Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: R. Visscher-Noordzij, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur: D. Stuurman

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om samen te leven, om je te binden en te ontwikkelen. Een stad met goede maatschappelijke voorzieningen, waar nodig op maat, en een sterk sociaal weefsel en veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. Zaanstad biedt nadrukkelijk ruimte voor creatieve, initiatiefrijke inwoners en maatschappelijke partners om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.

Voortgang doelen ?

Een aantrekkelijke culturele infrastructuur in Zaanstad

0 1 0 0

De gemeente kiest voor een meer ondersteunende en faciliterende rol ten aanzien van cultuur. We willen de motor op gang helpen, zodat die daarna zelf kan draaien. Dat heeft tot gevolg dat de gemeentelijke inzet voortaan minder van structurele en vaker van tijdelijke of incidentele aard zal zijn. Uitgangspunt binnen het cultuurbeleid is dat de huidige variëteit aan stedelijke culturele functies als basis voor de stad behouden blijft. Structurele gemeentelijke subsidiëring is en blijft daarbij noodzakelijk, maar het totale volume neemt af. De ontwikkeling van het cultuurcluster door bundeling van meerdere functies, in een aantrekkelijk gebouw op een centraal gelegen en goed bereikbare locatie (Inverdan), is bedoeld als een extra kwaliteitsimpuls voor de culturele sector en de stad als geheel. Amateurkunstverenigingen en culturele stichtingen ontvangen een financiële steun in de rug voor hun bijdrage aan een veelzijdig cultureel klimaat in de stad. Daarnaast biedt de gemeente via incidentele of projectsubsidies ruimte aan waardevolle culturele initiatieven die het verschil kunnen maken. Genieten en zelf beoefenen van cultuur begint aan de basis: bij de jeugd. De gemeente biedt extra steun aan het onderwijs bij het ontwikkelen van een goed binnen- en buitenschools cultuureducatieaanbod voor de jeugd. Last but not least: cultuur draagt bij aan reuring in de stad, het versterken van het imago en de identiteit van Zaanstad binnen de Metropoolregio Amsterdam en het aantal bezoekers. Hier ligt een duidelijke relatie en wisselwerking met erfgoed, toerisme en streekmarketing.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

Het project Cultuureducatie met Kwaliteit gaat in 2015 het derde jaar in. Met het onderwijsveld wordt afgestemd over voortgang, afronding en follow up. De financiële steun voor talentontwikkeling van kinderen aan lage inkomensgroepen blijft van kracht. Vanuit het onderwijsachterstandenbudget wordt € 100.000,- beschikbaar gesteld voor een extra biebbus, waarmee basisschoolleerlingen in het gebied Zaandam-Zuidoost in het kader van leesbevordering beter kunnen worden bereikt. Er komen nieuwe spelregels voor subsidiëring van amateurkunst, kleine culturele organisaties en (eenmalige) activiteiten en projecten. De huidige adviesstructuur ten aanzien van cultuur en beeldende kunst & vormgeving wordt opnieuw onder de loep genomen. Dat geldt ook voor de aanmoedigingsprijs en de stadsdichter- en componist. Op basis van besluitvorming over de wijze van aanbesteding worden in 2015 de voorbereidingen voor het cultuurcluster voortgezet, waaronder de uitwerking van de organisatorische samenwerking tussen de beoogde functies binnen het gebouw. FluXus, een van de beoogde toekomstige gebruikers, is per september 2014 omgevormd tot een nieuwe netwerkorganisatie. Meer verbinden en samenwerken geldt ook voor de regio. In overleg met het Zaans Museum wordt in 2015 onderzocht hoe lokale en regionale samenwerking op museaal gebied tot nieuwe kansen kan leiden. In lijn met het Vernieuwingsconvenant Gemeenten – Lokale omroepen 2012-2015 treedt Zaanstad in overleg met de stichting Omroep Zaanstreek en de regiogemeenten over het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden. In 2015 vindt besluitvorming plaats over de toekomstige aanpak van het evenementenbeleid. In de loop van 2015 wordt op basis van een uitgewerkt businessplan een definitief besluit verwacht over verplaatsing van het Molenmuseum naar de Zaanse Schans. In de aanloop naar deze omvorming wordt voor 2015 vanuit de bestaande begroting eenmalig een overbruggingsbijdrage aan de Vereniging De Zaansche Molen beschikbaar gesteld. Op basis van het coalitieakkoord is vanaf 2015 € 300.000,- extra structureel beschikbaar om uitvoering te kunnen geven aan de ambities voor cultuur en om de onbedoelde effecten van de bezuinigingen te verzachten. Hierbij wordt vooral gekeken naar mogelijkheden voor eenmalige of tijdelijke ondersteuning. Over de besteding hiervan wordt bij de begroting 2015-2018 een separaat voorstel ingediend.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Aantal jongeren dat bereikt wordt met individuele subsidie

