Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D. Straat, A. Verschuren, J. Olthof, D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is door haar combinatie van wonen en werken en landschap en industrie een unieke gemeente en is bovendien onderdeel van een dynamische metropoolregio. Zaanstad heeft dus volop de potentie om door te ontwikkelen. Een gevarieerd woningaanbod, een goede bereikbaarheid en behoud van cultuurhistorisch erfgoed en landelijk gebied dragen daar aan bij. Net als (her)ontwikkeling van kansrijke locaties in de stad. Maar er zijn ook een aantal knelpunten. Het is de opgave om een balans te vinden tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van kwaliteiten. Bovendien vragen de huidige economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen om andersoortige oplossingen. Hierbij geven we ruimte waar het kan en sturen we waar het moet.

Voortgang doelen ?

Ruimtelijke ontwikkeling (RO)

0 1 0 0

Ruimtelijke ontwikkeling is voornamelijk gericht op het zorgen voor de juiste ruimtelijke kaders en de nodige instrumenten en strategieën om ontwikkelingen op gang te brengen, te laten slagen en uitvoering te kunnen geven aan de werkwijze van prioriteren en ruimte geven. Het programma is ondersteunend aan andere programma’s, zoals gebiedsontwikkeling. Door het inzetten van verschillende instrumenten willen we initiatieven mogelijk maken. We zoeken optimaal naar ruimte in beleidskaders en flexibiliteit in bestemmingsplannen, zodat initiatiefnemers worden uitgenodigd om te investeren in de stad. Tegelijkertijd blijven we oog houden voor een goede omgevingskwaliteit. De kernkwaliteiten moeten behouden blijven en waar het kan worden versterkt. Dit vraagt soms juist om strengere kaders. In beide gevallen, ruimte geven of strikte kaders, is transparantie en helderheid over wat wel en wat niet mag belangrijk. Ruimte voor ontwikkeling en prioriteren blijven dus hand in hand gaan.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Gedifferentieerde aanpak (RO)

De gemeente maakt een gedifferentieerde aanpak mogelijk voor de stad, waarbij we ruimte geven waar het kan en sturen waar het moet. In gebieden waar ontwikkeling van grote strategische betekenis is voor de hele stad neemt de gemeente een actieve en trekkende rol. Het college beschouwt monumenten per definitie als van grote strategische waarde. Waar verandering wenselijk is, maar niet van groot strategisch belang, is de gemeente faciliterend aan de initiatieven van bewoners, ondernemers en ontwikkelaars. Tegelijk zijn er gebieden waar het behoud en beheer van (cultuurhistorische) kwaliteit centraal staat en de gemeente juist als hoeder de norm stelt en bewaakt. Tot slot is het in grote delen de opgave om een nieuwe balans te vinden tussen de ruimte voor ontwikkeling en de bescherming van alle belanghebbenden. In deze gebieden worden regels die vooral als hinderlijk worden ervaren teruggedrongen en wordt ruimte gegeven waar dat kan. Met de “Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit” wordt vastgelegd hoe dit voor het onderwerp ruimtelijke kwaliteit op hoofdlijnen doorwerkt. Tegelijkertijd wordt op gebiedsniveau in de bestemmingsplannen de planologisch juridische vertaalslag gemaakt. Daarnaast evalueren we de ruimtelijke structuurvisie om vervolgens samen met partners en belanghebbenden in de stad te komen tot een omgevingsvisie voor Zaanstad. Het toepassen van vernieuwende strategieën zoals het burenakkoord, ontwikkeling met minimale kaders van de twee pilotgebieden (gasfabriekterrein Krommenie, Fortuinlaan) en aanpassing van regelgeving zodanig, dat tijdelijk gebruik of herbestemming wordt vereenvoudigd en particulier opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd, geeft invulling aan het begrip ruimte geven. Het project knooppuntontwikkeling is vanuit RO, in samenwerking met de provincie, een strategisch project waar de gemeente regisseert, capaciteit inzet en maatwerk levert.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Oordeel over duidelijkheid gemeentelijke regels

6,2 (2012)

>6,3

6,7 (landelijk gemiddelde)

Geen gegevens beschikbaar, volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Activiteiten

 • Vaststellen van Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit

 • Opstellen bestemmingsplannen

 • Evaluatie ruimtelijke structuurvisie (en economische structuurvisie) ten behoeve van een omgevingsvisie voor Zaanstad

 • Toepassen van strategieën voor ruimte geven (fysieke regeldruk)

