Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D. Straat
Verantwoordelijk directeur: D. Stuurman

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad waarin alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers zijn daarin onmisbaar. Zaanstad investeert daarom met partners in regionaal verband in ruimte voor werk en ondernemen en in een goede verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een diversiteit aan aantrekkelijke, bereikbare en betaalbare locaties voor bedrijven is belangrijk voor huidige en toekomstige ondernemers. De banenmotor voor Zaanstad is het midden- en kleinbedrijf. Ondernemers zijn bovendien partners in verduurzaming van de stad (zie programma Milieu & Duurzaamheid). Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Lukt dat niet, dan stimuleert Zaanstad hem of haar zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere werk. Mensen die langdurig niet kunnen deelnemen aan werk wordt gevraagd een bijdrage aan de stad te leveren. Zo nodig is er een vangnet.

Voortgang doelen ?

Aantrekkelijke stad

0 2 0 0

Zaanstad is een stad met ruimte voor ondernemers, aantrekkingskracht op bezoekers en voldoende werkgelegenheid. Zaanstad kent, in vergelijking met andere gemeenten binnen de Metropoolregio Amsterdam, relatief minder banen ten opzichte van de beroepsbevolking. Dit heeft te maken met dat Zaanstad relatief weinig groeisectoren kent. Sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in onze stad kennen of weinig groei door continue verbetering van het productieproces (zoals food) óf hebben een moeilijke tijd achter de rug (bouwsector). Groei van het aantal banen (streven is 5.000 banen extra in 2020) stelt inwoners van Zaanstad in staat zelfstandig inkomen te verwerven en hun talenten te ontplooien. De gemeente wil samen met het bedrijfsleven de voorwaarden scheppen om banengroei mogelijk te maken. Bedrijven kunnen hun groei realiseren in Zaanstad. Bij een goed ondernemingsklimaat past ook een goed verblijfsklimaat: Zaanstad komt in beeld bij een groeiend aantal bezoekers.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Vestigingsklimaat bedrijven

De economische structuurvisie geeft de economische ambities van Zaanstad weer. De groei van het aantal banen staat hierin centraal. Om werkgelegenheidsgroei te faciliteren, is een aantrekkelijk vestigingsklimaat een noodzakelijke voorwaarde. Voor ondernemers zijn ruimte en bereikbaarheid de belangrijkste vestigingsvoorwaarden. Fysieke ruimte wordt onder meer geboden in het Noordzeekanaalgebied (zie programma 4 Gebiedsontwikkeling). Zowel voor bedrijventerreinen als de detailhandel zijn keuzes en een strategie nodig ter versterking van de ruimtelijke structuur en de kwaliteit. Hiertoe wordt o.a. het vigerende detailhandelbeleid (Structuurvisie Retail Leisure) geactualiseerd, met expliciete aandacht voor Zaanstad-Noord, internetwinkelen en openingstijden. De recent vastgestelde nota Grootschalige Detailhandel maakt hier integraal deel van uit. Met de keuzes en strategie m.b.t. bedrijventerreinen en detailhandel wordt tevens de aanzet gegeven tot aanpassing van regelgeving voor vereenvoudiging van transformatie van winkel- en kantoorpanden. Daarnaast stimuleren wij ondernemerschap door ruimte te geven en de regeldruk te verminderen. Het vestigingsklimaat is een belangrijke troef om succesvol acquisitie te plegen. Dit doen we via twee sporen. De ervaring leert dat een groot deel van bedrijfsverplaatsingen en -uitbreidingen plaatsvindt in de regio. Van belang is daarom de rode loper uit te leggen voor ondernemers in de regio door hen te begeleiden in hun uitbreidings- of verplaatsingsvraag. Dit is het eerste spoor. Als tweede spoor kiezen we voor extra inzet op regionale acquisitie van nieuwe (inter)nationale ondernemingen, bijvoorbeeld via deelname aan handelsmissies die aansluiten bij de krachtige sectoren van de stad: food, toerisme en maakindustrie. Hierbij zoeken we de kracht van samenwerking met partners in de Metropoolregio Amsterdam, zoals Amsterdam Economic Board en Amsterdam in Business. Tot slot gaan we de bedrijfscontacten slimmer organiseren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Acquisitie nieuwe bedrijven