182

200

200

200

Meedoen Zaanstad en Jeugdcultuurfonds

% scholen dat meedoet aan cultuureducatie met kwaliteit

30%

30%

50%

30%

Fluxus

Activiteiten

 • Vormgeving aanbestedingstraject en organisatorische samenwerking t.a.v. het cultuurcluster

 • Verstrekken van subsidies voor bibliotheek, musea, podia, lokale omroep, filmtheater en cultuureducatie

 • Stimuleren van samenwerking radio/tv-stations in de regio

 • Stimuleren van leesbevorderingsactiviteiten

 • Versterking en bestendiging samenwerking cultuur-onderwijs; convenanten met onderwijs en evaluatie combinatie functieregeling

 • Onderzoek lokale/regionale museale samenwerking

 • Ondersteunen en waar nodig verzachten ombuigingen toekomstagenda

 • Individuele financiële ondersteuning d.m.v. Jeugdcultuurfonds

 • Evalueren huidig evenementenbeleid en opstellen nieuw beleid

 • Verstrekken van subsidies voor beeldende kunst, amateurkunst, evenementen en culturele activiteiten

Toelichting status

De activiteiten uit de begroting liggen op koers. De meest in het oog springende ontwikkeling op het gebied van Cultuur in het afgelopen tijd is de gunning van de opdracht voor het ontwerpen van het Cultuurcluster. Voor het eind van het jaar is het voorlopig ontwerp gereed. De toekomstige gebruikers van het Cultuurcluster bereiden de gezamenlijke bedrijfsvoering en programmering voor. De gemeente is hierbij betrokken als facilitator. De extra kosten voor het cultuurcluster zijn in de kadernota meegenomen; Er zijn nieuwe spelregels opgesteld voor subsidiëring van amateurkunst, kleine culturele organisaties en (eenmalige) activiteiten en projecten. Er is een rapportage gemaakt over de uitwerking. Overleg met de stichting Omroep Zaanstreek en de regiogemeenten over het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsverbanden heeft op dit moment geen prioriteit. Na de zomer wordt de evaluatie van het evenementenbeleid aan de college aangeboden.

Actief burgerschap

0 1 0 0

In de Zaanse samenleving zal steeds vaker en breder gevraagd worden om je verantwoordelijk te voelen, je te bekommeren en zelf actief iets te betekenen voor de buurt en buurtbewoners. Er is ruimte voor bewoners, in het bijzonder jeugd en/of kwetsbare ouderen, om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Maatschappelijke initiatieven

Wij faciliteren en stimuleren maatschappelijke initiatieven en helpen bij eventuele belemmeringen of nemen ze weg. We bevorderen dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente in de wijk samen verantwoordelijk zijn en aan de slag kunnen gaan met ideeënvorming én uitvoering van maatschappelijke taken. De normering van de indicator om het aantal maatschappelijke initiatieven in beeld te brengen is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Activiteiten

 • Naast de bestaande manieren ontwikkelen we andere manieren (bijvoorbeeld online), waarop inwoners en ambtenaren met elkaar in gesprek kunnen gaan

 • Zaanstad vermindert de regeldruk ten bate van maatschappelijk initiatief. We inventariseren bij actieve bewoners en maatschappelijke partners welk initiatief met welke aanpassing of afschaffen van regels beter van de grond komt.

 • De wijkmanager zet zijn/haar netwerk, expertise en het stimuleringsbudget in voor wijkinitiatieven

 • Het beschikbare budget/subsidiegeld ter ondersteuning van bewonersinitiatieven is helder en eenduidig te benaderen door bewoners die zich willen inzetten, zowel op het niveau van de eigen wijk als de hele stad

 • Zorgdragen voor afstemming in het wijkgericht werken tussen wijkmanagers en sociale wijkteams

 • De subsidie voor het vluchtelingenwerk blijft gehandhaafd

 • Het komende jaar wordt het beleid ten aanzien van (ondersteuning van) vrijwilligers en mantelzorgers vernieuwd

 • Het aantal aangepaste/afgeschafte/anders toegepaste regels/procedures in kaart brengen.