 • Knooppuntontwikkeling i.s.m. provincie

 • Inventariseren van braakliggende terreinen/leegstaande panden in prioritaire gebieden

 • Pilot projecten evaluatie en vervolg

 • Inspirerend Plan voor de Stad

Toelichting status

De Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit wordt in de tweede helft van 2015 aangeboden. De evaluatie ruimtelijke structuurvisie (en economische structuurvisie) ten behoeve van een omgevingsvisie voor Zaanstad wordt doorgeschoven naar 2016. Er is inmiddels een aantal vergunning aangevraagd volgens de methode van het burenakkoord. In het kader van de pilot ‘ruimte geven' is het pilotproject voormalige Fortuinschoollocatie gestart. Ook voor de locatie Gasfabriekterrein Krommenie zijn de voorbereidingen vergevorderd. De raad wordt over ontwikkelingen binnen de pilot projecten actief geïnformeerd. De braakliggende terreinen/leegstaande panden in prioritaire gebieden zijn geïnventariseerd. De eerste stap richting het Plan van de Stad is gezet. De raad heeft op de raadsconferentie kennis genomen van de Staat van de Stad en heeft hier op 23 juni over doorgesproken. Tijdens het zomerreces wordt een procesvoorstel opgesteld, dat na de zomer kan worden besproken. Het denken over de ontwikkeling van en rond de stations Kogerveld en KoogZaandijk in het kader van de door de provincie geïnitieerde Knooppunt ontwikkeling loopt door naar 2016.

Woningaanbod

0 1 0 0

Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Woonbehoeften en –wensen zijn er in veel soorten en maten. Zaanstad streeft naar een veelzijdig en kwalitatief woonaanbod, zodat er op woongebied voor ieder – jong en oud, huurders en kopers, mensen met een krappe en ruimere beurs, huidige én nieuwe bewoners - wat wils is. Veel partijen - corporaties, ontwikkelaars, investeerders, particuliere woningeigenaren en opdrachtgevers – kunnen daarbij het verschil maken. Dit vraagt om: -een toegankelijke woningvoorraad (voldoende, passend en betaalbaar). Op het niveau van Zaanstad blijft voldoende aanbod van betaalbare huurwoningen beschikbaar. We streven ernaar dat iedereen zo snel mogelijk een woning kan krijgen die aansluit bij de persoonlijke wensen en mogelijkheden. Het bevorderen van de doorstroming is daarbij belangrijk, maar bijvoorbeeld ook het goed afstemmen van wonen en zorg. Gelet op de prognoses over de groei van het aantal huishoudens zal ook voor de middellange en lange termijn ruimte moeten worden gezocht voor (binnenstedelijke) woningbouwmogelijkheden. Vraag en aanbod moeten nu, maar ook in de toekomst, goed op elkaar blijven aansluiten. -een kwalitatief goede woningvoorraad. De nadruk ligt op het bevorderen van de kwaliteit van de bestaande voorraad betaalbare huur- en koopwoningen. Het beleid voor funderingsproblematiek blijft gehandhaafd. Wanneer de eigenaren van woningen er niet in slagen om de kwaliteit te verbeteren en de maatschappelijke gevolgen groot zijn, zet de gemeente instrumenten in om de kwaliteitsslag wel mogelijk te maken. Ten aanzien van energiebesparing brengen we partijen bij elkaar rond gedeelde ambities. Inzet hierbij is: een langere levensduur van de woning, vermindering van energielasten en daardoor een betere betaalbaarheid. -een diverse en evenwichtige verdeling van de woningvoorraad. Alle wijken blijven leefbaar en aantrekkelijk voor iedereen. Een verdere concentratie van woningen met een lage huur wordt tegengegaan. Er wordt zowel lokaal als regionaal gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de woningvoorraad met voldoende diversiteit naar prijs, type en kwaliteit. Daarbij wordt onderkend dat sprake is van verschillen tussen en binnen wijken. Binnen de woonruimteverdeling zoeken we maximale ruimte om wijken leefbaar te houden. Bovenstaande onderwerpen werken we in 2015 uit in de actualisatie van de huidige woonvisie. Aan de hand hiervan zullen indicatoren voor de begroting 2016 t/m 2018 worden benoemd en ingevuld.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Woningvoorraad