6

5

5 per jaar

5

Eigen registratie

Vestigingsbegeleiding

30

50

25 per jaar

50

Eigen registratie

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling bestaande bedrijventerreinen

0

3

3

3

Eigen registratie

Verlengen bestaande Keurmerken veilig ondernemen

4

6

6

6

Eigen registratie

Activiteiten

 • Uitvoeren economische structuurvisie, met focus op mkb, maakindustrie (waaronder food) en toerisme

 • Rode loper uitleggen voor ondernemers in regio die hun bedrijf willen verplaatsen of uitbreiden

 • Extra inzet in regionaal verband gericht op acquisitie nieuwe (inter)nationale ondernemingen

 • Opstellen transformatiestrategie bedrijventerreinen.

 • Implementeren nieuw detailhandelsbeleid, waarvan de recent vastgesteld nota Grootschalige Detailhandel deel uitmaakt (actualisatie vigerend beleid Structuurvisie Retail Leisure)

 • Ontwikkeling Toolkit gemeentelijk beleid mkb.

 • Bedrijfscontacten over vestiging of uitbreiding benutten we ook om mogelijkheden om mensen naar werk te leiden te onderzoeken en te stimuleren

Toelichting status

De uitvoering van de economische structuurvisie verloopt naar wens. De nieuwe Detailhandelsvisie die moet zorgen voor een sterkere detailhandelsstructuur in Zaanstad is in besluitvorming. Na de zomer wordt de Strategische Agenda Werkgelegenheid in de raad behandeld. Ook aan het MKB actieplan wordt momenteel gewerkt. In de tweede helft van dit jaar wordt dit afgerond. Een van de succesfactoren is het zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit bereiken we langs twee sporen: goede begeleiding bij uitbreiding of verplaatsing van de onderneming: extra inzet op regionale acquisitie van nieuwe (inter)nationale ondernemingen. In de eerste helft van 2015 heeft dit 5 nieuwe vestigers en 7 verplaatsingen opgeleverd. Op termijn moet dit leiden tot een toename van de werkgelegenheid. De transformatiestrategie wordt voor het einde van 2015 afgerond.

Toerisme bevorderen

Zaanstad wil meer inspelen op de groei van het toerisme in de regio door het initiëren, faciliteren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan een aantrekkelijk toeristisch verblijfsklimaat. Naast de Zaanse Schans zijn er grote toeristische kansen met ons nieuwe Stadshart Zaandam, de noordelijk gelegen Zaanbocht en het Hembrugterrein. Een bootverbinding op de Zaan kan een belangrijke rol spelen om bezoekers ook deze andere aantrekkelijke delen van Zaanstad te laten bezoeken. We investeren daarom in de aanschaf van twee boten. Het streven is om meer toeristen te verleiden tot een langer verblijf in Zaanstad met toeristische arrangementen. Promotie wordt verder in regionaal verband opgepakt met Amsterdam Marketing, waarbij ook iconen als Monet en het Tsaar Peterhuisje worden benut. Ook willen we evenementen, zoals evenementen rondom Sail, gebruiken als kans om de Zaanstreek verder toeristisch te profileren.

Activiteiten

 • Uitwerken strategische agenda Toerisme tot 2020 in regionaal verband, met expliciete aandacht voor het tot stand komen van arrangementen.

 • Ondersteunen en faciliteren van evenementen rondom Sail (2015).

 • Evaluatie en samenwerken Stichting Marketing Zaanstreek.

 • Uitvoeren plan "Amsterdam bezoeken en Holland zien", waaronder benutten van de ruimte voor hotelvestiging en extra promotieactiviteiten.

 • Realiseren bootverbinding tussen Zaandam, Zaanse Schans en Wormerveer.

Toelichting status

Zaanstad speelt meer in op de groei van het toerisme in de regio. De impulsen daartoe, zoals promotie middels Amsterdam Marketing, hebben al geleid tot ruim 60 % meer toeristische overnachtingen. De evaluatie van de samenwerking met de Stichting Marketing Zaanstreek is afgerond. Rondom Sail heeft zich inmiddels een groep enthousiaste en actieve bedrijven geformeerd. De strategische Agenda Toerisme wordt in de tweede helft van dit jaar uitgewerkt.