Toelichting status

Het wijkmanagement heeft zich van wijkgericht- naar opgavegericht werken ontwikkeld. Om maatschappelijke initiatieven ruimte te geven verminderen en vereenvoudigen we regels en procedures. We hebben verschillende subsidies samengevoegd en werken aan het project Ontregelen. Onder de naam In de Zaan komen regelmatig maatschappelijk initiatiefnemers (vanuit het platform Aan de Zaan) met de ambtelijke organisatie bespreken wat zij graag willen bereiken en waar zij tegenaan lopen. Samen onderzoeken we wat gedaan kan worden om dit mogelijk te maken. Met betrekking tot het vluchtelingenwerk evalueert de gemeente of de huidige subsidie voldoende in de behoefte voorziet. De verwachting is dat, door de ontwikkelingen in de wereld, de beschikbaar gesteld middelen ontoereikend zullen zijn. De taakstelling die de gemeente van het rijk heeft om statushouders te plaatsen, zijn we versneld aan het inlopen. In de vorm van twee werksessies (de eerste was 4 juni en een tweede zal eind augustus plaatsvinden tijdens de 'week van de vrijwillige inzet') halen we input voor een visie en nieuw beleid in de stad op. Dat materiaal vormt de basis voor het nieuwe beleid. De planning is dat we dit alles (visie, beleid en subsidie(regels)) in het laatste kwartaal 2015 bestuurlijk gaan afronden.

Ruimte voor bewoners

0 1 0 0

Bij de vraag in de samenleving aan inwoners om zich verantwoordelijk te voelen en actief iets te betekenen voor de buurt en buurtbewoners, is er ruimte voor bewoners, in het bijzonder jeugd en/of kwetsbare ouderen, om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. Daarnaast hebben buurthuizen een rol bij het tegengaan van vereenzaming. De indicatoren die de behoefte aan en het gebruik van een plek in de wijk voor ontmoeting en activiteiten meten is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. De indicatoren worden opgenomen bij de Zaanpeiling. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Verzelfstandiging buurthuizen

Wij stimuleren, faciliteren en ondersteunen op maat het verzelfstandigingsproces van de nu nog gesubsidieerde buurthuizen en bewoners die hierbij vanuit een gevoel van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid een rol willen spelen. Wij streven per Sociaal Wijkteamgebied naar het in stand houden van een laagdrempelige en zelfstandige door bewoners bestuurde voorziening, met een gezonde exploitatie.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Het aantal ontmoetingsplaatsen dat wordt bestuurd en gerund door burgers (afhankelijk van behoefte en potentie).

4

11

In iedere wijk een buurthuisfunctie

Gerealiseerd

Eigen registratie

Activiteiten

 • Wijkmanagers onderhouden contacten met bewoners die zich willen inzetten voor het behoud van een buurthuisfunctie in de wijk en bieden op maat ondersteuning (financieel, kennis, in natura)

 • Wij vormen een financiële ondersteuningsregeling op maat om te waarborgen dat in alle sociale wijkteamgebieden een door de bewoners bestuurde buurthuisfunctie beschikbaar blijft

Toelichting status

De gemeente en buurthuizen zijn in gesprek hoe de buurthuizen het beste zelfstandig beheerd kunnen worden. Deze gesprekken in de wijken zijn succesvol geweest. In alle sociale wijkteamgebieden zijn door bewoners beheerde buurthuizen operationeel. Deze buurthuizen worden financieel ondersteund. De belasting voor de buurthuisbeheerders is zeer hoog, met het gevolg dat het risico op uitval aanwezig is.

Toegang & aansluiting onderwijs

0 2 0 0

In Zaanstad is onderwijs voor iedereen toegankelijk, kunnen jongeren hun talenten ontwikkelen en een passend opleidingsniveau behalen. Waar nodig bieden we voor jongeren maatwerk. Gemeente en onderwijs nemen samen de verantwoordelijkheid om het onderwijs vorm te geven. Onderwijshuisvesting draagt maximaal bij aan onderwijsambities.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Onderwijsklimaat

Goed onderwijs betekent ook een goed onderwijsklimaat. Letterlijk, in de vorm van goed gebouwde en frisse scholen. We bevorderen het ontstaan van brede scholen / integrale kindcentra, waarin samenwerking tussen de betrokken instellingen en de gemeente voorop staat.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Het percentage van de IHP-projecten dat is aanbesteed en door bouwheer in uitvoering is gebracht of gereed is in 2017.

