelen in de programma's.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Burgemeester & wethouders

Hier worden alle kosten die samenhangen met B&W verantwoord.

Activiteiten

Toelichting status

Gemeenteraad

Hier worden alle kosten die samenhangen met de gemeenteraad verantwoord.

Activiteiten

Toelichting status

Griffie

Hier worden alle kosten die samenhangen met de griffie verantwoord.

Activiteiten

Toelichting status

Product

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Digitaal behandelen van vergunningen

Lasten

4.606

-254

4.351

Baten

-4.858

44

-4.814

Saldo

-252

-210

-463

Digitaal behandelen van aanvragen

Lasten

3.949

1

3.950

Baten

-2.811

0

-2.811

Saldo

1.138

1

1.139

Toegankelijlkheid digitale dienstverlening

Lasten

953

28

981

Baten

Saldo

953

28

981

Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie

Lasten

924

-15

909

Baten

-37

0

-37

Saldo

887

-15

873

Informatievoorziening

Lasten

34.584

1.197

35.781

Baten

-1.422

-187

-1.609

Toevoegingen

15

0

15

Onttrekkingen

-5.542

0

-5.542

Saldo

27.636

1.010

28.646

Samen Zaans Evenwicht realiseren

Lasten

2.830

-759

2.070

Baten

Saldo

2.830

-759

2.070

Transparante besluitvorming en informatie

Lasten

2.478

-129

2.350

Baten

Saldo

2.478

-129

2.350

Verminderen regeldruk

Lasten

1.750

-44

1.706

Baten

-119

30

-89

Saldo

1.631

-14

1.617

B&W

Lasten

2.001

265

2.265

Baten

Toevoegingen

175

0

175

Onttrekkingen

0

0

0

Saldo

2.176

265

2.440

Gemeenteraad

Lasten

1.346

-14

1.332

Baten

Saldo

1.346

-14

1.332

Griffie

Lasten

588

0

588

Baten

Saldo

588

0

588

Programma

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Burger en bestuur

Lasten

56.009

276

56.285

Baten

-9.246

-113

-9.359

Toevoegingen

190

0

190

Onttrekkingen

-5.542

0

-5.542

Saldo

41.412

162

41.574

Lasten

Baten

Saldo

Raad autonoom

-32

0

-32

Raad bijstelling bestaand beleid

210

-157

52

Raad herschikking

99

44

142

276

-113

162

Raad autonoom

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2015

-32

0

-32

De kapitaallasten 2015 zijn berekend bij het opstellen van de begroting waarin er gerekend is met een raming wat er in 2014 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2014 is dit definitief geworden. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2015 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Raad bijstelling bestaand beleid

Lasten

Baten

Saldo

11.6.12 Invulling bezuiniging optimaliseren en automatiseren van bestuurlijke besluitvorming

31

0

31

Het verminderen van papieren stukken door middel van het werken met i-pads en het digitaliseren van de bestuurlijke besluitvorming levert een bezuiniging op. Door het inleveren van een functie directiesecretaresse (0,64 fte) wordt de bezuiniging ingevuld.

11.7.3 Invullen restant taakstelling Staf en Ondersteuning (functie bestuursmedewerker)

62

0

62

Inleveren functie bestuursmedewerker (0,89 FTE)  ten behoeve van restant taakstelling Staf en Ondersteuning. Het structurele effect is meegenomen in de begroting 2016-2019 mutatie 3023.

13.9.1 Invulling taakstelling leidinggevenden

169

0

169

Voor de taakstelling op leidinggevenden worden twee teamleiders (2 fTE) ingeleverd bij de sector Middelen. Daarnaast is een functie manager lager ingeschaald.