Iedereen aan het werk

0 3 1 0

Werk is de beste manier om actief deel te nemen aan de maatschappij en in eigen inkomen te voorzien. Het is een belangrijke voorwaarde om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Alle Zaankanters doen mee naar vermogen. Mensen zoeken in eerste instantie zelf een baan. Waar dat niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning door actief vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Dat geldt voor mensen in een uitkeringssituatie, voor jongeren die een leerwerk- of stageplek zoeken en voor de nieuwe doelgroepen van mensen met een verminderde loonwaarde die in het kader van de Participatiewet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen (zie programma 1 Maatschappelijke Ontwikkeling). Het aantal WWB uitkeringen in Zaanstad loopt stevig op en is hoger dan landelijk. De hogere groei van de uitkeringen in Zaanstad heeft te maken met de economische structuur in de stad. Zaanstad heeft relatief weinig groeisectoren zoals ICT en zakelijke dienstverlening. Sectoren die in Zaanstad wel sterk vertegenwoordigd zijn kennen óf weinig groei als gevolg van continue verbetering van het productieproces (zoals food) óf hebben een moeilijke tijd achter de rug (bouwsector). De groei van uitkeringen is onwenselijk gezien de economische en motiverende kracht die van werk uitgaat. Ook betekent het een forse verdere toename van het bestaande tekort voor de WWB. Dat vraagt om extra maatregelen om de uitstroom te vergroten en de instroom te beperken. Maatschappelijk zit de winst in ‘aan het werk krijgen of houden van zoveel mogelijk mensen. Dit vereist wel dat de match tussen het aanbod van werk en de vraag naar werk verbetert. Aan dit taaie vraagstuk wordt nu gewerkt onder andere via gerichte werkgeversbenadering, de ontwikkeling van nieuw instrumentarium, en het versterken van de relatie tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

Een goede relatie met werkgevers is van groot belang omdat zij de banen hebben waarmee burgers zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Wij zoeken werkgevers actief op en vragen hen vacatures, ook voor leerwerkplekken en stages, bij ons te melden. De gemeente neemt als werkgever ook zelf haar verantwoordelijkheid door 5% van haar personeelsbestand beschikbaar te stellen voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Bij inkoop wordt een social return (SROI) eis van tenminste 5% over de aanneemsom toegepast, te besteden aan het plaatsen van werkzoekenden op arbeidscontract bij werkgevers, leerwerkbanen en stages. Naast WWB’ers kunnen door de inzet van het instrument social return ook werkzoekenden uit andere categorieën (WW, Wajong, SW) worden geplaatst bij opdrachtnemers. Onze inzet is om de best passende kandidaat uit onze regio aan de werkgever te leveren. Wij nemen de werkgever werk uit handen, denken mee en adviseren hem, nemen risico’s en andere belemmeringen weg en bieden waar nodig financiële ondersteuning op maat. Wanneer vraag en aanbod niet met elkaar in lijn zijn, onderzoeken we hoe dit beter kan.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Aantal beëindigde uitkeringen wegens werkaanvaarding

337 (2012)

500

500

500

W&I-informatie

Aantal bezochte werkgevers

n.v.t.

200

200 jaarlijks

200

W&I-informatie

Aantal gerealiseerde garantiebanen

n.v.t.

50

50 jaarlijks

50

W&I-informatie

Aantal geplaatste jongeren op leerwerkplek en stage

n.v.t.

100

100 jaarlijks

100

W&I-informatie

In het kader van SROI plaatsing van 50 jongeren op leerwerkplekken en stageplekken bij opdrachtnemers.

n.v.t.

50

50 jaarlijks

50

W&I-informatie

In het kader van SROI uitstroom van 25 mensen met een WWB/Participatiewet-uitkering naar regulier werk bij opdrachtnemers van tenminste zes maanden.

n.v.t.