Een goede balans tussen de beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en diversiteit van de woningvoorraad. Toegankelijke woningvoorraad (voldoende, passend en betaalbaar) Om de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten zal de gemeente met de corporaties afspraken moeten maken over het beter benutten van de betaalbare voorraad en instrumenten die de doorstroming bevorderen. Tijdelijke huurcontracten en flexibel huren dragen daaraan bij, maar vereisen landelijke regelgeving. Zaanstad werkt samen met corporaties en zorgaanbieders aan een effectieve afstemming tussen wonen, zorg en welzijn. Daarbij wordt o.a. gekeken naar de gevolgen van sluiting van verzorgingshuizen. Regionale samenwerking biedt kansen waar het gaat om een gezamenlijke strategie ten aanzien van het aantrekken van nieuwe investeerders op de Zaanse woningmarkt. Een groot deel van de vraag zal door hen ingevuld moeten gaan worden. De mate waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten zal gemonitord worden. Een kwalitatief goede woningvoorraad Op lokaal niveau levert de gemeente een bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad, o.a. door het ontwikkelen van een financieel instrumentarium voor funderingsherstel (zoals BKZ), via duurzaamheidsprojecten rond afname van energieverbruik (Klimaatprogramma) en via het project Comfortabel Wonen. Diverse en evenwichtige verdeling van de woningvoorraad De gemeente maakt afspraken met corporaties over verkoop, liberalisatie en sloop/nieuwbouw van sociale huurwoningen. Deze afspraken moeten helpen segregatie te voorkomen en de Zaanse wijken leefbaar en aantrekkelijk te houden. Omdat Zaanstad opereert binnen een regionale woningmarkt zal Zaanstad erop aandringen dat ook de in 2014 ondertekende intentieverklaring over verdeling van de betaalbare woningvoorraad binnen de metropoolregio wordt uitgewerkt. In 2015 treedt de nieuwe Huisvestingswet in werking. Sturing op de woonruimteverdeling is voortaan alleen mogelijk door middel van een huisvestingsverordening. De wet vereist ook afgifte van huisvestingsvergunningen. De vigerende afspraken rond de woonruimteverdeling worden getoetst aan de nieuwe regelgeving. Een actuele woonvisie In 2008 zijn de ambities op het gebied van wonen samengebracht in de woonvisie Zaans Mozaïek. Hoewel de hierin gestelde beleidsopgaven nog steeds actueel zijn vraagt de visie om een herijking en uitvoeringsprogramma met gerichte activiteiten waarin duidelijk is wat voor interventies gewenst en noodzakelijk zijn en wat voor inzet van de gemeente en andere partijen verwacht wordt. Een actuele gemeentelijke woonvisie wordt in het kader van de nieuwe Woningwet (invoering naar verwachting in 2015) bepalend voor de werkzaamheden van de corporaties en wordt gevolgd door het maken van concrete prestatieafspraken. Daarbij gaat het over thema’s als nieuwbouw van sociale huurwoningen, verkoop of liberalisatie van woningen door de corporatie, betaalbaarheid, bereikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad, menging van wijken en huisvesting van ouderen. Voor kansrijke projecten door commerciële marktpartijen kan de gemeente de rode loper uitleggen. Investeerders/beleggers worden een belangrijke speler als het gaat om nieuwbouw in het vrije sector huursegment. Vanuit de gemeente worden mogelijkheden voor eigen initiatief en zelfbouw in gang gezet.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Realisatie van het aantal woningen per jaar binnen project Zelfdoen

40

150

0

Activiteiten

 • Woonvisie en uitvoeringsprogramma actualiseren

 • Prestatie-afspraken maken met corporaties

 • Regionale verordening woonruimteverdeling vaststellen

Toelichting status

De woonvisie wordt aan de raad aangeboden in september, aansluitend hierop worden prestatie-afspraken met de corporaties gemaakt. In juni zal de regionale huisvestingsverordening door de regioraad vastgesteld worden. Het project Zelfdoen is dit jaar van start gegaan. Daar waar mogelijk wordt zelfbouw (particulier en collectief) in nieuwe woningbouwprojecten ingebracht. Op de Zaanse eilanden in Inverdan worden gesprekken gevoerd over de uitgifte van het eerste eiland. Een groot deel is in optie genomen en de eerste omgevingsvergunning is inmiddels bij de gemeente ingediend waarbij de start bouw in september gepland staat. De eerste 40 woningen zullen in 2015 echter niet gerealiseerd worden.