14.3.1 Restant versoberen arbeidsvoorwaarden via WKR

100

0

100

Bij de begroting 2015-2018 was verwacht het restant van de taakstelling versoberen arbeidsvoorwaarden (100) te behalen vanwege de invoering van de Werkkostenregeling (WKR). Personeelsvergoedingen worden hierbij in de WKR opgenomen waardoor een voordelig effect ontstaat. De meeste  personeelsvergoedingen worden bekostigd uit de begrote loonkosten. Personeelvergoedingen zijn hierbij niet extra begroot. Het voordeel door de invoering van de regeling kan daardoor niet op begrotingsbasis worden geïncasseerd. Een bedrag van 43 wordt wel gerealiseerd via vergoedingen aan college en raad die onder de WKR regeling vallen.

Arbo coördinator (0,89 FTE)

-25

0

-25

De functie van arbo-coördinator (0,89 FTE) wordt officieel ingevuld. Hiervoor wordt 0,5 FTE facilitair omgezet naar de nieuwe functie. Het resterende deel komt uit P&O budget. De mutatie is saldo neutraal. Het structurele effect is in de begroting 2016-2019 meegenomen in mutatie 3215.

ICT dienstverlening

65

-65

0

Actualisatie van de ICT dienstverlening aan de Omgevingsdienst NZKG baten (-30) en lasten (30) en OVER-gemeenten  baten (-35) en lasten (35).

Lagere baten Schade & Verzekeringen

0

30

30

Als gevolg van gewijzigde afspraken met verzekeraar Reaal zal geen provisie meer worden ontvangen (25). Tevens is gebleken dat de structurele inkomsten voor schadebehandeling, zijnde onder andere administratie kosten, te hoog zijn ingeschat (5).

Onderbesteding P&O Middelen

-50

0

-50

Onderbesteding P&O Middelen

Ontvlechting budgetten OD NZKG

317

0

317

Zaanstad heeft de specialistische taken op het gebied van organisatie en uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieuvraagstukken overgedragen aan de OD NZKG. Als gevolg hiervan was in de begroting 2015-2018 een taakstelling opgevoerd voor een krimp op de bedrijfsvoering. Deze taakstelling wordt nu ingevuld op de diverse onderdelen van de bedrijfsvoering.

Ontwikkeling leerlijnen

0

0

0

Externe inhuur voor de ontwikkeling van leerlijnen binnen de organisaties voor medewerkers. De incidentele inhuur wordt gedekt uit het budget van de Zaanse School

Opbrengsten uit facilitaire dienstverlening door huisvesting van derden

0

-83

-83

Er zijn momenteel twee externe partners gehuisvest in het stadhuis, namelijk het Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland en Stichting Jongerenwerk. Naast het bevorderen en intensiveren van de samenwerking met deze partners, worden hiermee extra opbrengsten behaald voor facilitaire dienstverlening. Door het hosten van archieven voor de OVER-gemeenten en sinds kort voor het stadsarchief Amsterdam, levert het gemeentearchief inkomsten voor Zaanstad.

Opleidingsbudget 2015

216

-70

146

Om onze organisatiedoelstellingen te kunnen halen is ontwikkeling van personeel een belangrijke taak. Het opleiden van personeel is daarbij van belang, daardoor wordt het bestaande opleidingsbudget opgehoogd (496). Vanuit het budget voor de Zaanse School (75), Hervormingsbudget (205) en extra baten vanuit het A+O fonds (70) is de aanvraag gedeeltelijk gedekt. Om de volledige vraag te dekken is extra budget nodig (146).

Overheveling transformatiebudget

-500

0

-500

Binnen het Hervormingsbudget is 500 gelabeld voor de transformatie binnen het Maatschappelijk Domein. Uit praktische overwegingen wordt dit budget aan het transformatiebudget van het Maatschappelijk Domein toegevoegd.