25

25 jaarlijks

25

W&I-informatie

Activiteiten

 • Werkgevers actief benaderen en dienstverlening verbeteren, waarbij werkgevers ontzorgd worden door werving, selectie en matching uit handen te nemen

 • Implementeren en uitbouwen van de afspraken rondom de regionale werkgeversdienstverlening. Lancering van het WerkgeversServicePunt Zaanstreek Waterland: één regionaal loket voor werkgevers

 • Het oprichten van een regionaal bestuurlijk Werkbedrijf zoals afgesproken in het sociaal akkoord, om mensen met een structureel verminderde loonwaarde aan het werk te helpen en te begeleiden tijdens het werk (zgn. ‘garantiebanen’)

 • Inzetten van plaatsingsbevorderende instrumenten, zoals de proefplaatsing en stimulering subsidies en scholingsvouchers. Daarnaast meer mogelijkheden benutten om mensen om te scholen

 • In samenwerking met onderwijspartners, kenniscentra en het ServicePunt Leren en Werken meer leerwerkbanen en stageplaatsen acquireren voor werkloze jongeren

 • Uitvoeren van contractuele afspraken met opdrachtnemers van de gemeente in het kader van SROI

Toelichting status

Er zijn forse stappen gezet in het aanbrengen van structuur in de regionale werkgeversbenadering. Het instrumentarium is voor de regio geharmoniseerd, zodat werkgevers in de gehele regio op soortgelijke dienstverlening kunnen rekenen. Daarnaast is de verbinding gelegd met onderwijspartners en kenniscentra om de ondersteuning voor kwetsbare jongeren te verbeteren en is het Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland opgericht. In het kader van onze dienstverlening aan werkgevers gaan we in het najaar van start met het WerkgeversServicePunt Zaanstreek Waterland: één regionaal loket voor werkgevers. We hebben daarbij speciale aandacht voor de vorm waarin we de dienstverlening van het loket willen doorontwikkelen.

Organiseren van beschut werk

De transitie van BaanStede wordt voortgezet. De WSW-medewerkers die er nu werken worden zo veel mogelijk gedetacheerd naar reguliere werkgevers en daarnaast worden bedrijfsonderdelen zoals ‘groen’ verzelfstandigd. Aan het eind van dit transitieproces is een kleine groep nog aangewezen op beschut werk. De afbouw van BaanStede loopt parallel met de invoering van de Participatiewet. We werken in de regio toe naar één publieke organisatie die zowel de huidige WSW’ers detacheert als de nieuwe doelgroep van de Participatiewet voor wie detachering moet worden ingezet om ze aan het werk te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Dit zijn de mensen met verminderde loonwaarde die met loonkostensubsidie aan het werk kunnen, maar niet rechtstreeks in dienst komen bij een werkgever. Tot die organisatie gevormd is, blijft BaanStede verantwoordelijk voor de detachering van alle WSW‘ers die nu gedetacheerd zijn en de WSW‘ers die in het kader van het transitieplan BaanStede gedetacheerd gaan worden. We gebruiken de ervaring van BaanStede met beschut werk om in samenwerking met de Sociale Wijkteams te komen tot één voorziening voor beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Transitie van WSW-organisatie BaanStede verloopt volgens regionale transitieplan

n.v.t.

Vervreemding groen, 50 detacheringen

Transitie loopt volgens planning

20

Rapportage BaanStede

Activiteiten

 • Ontwikkelen van een organisatie voor beschut werken in overleg met de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Zaanstreek-Waterland

Toelichting status

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Zaanstreek Waterland hebben gezamenlijk besloten om beschut werk lokaal, in de vorm van dagbesteding of passend werk op maat, te organiseren. In de loop van het najaar zullen we deze beleidskeuze concreet vorm geven. We zoeken hierbij de verbinding met de wijkteams. De transitie van Baanstede blijven we conform transitieplan vormgeven. Dat plan heeft ten doel dat in 2019 alle SW-ers, die nu bij Baanstede werken, bij reguliere werkgevers aan het werk zijn. In dat kader is in de gemeente Zaanstad een pilot gestart om medewerkers van het groenbedrijf Baanstede via detachering in onze eigen groenbeheer afdeling mee te laten werken.