Kwaliteit buitengebied

0 1 0 0

We streven naar een hoogwaardig kwalitatief buitengebied met instandhouding van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden, aantrekkelijk om te beleven en in te recreëren. Het Zaanse landschap is medebepalend voor de aantrekkelijkheid van het woon- en werkklimaat van de stad. Door verstedelijking en verdichting neemt de druk op het groen en het landschap in de metropoolregio en dus ook in Zaanstad toe. Inwoners en bezoekers willen in toenemende mate gebruik maken van het buitengebied, om in te recreëren of het op een andere manier te beleven. Het is een opgave om de kwaliteit van het landschap met de bijzondere natuurwaarden te behouden en waar mogelijk te versterken voor de inwoners die in een aantrekkelijk gebied willen wonen en werken.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

Initiëren, faciliteren en begeleiden van initiatieven, plannen en projecten die bijdragen aan het behouden en versterken van de kwaliteiten van het buitengebied en het recreatieve medegebruik. Een goede inpassing van de bouwinitiatieven in het buitengebied en aan de stadsranden zijn bepalend voor de kwaliteit van het landschap. Daarbij speelt dat de landbouw extensiveert en voor leegkomende opstallen nieuwe functies nodig zijn. Met het project verbrakking Westzaan worden belangrijke natuurdoelen bereikt. De afronding van het beheer en de inrichting van de Kalverpolder is een voorbeeld waarbij meerdere partijen aan het herstel en de toekomst van het gebied werken. Er zijn recreatieve projecten in de uitvoeringsfase die voortkomen uit lopende programma’s, zoals tussen IJ en Z en het waterplan. Nieuwe fiets- en wandelpaden staan vanaf 2015 in de planning en komen op plekken waar nog ontbrekende schakels zijn, met name in de zones tussen stad en buitengebied. De agrariërs worden gestimuleerd om boerenlandpaden aan te leggen, zodat het landschap voor de wandelaar beter toegankelijk is.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Extra aantal meters fietspad

N.v.t.

2.600

3.950

Uitloop naar 2016

Eigen registratie

Extra aantal meters voetpad

N.v.t.

3.000

6.000

3.000

Eigen registratie

Activiteiten

 • Respecteren van de rode contour bij vergunningverlening

 • Adviseren bij bouwplannen over landschappelijke inpassing conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied

 • Faciliteren uitvoering verbrakking Westzaan

 • Afronden uitvoeringsprogramma Inrichting & Beheer Kalverpolder

 • Inhoudelijke en bestuurlijke bijdrage aan beheerplannen voor Natura 2000

 • Gewenst toekomstperspectief voor het buitengebied uitwerken als onderdeel van het Groen- en Waterplan

 • Met samenwerkingspartners de gestelde doelen verwezenlijken

 • Uitvoeren Waterplan Zaans Blauw en het Gebiedsplan Buitengebied

 • Uitvoeren projecten Tussen IJ en Z in de Omzoom en Noorderveen

 • Onderzoek aanleg tweede deel Voetpad Guisveld

Toelichting status

Het aantal meters voetpad voor 2015 is gerealiseerd. Aan het fietspad wordt wel gewerkt, maar de planning moet worden bijgesteld naar 2016. Het gewenste toekomstperspectief voor het buitengebied uitwerken als onderdeel van het Groen- en Waterplan heeft wat vertraging opgelopen en wordt na de zomer weer opgepakt.

Kwaliteit cultuurhistorisch erfgoed

0 1 0 0

De gemeente vindt het - net als veel Zaankanters - belangrijk dat met het erfgoed zorgvuldig wordt omgegaan om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de Zaanse identiteit te versterken, nu en in de toekomst. Erfgoed heeft ook een belangrijke economische waarde. Dit is terug te zien in de vastgoedwaarde van monumentale panden en de waardestijging van panden en wijken rondom cultuurhistorisch waardevolle objecten. De drie van rijkswege beschermde gezichten in Zaanstad (Kerkbuurt Westzaan, Haaldersbroek Zaandam en Gortershoek Zaandijk) zijn populaire plekken om te wonen en ook gebieden met een hoge WOZ-waarde. Het behoud van erfgoed is voor de waardeontwikkeling op meer terreinen en gebieden van belang. Behoud van monumenten levert werkgelegenheid op: tegen elke euro subsidie staat een investering van de eigenaar van 2,31 euro, waarmee vakmensen worden ingehuurd die de monumenten opknappen en onderhouden. Een goed onderhouden monumentenbestand zorgt voor een aantrekkelijke stad die bezoekers en toeristen aantrekt, zoals de Zaanse Schans met 1,2 miljoen bezoekers per jaar. Daarnaast is het Hembrugterrein een plek die steeds meer bedrijven en bezoekers weten te vinden en ook Inverdan heeft met zijn verwijzing naar de Zaanse houtbouw een speciale aantrekkingskracht.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samenwerking op het gebied van erfgoed