0%

76%

90%

35%

Eigen registratie

Activiteiten

 • Uitvoering van het IHP-programma

 • We zetten in op zo veel mogelijk voorzieningen op één locatie

 • Samenbrengen van voorzieningen voor kind en gezin

Toelichting status

Een actualisatie van het IHP is in voorbereiding en wordt aan de raad aangeboden bij de begroting. In 2015 is 35% van de projecten voor de scholen in het IHP-programma gerealiseerd. Dit is een bijgesteld percentage ten opzichte van de begroting (76%), omdat we de IHP doelstellingen hebben verschoven van 2017 naar 2019, vanwege bezuinigingen vanuit het Rijk en vertraagde procedures. Doelstelling is 76% in 2017 en 90% in 2019. Voor de nieuwbouw van de Toermalijn hebben we gekozen voor een herstart van het proces. Bij de actualisatie kijken we naar RO aspecten bij de bouw van scholen. Binnen het IHP worden de multifunctionele accommodaties (MFA) en integrale kindcentra (IKC) ontwikkeld.

Goede aansluiting

We bevorderen een goede aansluiting tussen de verschillende onderwijsvormen, tussen onderwijs en arbeidsmarkt, technisch onderwijs en bedrijfsleven. En dragen waar mogelijk bij aan een positiever imago van het technisch onderwijs. Samen met de onderwijspartners realiseren we passend onderwijs. Sommige van de benodigde gegevens voor de prestatie-indicator zijn nog niet openbaar en waren niet tijdig voor het vaststellen van de begroting beschikbaar. Er worden afspraken gemaakt om de gegevens voor de volgende begroting wel tijdig beschikbaar te hebben.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Het percentage herplaatste VSV'ers

56% (2012)

Ntb

70%

Ntb

RMC-gegevens

Het percentage doorstroom vmbo(g)t, resp. k naar MBO 3-4, uitgesplitst naar techniek en overig (2012: 96, resp. 79) (streefwaarde: handhaven boven landelijk gemiddelde)

96 resp. 79

Ntb

handhaven boven landelijk gemiddelde

94 resp. 78

DUO-bestanden en lokale onderwijsgegevens

Activiteiten

 • De gemeente wil samen met het onderwijsveld gemeenschappelijke ambities formuleren over onderwerpen waar beide partijen belang bij hebben

 • We stimuleren talentontwikkeling d.m.v. inzet subsidiegelden brede schoolontwikkeling

 • We voeren de wettelijke taak van leerlingenvervoer uit, waarbij we oog hebben voor maatwerk en de ingang van de Wet passend onderwijs

Toelichting status

Om de gemeenschappelijke ambities te formuleren is het traject van de Regionale educatieve agenda gestart. Inmiddels zijn er bijeenkomsten geweest tussen onderwijs en gemeente en zijn de hoofdthema’s met elkaar besproken. Voor de voorbereiding van Integrale Kindcentra (IKC) hebben partners en gemeente een convenant ondertekend. De aanbesteding voor de verdeling van de subsidiegelden brede schoolontwikkeling is afgerond zodat de scholen en aanbieders tijdig (voor de zomervakantie) weten hoe zij het nieuwe aanbod kunnen vormgeven. Volgens voorlopige cijfers over het schooljaar 2013-2014 (VSV Verkenner) daalt het percentage voortijdig schoolverlaters van 2,7% naar 2,6%. Landelijk (1,9%) loopt de RMC-regio echter nog wel uit de pas. (Bron: VSV Verkenner).