Iets terug doen voor een uitkering

Zaanstad vraagt iedereen met een uitkering daar naar vermogen iets voor terug te doen. Voor mensen met arbeidsvermogen betekent dit dat zij zich inzetten voor de terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt of dat zij de loonwaarde die ze wél hebben inzetten. Ook mensen die (nog) niet op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen, doen iets terug voor hun uitkering. Dat kan in de vorm van een participatieplaats, vrijwilligerswerk of mantelzorg. In eerste instantie is de persoon zelf verantwoordelijk voor de invulling. We maken passende afspraken over wat iemand gaat doen. Tegenprestatie is het sluitstuk van participatie - en re-integratie uitvoering. Iets terugdoen voor je uitkering is een opstap naar re-integratie en komt niet in de plaats komen van regulier werk. Het maken van afspraken over tegenprestatie is geen doel op zich en het streven is erop gericht het opleggen van tegenprestatie te minimaliseren. In de praktijk zal dit niet geheel lukken.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Het percentage mensen waarmee afspraken zijn gemaakt over wat zij doen voor hun uitkering

n.v.t.

90 %

90 %

90%

W&I-informatie

Activiteiten

 • Uitvoering van Participatiewet

 • Tegenprestatie is sluitstuk van participatie en re-integratie uitvoering

Toelichting status

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd en doorontwikkeling gaande, Tegenprestatie vastgesteld en uitvoering in pilotfase

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

De jeugdwerkloosheid is hoog. Jongeren die voortijdig zonder diploma van school gaan, komen vaak niet of heel moeilijk aan het werk. Samen met onderwijsinstellingen en werkgevers zoeken we naar alternatieve voorzieningen voor jongeren als de weg terug naar school is afgesloten, maar de stap naar regulier werk nog te groot is. Daarnaast kijken we samen met scholen en werkgevers naar de arbeidsmarktrelevantie van het onderwijsaanbod: leidt het onderwijs (voldoende) mensen op voor beroepen waar regionaal ook vraag naar is?

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Binnen zes maanden is voor iedere werkloze jongere een leerwerkplek beschikbaar.

n.v.t.

100

100 jaarlijks

100

W&I informatie

Activiteiten

 • Met het mbo en primair en voorgezet speciaal onderwijs (Pro VSO) plannen maken en uitvoeren om de vroegtijdige uitval door de entreeopleiding te beperken

 • Opzet en onderhouden van een netwerk om scholen en bedrijven bij elkaar te brengen; niet alleen aan de onderkant van het onderwijs, maar ook op hbo-niveau en hoger

 • Onderzoeken leerwerkvoorziening Zaanstad

Toelichting status

Er zijn werktafels ingericht waarin we met het primair en voorgezet onderwijs plannen en afspraken maken om vroegtijdige uitval te beperken. Deze werktafels richten zich ook op de vraag hoe jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkscholen (Pro) vanaf de uitstroom uit school begeleid kunnen worden naar passende arbeid en of scholing. Door de inzet van jobhunters voor juist deze kwetsbare doelgroep proberen we een brug te slaan tussen die scholen en de arbeidsmarkt. Voor hoger opgeleide schoolverlaters bieden we de Masterclass in het jongerenloket aan om ook deze groep een passende start op de arbeidsmarkt te bieden.

Een financieel vangnet voor wie dat nodig heeft

0 1 0 0

Werk is de beste manier om in eigen inkomen te voorzien. De meeste Zaankanters zorgen zelf voor hun levensonderhoud en doen naar vermogen mee in de samenleving. Voor wie dat uiteindelijk niet lukt, is er ondersteuning op weg naar werk, participatie en inkomen. Draagvlak voor het vangnet voor mensen die het echt nodig hebben realiseren we door fraude aan te pakken.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Rechtmatige inkomensverstrekking

Uitkeringen verstrekken we tijdig en efficiënt aan wie dat nodig heeft. Frauderen pakt de gemeente hard aan, maar bij onbewust fout handelen geldt maatwerk. We onderzoeken in hoeverre waarschuwingen vooraf worden gebruikt. Handhaven is een middel en geen doel op zich. Soms werkt het beëindigen van een uitkering of het opleggen van een maatregel contraproductief, met name waar sprake is van meervoudige problematiek. Daarom stemmen we af met partijen die met dezelfde klant te maken hebben.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Beëindigingen naar aanleiding van handhavingsonderzoek