Samenwerken met partners die bijdragen aan het behouden en versterken van het cultureel erfgoed binnen Zaanstad en het uitvoeren van onze wettelijke taak. In Zaanstad is veel kennis en deskundigheid op het gebied van erfgoed. De gemeente zoekt actief naar mogelijkheden tot samenwerking. Voorbeeld hiervan is de samenwerkingsovereenkomst met de Vereniging Zaans Erfgoed, waarbij deskundige vrijwilligers een nauwkeurige beschrijving van een aantal panden maken ter voorbereiding op aanwijzing als gemeentelijke monument. Een actief gemeentelijk aanwijzingsbeleid zorgt ervoor dat het monumentenbestand uitgebreid en up-to-date kan worden gehouden. We onderzoeken hoe bescherming van beeldbepalende panden (voornamelijk op massa en volume) voortaan via bestemmingsplannen kan worden geregeld. Daarnaast draagt de gemeente bij aan de instandhouding van het bestaande erfgoed door een proactieve houding naar eigenaren ten aanzien van advisering over vergunningverlening en instandhoudingssubsidies en door begeleiding van restauraties. De gemeente werkt actief mee aan herbestemming van monumenten. In 2015 vragen we veel aandacht voor de ingebruikname van de monumenten op het Hembrugterrein. Daarnaast worden functiewijzigingen van andere monumenten, zoals kerken en boerderijen, intensief begeleid. Herbestemmen vraagt om een flexibele aanpak: in het voortraject meebewegen waar mogelijk en grenzen stellen waar nodig, en vervolgens bij de uitvoering ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Vanaf 2016 is een structureel budget van € 100.000,- in de begroting opgenomen voor subsidies. In 2015 stellen we een nieuwe subsidieregeling ‘Instandhouding erfgoed’ op, met spelregels over de meest effectieve inzet van deze middelen. Verplicht archeologisch onderzoek bij bouwprojecten vereist zorgvuldigheid maar is er ook op gericht om zo min mogelijk hinder voor het bouwproces op te leveren. De stadsarcheoloog bereidt de onderzoeken voor, begeleidt de uitvoering en publiceert over de resultaten. Zaanstad heeft een eigen depot waar bijzondere vondsten worden onderzocht, gedocumenteerd en opgeslagen. De opgedane historische kennis wordt verspreid via publicaties en bijeenkomsten.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Afgegeven vergunningen

35

35

35

Domein Stedelijke Ontwikkeling

Afgegeven subsidies

30

30

30

Domein Stedelijke Ontwikkeling

Nieuwe monumenten

10 à 15

10 à 15

10 à 15

Domein Stedelijke Ontwikkeling

Activiteiten

 • Actief begeleiden en initiëren herbestemmingen

 • Maken beleid beeldbepalende panden en invoeren beleid in proces

 • Erfgoed in de leidraad ruimtelijke kwaliteit

 • Processen rondom erfgoed versimpelen en in lijn brengen met beleid prioritaire gebieden

 • Maken van inventarisaties naar typen gebouwen

 • Input erfgoed aan ontkaderingsopgave

 • Afgeven van vergunningen activiteit monumenten

 • Afgeven van subsidies m.b.t. monumenten, herbestemmingen en haalbaarheidsonderzoeken

 • Pro-actieve houding en eigenaren begeleiden bij restauraties

 • Aanwijzen van nieuwe monumenten in samenwerking met de Vereniging Zaans Erfgoed

 • Bijdragen aan projecten zoals het Hembrugterrein

 • Begeleiden van archeologisch onderzoek

Toelichting status

In 2015 zijn diverse subsidies ontvangen vanuit de Provincie NH, hierbij zijn de Bonifatiuskerk (€ 300K) en het LAB-gebouw op het Hembrugterrein (€ 350K) goede voorbeelden. De gelden worden voor 2016 uitgegeven. Het begeleiden van eigenaren bij restauraties is nog wel een punt van aandacht voor de gemeente. De praktijk leert dat er veel geïnvesteerd wordt in de voorkant (pro-actief) maar dat de afwikkeling na de vergunningverlening te wensen over laat.