Plan van de Stad

-20

0

-20

In 2008 heeft Zaanstad de toekomstvisie Zaans Evenwicht vastgesteld. Hierin staan richtinggevende uitspraken de opgave voor komende jaren: 600 woningen per jaar, 5000 arbeidsplaatsen en investeren in duurzaamheid. Dit staat in de programmabegroting. De vraag is welke impuls daarnaast nodig is. Hierover wil het college in gesprek met de stad en haar partners. Op de raadsconferentie van 17 april jl. heeft de raad richting gegeven aan het proces voor het gesprek met de stad. Op basis van de uitspraken van de raad wordt het definitieve proces ontworpen. Voor de zomervakantie wordt de Staat van de Stad met de stad gedeeld en worden beelden over de toekomst van de stad uit de samenleving opgehaald. Na de zomer zullen de thema’s die zijn aangereikt verder worden uitgediept. In het eerste kwartaal 2016 vindt besluitvorming in de raad plaats. Het benodigde werkbudget 2015 bedraagt ca 80. Het college heeft besloten dat dit taakstellend moet worden gerealiseerd (4 x 20) vanuit de beschikbare middelen binnen programma's 2, 4, 5 en 8.

Stoppen bedrijfsfitness

-30

30

0

Bedrijfsfitness voor medewerkers is stopgezet sinds 2015. Daardoor vervallen de lasten en baten die daarmee gemoeid zijn. Structureel wordt het effect bij de begroting 2016 verwerkt onder mutatie 3178.

Verkiezingen

-125

0

-125

Omdat de verkiezingen voor Provinciale Staten en voor het Waterschap op dezelfde dag zijn gehouden is een besparing gerealiseerd (-125).

Raad herschikking

Lasten

Baten

Saldo

14.5.2 Besparing op vergoeding raadsleden door invoering WKR

103

0

103

Door invoering van de WKR ontstaat een besparing op de vergoeding voor de raadsleden van € 102.898. Deze besparing wordt gebruikt om de stelpost voor de raad in te vullen.

Actualisatie vastgoed

-51

0

-51

Actualisatie vastgoedbegroting.

Beheer applicatie leerlingenvervoer

25

0

25

De applicatie leerlingenvervoer wordt centraal beheerd. Het budget voor het beheer wordt daarom centraal gezet.

Herschikken baten VrZW dienstverlening

0

1

1

Vanwege een organisatorische verplaatsing van de salarisadministratie worden de baten voor de VrZW dienstverlening op de juist plek begroot.

Herschikking budgetten B&W

53

0

53

Beschikbare budgetten voor representatiekosten B&W worden centraal begroot, daarnaast wordt budget voor autokosten verschoven naar het vervoersmanagement waar alle auto's centraal worden beheerd. Voor het organiseren van bestuurlijke evenement (lintjesregen, start politiek jaar) zijn facilitaire kosten gemoeid. Het budget wordt centraal gezet bij alle facilitaire budgetten voor evenementen.

Herschikking leges vergunningen

0

44

44

Betreft een herschikking van de opbrengsten uit leges voor vergunningen.

Invulling inkooptaakstelling

93

0

93

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op e&w-installaties, ict licenties e.d., advocaatkosten en kantoorartikelen.

Kostenverdeling

-118

-1

-119

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Overdracht budget technische vergunningen aan VRZW

-152

0

-152

Tot 1 januari 2014 belastte de brandweer de kosten, op basis van een uitvoeringsprogramma, door aan de afdeling vergunningen van de gemeente Zaanstad. De VRZW verzorgt nu de technische advisering voor vergunningen waarvoor zij het budget overkrijgen.

Stelpost salaris

145

0

145

Tijdens het opstellen van de begroting 2015-2018 is per abuis een salarisstelpost op zowel programma Burger en Bestuur als Financiën verwerkt. Daarom wordt stelpost samengevoegd op programma Financiën.

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

0

0

0

In het project Beheersing capaciteitsbudget is besloten dat de inhuurkosten voor de begroting en realisatie verdeeld worden naar 5 inhuur categorieën. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit verdeeld naar de nieuwe categorieën.