95 (2012)

140

140 jaarlijks

140

W&I-informatie

Opgelegde maatregelen

440 (2012)

500

500 jaarlijks

500

W&I-informatie

Preventiequotum 8% (verschil tussen aanvragen en toekenningen)

8,1% (2012)

8%

8% jaarlijks

8%

W&I-informatie

99% van de uitkeringsaanvragen wordt afgehandeld binnen de wettelijke termijn

2013 was eerste meting

99%

99% jaarlijks

99%

W&I-informatie

Activiteiten

 • Verstrekken uitkeringen

 • Preventief en repressief handhaven

Toelichting status

Conform afspraken begroting.

Product

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Vestigingsklimaat bedrijven

Lasten

1.170

21

1.191

Baten

0

0

0

Saldo

1.170

21

1.191

Rechtmatige inkomensverstrekking

Lasten

63.032

0

63.032

Baten

-54.606

-5.221

-59.828

Toevoegingen

Onttrekkingen

-1.938

-1.938

Saldo

8.426

-7.159

1.267

Intensiveren en versterken relatie werkgevers

Lasten

4.020

619

4.639

Baten

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo

4.020

619

4.639

Organiseren van beschut werk

Lasten

11.919

495

12.414

Baten

-400

-400

Toevoegingen

1.460

1.460

Onttrekkingen

Saldo

11.919

1.555

13.474

Toerisme bevorderen

Lasten

179

-9

170

Baten

Saldo

179

-9

170

Iets terug doen voor een uitkering

Lasten

406

-52

353

Baten

Saldo

406

-52

353

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs

Lasten

98

3

101

Baten

Saldo

98

3

101

Programma

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Werk, inkomen en economie

Lasten

80.824

1.076

81.900

Baten

-54.606

-5.621

-60.228

Toevoegingen

1.460

1.460

Onttrekkingen

-1.938

-1.938

Saldo

26.217

-5.023

21.195

Lasten

Baten

Saldo

Raad autonoom

-160

-5.220

-5.380

Raad bijstelling bestaand beleid

2.116

-2.338

-222

Raad herschikking

580

-1

579

2.536

-7.559

-5.023

Raad autonoom

Lasten

Baten

Saldo

Meicirculaire

-20

0

-20

In de Raadsinformatiebrief meicirculaire 2015 worden de ontwikkelingen weergegeven op het gebied van de algemene uitkering, decentralisatie uitkeringen en integratie uitkeringen in het sociaal domein.

Opzetten regionaal werkbedrijf

500

0

500

Bij de decembercirculaire is bekend geworden dat wij via de AU geld ontvangen voor het opzetten van een regionaal werkbedrijf.

WWB bijstelling

-640

-5.220

-5.860

De ontwikkeling van het macrobudget en de aantallen bijstandsgerechtigden leidt tot een verandering van inkomsten en uitgaven bij de wet werk en bijstand. Per 1 januari 2015 is er een nieuw objectief verdeelmodel vastgesteld voor de budgetten BUIG. Dat heeft geleid tot forse herverdeeleffecten tussen gemeenten, zelfs bij een verdeling die in 2015 nog 50% historisch is. Zaanstad kwam heel positief uit deze verdeling. Daarom heeft de staatssecretaris toegezegd dat nog wordt gekeken naar verbeteringen van het verdeelmodel voor 2016. De uitkomsten hiervan worden in de loop van 2015 bekend.

Raad bijstelling bestaand beleid

Lasten

Baten

Saldo

Algemene reserve sociaal

0

-1.938

-1.938

In de afgelopen jaren is de algemene reserve sociaal gevormd uit bestemmingsreserves Wmo en een dotatie vanuit het rekeningresultaat 2013 om risico’s in het maatschappelijk domein op te vangen. Na de invoering van de nieuwe taken wordt de gemeente nog steeds geconfronteerd met diverse onzekerheden, zoals onduidelijkheid over aantallen als ook over het Rijksbudget (verdeelmodellen). Daarom is het nodig te blijven investeren in de transformatie. Ter dekking van de verhoging van de uitvoeringskosten voor de nieuwe taken (1.000) en het niet realiseren van de taakstelling Maatschappelijk Domein (938) wordt er een onttrekking gedaan aan de algemene reserve sociaal.  De verwachting is dat er vanaf 2017 meer duidelijkheid is over Rijksbudget en de ontwikkeling van de zorgvraag.