Grond en vastgoed

0 1 0 0

We streven naar een zo klein mogelijke duurzame grond- en vastgoedportefeuille, gericht op het faciliteren van de kerntaken van de gemeente, met een maximale bijdrage aan het verdienvermogen van de gemeente. De gemeente gaat door met de verkoop van grond die en vastgoed dat niet nodig is voor het faciliteren van de kerntaken van de gemeente. Verkoop gaat via lokale makelaars, de website van de gemeente en contacten met ontwikkelaars en belangstellenden en tegen marktconforme prijzen. De grond- en vastgoedportefeuille is een dynamisch geheel. Door fusies, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende functies komen telkens gebouwen en gronden beschikbaar. Daarvan wordt beoordeeld of ze kunnen worden afgestoten of beschikbaar moeten blijven voor gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Binnen de portefeuille worden ca. 800 huurcontracten en 10.000 erfpachtcontracten beheerd. Mutaties moeten worden doorgevoerd en facturen moeten worden opgesteld. We schenken aandacht aan de communicatie met erfpachters over de mogelijkheid tot omzetting van erfpachtgrond naar vol eigendom. In 2014 wordt de evaluatie omzettingen erfpacht afgerond. Dit kan leiden tot aanpassing van de uitvoeringsregels voor het omzetten van het recht van erfpacht naar vol eigendom. De gemeente zal erfpachters via huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke website regelmatig blijven informeren over de mogelijkheden tot omzetting. Van elk object in de portefeuille wordt een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemaakt. Op basis daarvan wordt berekend welke budgetten benodigd zijn om een technische kwaliteit te behouden zoals in het portefeuilleplan is beschreven. De objecten die in gemeentelijk bezit blijven, worden tevens beoordeeld op hun ‘energieprestatie’. Indien op dat vlak verbeteringen wenselijk of noodzakelijk zijn, dient daarvoor dekking te worden gezocht.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

Afstoten of verhuren van grond en vastgoed tegen marktconforme koop- en huurprijzen en duurzaam beheer van maatschappelijk vastgoed. De gemeente beheert het maatschappelijk vastgoed op een duurzame manier en voldoet daarbij aan de eisen van deze tijd. Grond en vastgoed die niet noodzakelijk zijn voor de realisatie van beleidsdoelstellingen worden afgestoten of verhuurd tegen marktconforme koop- en huurprijzen, waarbij voor erfpachters de keuzemogelijkheid blijft om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom.

Activiteiten

 • Grond en vastgoed te koop aanbieden

 • Contractenbeheer

 • Regelmatige communicatie met erfpachters over de mogelijkheid tot omzetting van erfpachtgrond naar vol eigendom

 • Dekking vinden om duurzaamheidsmaatregelen in te passen in de onderhoudsbegroting van het maatschappelijk vastgoed

Toelichting status

Op de vastgoedsites en bij makelaars is de voorraad weer in de markt gezet.

Gebiedsontwikkeling

0 1 0 0

Gebiedsontwikkeling maakt de vertaalslag ruimtelijk-functioneel beleid naar de uitvoering. Enerzijds door het voeren van regie en anderzijds door het faciliteren van processen die nodig zijn om maatschappelijke gewenste gebiedsontwikkelingen tot stand te brengen. Legt verbindingen tussen programmavelden.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