Iedereen kan sporten

0 2 0 0

Zaanstad is een sportieve stad waar alle bewoners in de breedte sport kunnen beoefenen en waar ruimte is voor talentontwikkeling. Sport levert een bijdrage aan de participatie en gezondheid van de inwoners van Zaanstad. Inwoners dragen bij aan een actief (sport)verenigingsleven dat van belang is voor het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Sportvoorzieningen

Het verhogen van sportparticipatie en gezondheid van de inwoners van Zaanstad, door het (laten) aanbieden van goede voorzieningen voor sport en bewegen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Percentage inwoners van Zaanstad dat minimaal 1 keer per maand aan sport doet

61% (2012)

67%

67%

Geen gegevens beschikbaar, volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Percentage inwoners van Zaanstad dat tevreden is over de sportvoorzieningen in hun eigen wijk en in Zaanstad

53% en 63% (2012)

>75% en 63%

>75%

Geen gegevens beschikbaar

Zaanpeiling

Activiteiten

 • Het verbeteren en vernieuwen van een gevarieerd en toegankelijk sportaanbod door verder uitvoering te geven aan de routekaart Buitensport en het verbeteren van de faciliteiten voor binnensport

 • Realisatie van een nieuw zwembad in Zaanstad Noord in combinatie met de renovatie van de Crommenije

 • Nieuwbouw van sporthal De Sprong

 • Nieuwbouw van sporthal De Vang

 • Renovatie van zwembad De Slag

 • Realisatie van sportpark De Omzoom

 • Beweging rond de sportparken Oostzijderveld, Karnemelksepolder, Saenden, Poelenburg, Kalverhoek en hockeyterrein De Kraaien (minimaal een haalbaarheidsonderzoek gereed)

 • Het herzien van de onderhoudssystematiek voor buitensportaccommodaties

 • Het bundelen van uitvoerende taken in één sportbedrijf, zodat beheer en exploitatie van sportvoorzieningen efficiënter plaatsvindt

Toelichting status

De geplande renovaties en nieuwbouw van sportaccommodaties liggen op schema. De nieuwe sporthal Zaanstad Zuid is eind mei geopend. Deze sporthal vervangt De Vang. De planning van de oplevering van De Omzoom is opgeschoven naar 2016. De haalbaarheidsonderzoeken rond de sportparken worden in gesprek met de verenigingen uitgevoerd. Het herzien van de onderhoudssystematiek en efficiënter uitvoeren van beheer en exploitatie door het sportbedrijf, tevens bezuinigingsmaatregel (zie bijlage Bezuiniginsmonitor), liggen op koers.

Actieve (sport)verenigingen

Zaanstad ondersteunt haar inwoners om zelf te zorgen voor een actief (sport)verenigingsleven dat bijdraagt aan het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen. Indicatoren voor het meten van de inzet van sportverenigingen op andere maatschappelijke activiteiten en de deelname aan sportstimuleringsinitatieven van het Sportbedrijf Zaanstad, zijn in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Activiteiten

 • Het aanbieden van gemeentelijke sportvoorzieningen tegen maatschappelijke tarieven

 • Het inzetten van het Jeugdsportfonds (als onderdeel van Meedoen Zaanstad) als middel om sport voor kinderen bereikbaar en betaalbaar te maken

 • Het inzetten van combinatiefunctionarissen sport (in samenwerking met onderwijs en cultuur) om basisschoolleerlingen te stimuleren te gaan sporten buiten schooluren

 • Het wijkgericht inzetten van sportbuurtwerk voor een zinvolle tijdsbesteding voor 12+-jongeren

 • Het (laten) organiseren van sportactiviteiten voor kinderen

 • Het aanbieden van advies en het ondersteunen van inwoners met een beperking die willen sporten en sportverenigingen adviseren en ondersteunen om G-sport uit te voeren

 • Het faciliteren van de Zaanse sportverenigingen door de inzet van verenigingsondersteuners

 • Het ondersteunen van sporttalenten via de Stichting Topsportfonds Zaanstad

Toelichting status

Deze taken worden uitgevoerd door opdrachtnemers van de gemeente; het sportbedrijf Zaanstad, stichting Topsportfonds, het Jeugdsportfonds en Sportservice Noord-Holland (aangepast sporten). In de loop van dit jaar bekijken we hoe het Sportbedrijf de gemaakte afspraken dit eerste jaar realiseert. De overige organisaties presteren, vergelijkbaar met voorgaande jaren, naar tevredenheid.