Baanstede

-13

-400

-413

Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) heeft de gewijzigde begroting 2015, de concept begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 voorgelegd aan de raad voor het geven van zijn zienswijze. Met deze mutatie wordt het resultaat van de jaarrekening en de begroting 2016 verwerkt.

Begeleiding vluchtelingen

30

0

30

Om de uitgenodigde vluchtelingen een goede begeleiding te bieden is er extra budget benodigd. Door de toename van het aantal vluchtelingen is het huidige budget niet toereikend. Deze kosten worden gedekt uit het aanvullende budget armoede dat de gemeenten heeft ontvangen. Dit leidt tot een verschuiving tussen programma 1 en programma 2.

Bestemming jaarrekeningresultaat 2014

100

0

100

Het jaarrekeningresultaat 2014 wordt als volgt bestemd:Implementatie participatiewet (100) Onderhoud gymzalen en sporthallen (175)Toevoeging aan investeringsfonds voor Plan van de Stad (12.199).

Participatiebudget

569

0

569

Op basis van de decembercirculaire wordt het participatiebudget 2015 bijgesteld.

Plan van de Stad

-20

0

-20

In 2008 heeft Zaanstad de toekomstvisie Zaans Evenwicht vastgesteld. Hierin staan richtinggevende uitspraken de opgave voor komende jaren: 600 woningen per jaar, 5000 arbeidsplaatsen en investeren in duurzaamheid. Dit staat in de programmabegroting. De vraag is welke impuls daarnaast nodig is. Hierover wil het college in gesprek met de stad en haar partners. Op de raadsconferentie van 17 april jl. heeft de raad richting gegeven aan het proces voor het gesprek met de stad. Op basis van de uitspraken van de raad wordt het definitieve proces ontworpen. Voor de zomervakantie wordt de Staat van de Stad met de stad gedeeld en worden beelden over de toekomst van de stad uit de samenleving opgehaald. Na de zomer zullen de thema’s die zijn aangereikt verder worden uitgediept. In het eerste kwartaal 2016 vindt besluitvorming in de raad plaats. Het benodigde werkbudget 2015 bedraagt ca 80. Het college heeft besloten dat dit taakstellend moet worden gerealiseerd (4 x 20) vanuit de beschikbare middelen binnen programma's 2, 4, 5 en 8.

Reserve herstructureringskosten Baanstede

1.460

0

1.460

De herstructureringskosten voor Baanstede zijn tot en met 2019 jaarlijks in de begroting opgenomen. Nu moeten deze bedragen jaarlijks aangepast worden aan de werkelijk gemaakte kosten. Om een rustiger beeld in de begroting te krijgen wordt, wordt een reserve gecreëerd waaraan het totale restbedrag aan herstructureringskosten van 1.460 wordt gedoteerd in 2015. De werkelijke kosten tot en met 2019 kunnen dat uit de reserve onttrokken worden en hoeven niet meer in het meerjarenbeeld opgenomen te worden. De storting in de reserve van 1.460 kan in 2015 gedaan worden omdat er een groot voordeel is ontstaan op de inkomsten mbt het BUIG-budget (bijstandsuitkeringen).

Zaanboot 2015

-10

0

-10

Voor 2015 wordt de vaarverbinding tussen Amsterdam en Zaandam opnieuw voor de zomermaanden vormgegeven. De kosten worden gedragen door de verschillende programma’s verkeer, toerisme en externe partijen zoals het rijk en havensafari.

Raad herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Invulling inkooptaakstelling

-9

0

-9

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op e&w-installaties, ict licenties e.d., advocaatkosten en kantoorartikelen.

Kostenverdeling

589

-1

587

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

0

0

0

In het project Beheersing capaciteitsbudget is besloten dat de inhuurkosten voor de begroting en realisatie verdeeld worden naar 5 inhuur categorieën. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit verdeeld naar de nieuwe categorieën.