Gemeentelijke middelen worden gericht ingezet voor maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Ontwikkelingen worden zo veel mogelijk uitgevoerd door private ontwikkelaars. Prioritering Gebiedsontwikkeling is veranderd van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde markt met kleinschalige initiatieven, waarbij de wensen van de afnemers/gebruikers steeds belangrijker worden. Zaanstad beschikt ook de komende jaren niet over voldoende middelen (capaciteit en geld) om alle initiatieven te faciliteren. Daarom kiest de gemeente voor een heldere prioritering van onze activiteiten in wijken, buurten en gebieden in onze stad met de focus op de aandachtswijken en het voortzetten van de programma’s Inverdan, Zaan/IJ en Noordzeekanaalgebied. Dit door de halfjaarlijkse vaststelling van de RAP-lijst, met daarin op basis van de nota ‘Prioritering is noodzakelijk’ keuzes ten aanzien van het voortzetten of opschorten van projecten. Het is een dynamische lijst die door de vraag en de kansen in de markt kan veranderen. De rode loper Bij kansrijke projecten die werkgelegenheid creëren, de wijkeconomie stimuleren, de maatschappelijke cohesie bevorderen of de aanjager van de ontwikkeling van een buurt of wijk kunnen zijn, kan de gemeente de ‘rode loper’ uitleggen. Voorbeelden hiervan zijn: - Proces: met bijvoorbeeld één loket voor vestigingsaanvragen met een vast contactpersoon, maar ook de gerichte inzet van capaciteit om versnelling in procedures te realiseren - Contacten: door gebruik te maken van kennis uit diverse netwerken - Geld: door bijvoorbeeld financiële faciliteiten aan te bieden (subsidies, investeringen, projectbegeleidingsbudgetten en bestaande of nieuwe regelingen bij gronduitgifte) Kleinschalige initiatieven De gemeente is van mening dat de stad niet alleen in beweging komt bij projecten met enige omvang, maar dat ook kleine initiatieven hier een grote bijdrage aan kunnen leveren. De gemeente wil kansrijke, kleinschalige initiatieven faciliteren en stimuleren. Bevorderen van wonen boven winkels in het kader van leefbaarheid wordt niet ingezet vanuit een grootschalige aanpak, maar via maatwerk waar zich verandering of ontwikkeling voordoet. Inverdan Met het programma Inverdan werkt Zaanstad aan een nieuw stedelijk centrumgebied. Er ontstaat een gevarieerd en aantrekkelijk stadshart in Zaandam met een knooppunt in de sociale en economische ontwikkeling van het centrumgebied. De komende jaren liggen de accenten onder andere op de realisatie van de winkels op de Overbouwing Provincialeweg, het cultuurcluster, het bouwprogramma op de Eilanden, het fietsparkeren en de synagoge (zie programma 3). Het programma wordt per 2018 afgesloten, indien financieel en juridisch haalbaar. Het dan nog niet gerealiseerde bouwprogramma wordt in de vorm van zelfstandige projecten uitgevoerd. Zaan/IJ ZaanIJ heeft als kernvraagstuk om de braakliggende terreinen en leegstaande panden aan de Zaan en aan het IJ (Noordzeekanaal) nieuw leven in te blazen. Met het opnieuw betekenis geven aan die panden en plekken wil ZaanIJ een bijdrage in de komende decennia leveren aan de groei van Zaanstad en aan die van de metropoolregio Amsterdam. De gemeente heeft hier vooral een faciliterende rol bij initiatieven door particuliere partijen voor gebiedsontwikkelingen. Hierbij speelt ook het project Zaans Proeflokaal een hoofdrol. Dit om voor alle locaties aanvaardbare milieucondities te formuleren en creëren, zodat de toekomstige bewoners en gebruikers een goed en gezond leefklimaat tegemoet kunnen zien. Om woningbouw op de Hemmes mogelijk te maken wordt een apart bestemmingsplan gemaakt. De afgelopen jaren heeft ZaanIJ met de partners voor het Hembrugterrein de kaders gecreëerd om een organische ontwikkeling mogelijk te maken. Tegelijkertijd werd het Hembrugterrein met tijdelijke activiteiten op de kaart gezet.

Activiteiten

Toelichting status

Er vestigen zich steeds meer huurders op het Hembrugterrein.De gebiedsontwikkeling bij de Zaandijker kerk binnen het programma Zaan/IJ is een voorbeeld van het toepassen van de rode loper bij kansrijke projecten. Door goede samenwerking met de betrokken partners is het project kansrijk. Binnen ZaanIJ zijn ook serieuze stappen gezet in de planvorming voor Brokking en zit er beweging in de ontwikkeling van het vervuilde Kan Palen Terrein. De ontwikkeling van de Hemmes is complex. Door de gedeelde eigendomssituatie en de milieubelasting van de omliggende bedrijven is de planvorming nog niet zover dat er op korte termijn gestart kan worden met de uitvoering. Naast deze grotere en in het oog springende ontwikkelingen faciliteert het programma Zaan/IJ tal van kleinere projecten. Inverdan Er is een gevarieerd en aantrekkelijk stadshart in Zaandam ontstaan. Er zijn nieuwe winkels gekomen en bestaande winkels worden opgeknapt. De winkels op de overbouwing Provincialeweg zijn verhuurd. De kavelverkoop van de Zaanse Eilanden is gestart en loopt bemoedigend. Voor het deelgebied Overtuinen en Kop Noordschenbos is belangstelling uit de markt. Om de plantontwikkeling (locatieonderzoek, programma van eisen en ontwerp) voor de gebouwde fietsparkeervoorziening Dam en omgeving op te starten wordt de begrote € 1 miljoen uit het Investeringsfonds gefaseerd aangewend. NZKG De gemeentelijke grondexploitatie Hoogtij is in juni 2015 herzien. Bij de herziening zijn de fasering en de grondprijs aangepast. Gesprekken over de wijze waarop samenwerking binnen de RON wordt voortgezet, lopen op dit moment. De komst van IKEA is vertraagd. Voor uitgebreide informatie over gebiedsontwikkeling en de projecten verwijzen we u naar het MPG 15.1. De samenwerking met woningcorporaties rond aandachtswijken loopt goed, er is regelmatig overleg met deze partijen.