Product

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Goede aansluiting

Lasten

8.009

872

8.882

Baten

-3.986

-1.653

-5.638

Toevoegingen

Onttrekkingen

-133

0

-133

Saldo

3.891

-780

3.110

Onderwijsklimaat

Lasten

17.704

-1.148

16.556

Baten

-838

537

-300

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo

16.866

-611

16.255

Maatschappelijke initiatieven

Lasten

1.938

-22

1.915

Baten

-67

0

-67

Toevoegingen

Onttrekkingen

-126

0

-126

Saldo

1.744

-22

1.722

Verzelfstandiging buurthuizen

Lasten

665

4

669

Baten

-7

0

-7

Saldo

658

4

661

Actieve (sport)verenigingen

Lasten

804

-317

487

Baten

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo

804

-317

487

Sportvoorzieningen

Lasten

5.184

2.150

7.334

Baten

-51

-66

-117

Toevoegingen

176

44

220

Onttrekkingen

-1.084

100

-984

Saldo

4.225

2.228

6.453

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad

Lasten

10.097

-70

10.027

Baten

Toevoegingen

108

108

Onttrekkingen

0

0

0

Saldo

10.097

38

10.135

Programma

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

44.401

1.469

45.870

Baten

-4.949

-1.181

-6.130

Toevoegingen

176

151

327

Onttrekkingen

-1.343

100

-1.243

Saldo

38.285

539

38.823

Lasten

Baten

Saldo

Raad autonoom

-67

-117

-184

Raad bijstelling bestaand beleid

1.494

-964

531

Raad herschikking

193

0

193

1.620

-1.081

539

Raad autonoom

Lasten

Baten

Saldo

Aanvulling kapitaallasten 2015 onderwijs

228

0

228

Bij de actualisatie van de onderwijsadministratie zijn enkele voormalige onderwijslocaties aan het licht gekomen, die niet meer als onderwijslocatie dienst doen. Omdat deze locaties ook geen onderdeel uitmaken van het strategisch vastgoed van de gemeente Zaanstad, wordt de boekwaarde afgewaardeerd.

Bijstelling kapitaallasten 2015

-446

0

-446

De kapitaallasten 2015 zijn berekend bij het opstellen van de begroting waarin er gerekend is met een raming wat er in 2014 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2014 is dit definitief geworden. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2015 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Langer openhouden Bieb Wormerland

34

0

34

Vanwege het feit dat de Multi Functionele Accommodatie  nog niet tot stand is gekomen in Wormerland staat Zaanstad nog garant tot 1 juli 2016. De financiële effecten hiervan waren nog niet meegenomen in 2015 en 2016. B&W besluit 2015 60382.

Subsidie aanpassing voor RMC en aanval op de uitval

117

-117

0

In het kader van de uitvoering van taken van de regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig school verlaten en aanval op de uitval ontvangt Zaanstad een hogere bijdrage dan in de begroting is opgenomen. Deze hogere bijdragen wordt ingezet voor de uitvoering van deze taak.

Raad bijstelling bestaand beleid

Lasten

Baten

Saldo

Aanpassing budget huur en verhuur onderwijshuisvesting

-390

390

0

Aanpassing budget huur en verhuur onderwijshuisvesting

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

-100

100

0

Financiële verwerking van het MPG 15.1 zoals aangeboden aan de raad juni 2015 (2015/86081)

Bestemming jaarrekeningresultaat 2014

25

0

25

Het jaarrekeningresultaat 2014 wordt als volgt bestemd:Implementatie participatiewet (100) Onderhoud gymzalen en sporthallen (175)Toevoeging aan investeringsfonds voor Plan van de Stad (12.199).

Dotatie 2015 reserve Poppodium FluX

0

0

0

In overeenstemming met het poppodium FluX (Fluxus) worden een deel van de FluX subsidiemiddelen gereserveerd (100) (doorgeschoven) voor het openingsjaar van het nieuwe cultuurcluster 2017-2018. Dit is een afspraak uit de cultuurclusteronderhandelingen (voortkomend uit B&W besluit maart 2015).

Extra inzet onderwijsachterstanden beleid

400

-400

0

Voor onderwijsachterstanden-beleid (OAB) ontvangt de gemeente van 2011 t/m 2015 Rijksmiddelen. Hiervoor staat een bedrag begroot van 3,6 mln. Door het sneller inzetten van projecten en programma’s wordt er in 2015 400 meer uitgegeven dan begroot. Dit is gedekt binnen het beschikbare budget OAB 2011-2015.

Kosten onderwijshuisvestingsprogramma (OHP) 2014

125

0

125

Tot 2014 konden de schoolbesturen voor primair onderwijs voor bepaalde onderhoudsvoorzieningen een vergoeding bij de gemeente aanvragen. Vanaf 2015 is deze mogelijkheid vervallen omdat de schoolbesturen de volledige vergoeding voor het onderhoud van hun schoolgebouwen direct van het Rijk ontvangen. Dit betekent dat er vanaf 2015 geen budget meer beschikbaar is binnen de begroting van Zaanstad. Er zijn echter nog onderhoudskosten vanuit het jaar 2014 die vergoed dienen te worden aan de scholen.

Mutaties op reserve sport

44

0

44

De reserve sport is er om de rente en afschrijvingskosten (kapitaallasten) van o.a. de kunstgrasvelden te dekken.Met deze mutatie wordt er een match gemaakt met de daadwerkelijke kapitaallasten.

Niet realiseren taakstelling op onderhoudssubsidies buitensportaccommodaties

157

-51

106

In december 2014 heeft de raad besloten dat er per 1 augustus 2015 een bijdrage wordt gevraagd aan sportverenigingen voor de aanleg en renovatie van kunstgrasvelden en kunststofbanen, te weten voor 2015 15%, voor 2016 20% en vanaf 2017 25% van de kapitaallasten (per kalenderjaar). Deze bijdrage wordt gebruikt voor de invulling van de taakstelling op buitensportvoorzieningen. De taakstelling is in 2015 150 en wordt voor 106 niet behaald. Dit komt omdat de bijdrage pas vanaf augustus in gaat en slechts 15% van de kapitaallasten is in 2015. Vanaf 2016 wordt de taakstelling geheel gerealiseerd (200).

Pilot jeugdoverlast

-23

0

-23

Naar aanleiding van motie 69/2014 is een pilot tegen overlast door de jeugd in de avond en de nacht gestart (50). De kosten worden gedekt uit het programma Maatschappelijke Voorzieningen. De kosten worden gedekt uit een kleine onder uitputting in zowel programma 1 (27) als 3 (23).

Plankosten AZ 2015

120

0

120

Voor het realiseren van het nieuwe AZ trainingscomplex maakt de gemeente plankosten (200). Hiervan is 60 gerealiseerd in 2014 ,wordt 120 gerealiseerd in 2015 en 20 in 2016.

Specifieke uitkering Rijk voor uitvoering educatietaak

1.135

-1.135

0

Voor de uitvoering van de educatietaak van gemeenten stelt het Rijk voor 2015 voor de regio Zaanstreek/Waterland 1.135 beschikbaar. Het budget is als volgt verdeeld: 578 voor Zaanstad en 556 voor de andere regiogemeenten. Binnen de regio is Zaanstad als contactgemeente aangewezen en krijgt derhalve de uitkering voor de hele regio verstrekt. De contactgemeente is het aanspreekpunt voor het Rijk, legt verantwoording af over de besteding van middelen voor educatie en is als eerste verantwoordelijk voor het verzorgen van een passend educatieaanbod in de regio.

Sportbedrijf

112

147

259

Met ingang van 2015 is het Sportbedrijf operationeel. Voor de integrale bewaking van de kosten van het Sportbedrijf worden de budgetten bij elkaar geplaatst en wordt een onderscheid gemaakt tussen BTW belast en BTW onbelast. Dit leidt tot een technische verschuiving tussen programma 1 en programma 3 van 15.

Structureel hogere huuropbrengsten Sport a.g.v. indexatie voorgaande jaren

15

-15

0

De huuropbrengsten van Sport vallen structureel 15 hoger uit als gevolg van indexatie van voorgaande jaren.

Verzekeringskosten onderwijshuisvesting

-125

0

-125

Er bestaat ruimte binnen de begroting voor verzekeringen van onderwijshuisvesting. Bij de begroting wordt beoordeeld in hoeverre dit structureel is.

Raad herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Invulling inkooptaakstelling

-10

0

-10

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op e&w-installaties, ict licenties e.d., advocaatkosten en kantoorartikelen.

Kostenverdeling

203

0

202

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

0

0

0

In het project Beheersing capaciteitsbudget is besloten dat de inhuurkosten voor de begroting en realisatie verdeeld worden naar 5 inhuur categorieën. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit verdeeld naar de nieuwe categorieën.