Vervolg prestatie 1

Noordzeekanaalgebied Het programma Noordzeekanaalgebied richt zich op het ontwikkelen van het Zaanse deel van het Noordzeekanaalgebied (aan het Noordzeekanaal). Dit wordt in samenwerking met de regio opgepakt. De algemene doelstelling is: regionale versterking van de internationale concurrentiepositie met aandacht voor de leefomgeving. Dit gebeurt door het voor bedrijven aantrekkelijk te maken zich in het gebied te vestigen, om zo ook voldoende werkgelegenheid te creëren. Een duurzame ontwikkeling staat voorop, met aandacht voor het verminderen van milieuoverlast en het zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte. Voor Nauerna wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan en de veiligheid van de stortplaats wordt nauwkeurig gemonitord in samenwerking met de omwonenden en belanghebbenden, zoals afgesproken in de mediation-overeenkomst. De gemeente Zaanstad ontwikkelt gezamenlijk met de RON (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied) en BNG Gebiedsontwikkeling (zijnde de aandeelhouders van Haventerrein Westzaan CV en Bedrijventerrein Westzaan Noord CV) het bedrijvenpark HoogTij. Het gaat daarbij om een gebied met 110 hectare uitgeefbare grond. Circa 27 hectare daarvan is havengerelateerd. Uitgangspunt is een duurzaam bedrijventerrein te ontwikkelen. De gemeente heeft circa 20% van het uitgeefbare gebied in eigendom. De overige 80% is in eigendom bij de CV’s. Ondanks alle inspanningen blijft de grondverkoop achter bij de geprognosticeerde gronduitgifte. Het resultaat van de grondexploitatie HoogTij verslechtert aanzienlijk. Besluitvorming en verdere informatie worden in de tweede helft van 2014 aan de raad aangeboden. Voor de grondstoffenrotonde verwijzen wij u naar programma 5. Aandachtswijken In de aandachtswijken Poelenburg, Zaandam-Zuid, Pelders-Hoornseveld, Kogerveldwijk, Rosmolenwijk en Wormerveer-Noord werkt de gemeente samen met woningcorporaties, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden om kansrijke initiatieven te faciliteren en stimuleren. Voor de aanpak van wijkvernieuwing in Zaandam-Zuidoost blijkt grootschalige sloop/nieuwbouw niet haalbaar. De aanpak is meer gericht op renovatie en kleinschalige ingrepen in de wijk. Stimuleren van tijdelijk gebruik van gebouwen en gronden Door de economische crisis stagneren bouwplannen in de stad. Hierdoor liggen terreinen langere tijd braak en staan gebouwen leeg. Dit werkt verloedering in de hand en kan leiden tot waardedaling van het gebied. Door tijdelijke ontwikkelingen kan ruimte ontstaan voor permanente ontwikkeling en ontstaat reuring. Tijdelijkheid is daarmee een middel om de stad in beweging te houden, kwalitatieve achteruitgang te voorkomen en wensen van bewoners, ondernemers en instellingen te honoreren.

Activiteiten

 • Prioritering tussen ruimtelijk/fysieke projecten door de Ruimtelijke Adviesgroep Projecten op grond van de nota

 • Toepassen van de rode loper bij kansrijke projecten

 • Inverdan (Cultuurcluster zie programma 3, synagoge zie programma 4 prestatie 4.1), Zaan/IJ (Zaans Proeflokaal)

 • Samenwerken met woningcorporaties, ontwikkelaars, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de wijken

 • Kleinschalige ontwikkelingen faciliteren en stimuleren

 • Stimuleren van tijdelijk gebruik van gebouwen en gronden

Toelichting status

Bereikbare stad

0 2 0 0

Bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor de aantrekkelijkheid van Zaanstad, of het nu om wonen, werken, ondernemen of bezoeken gaat. Alle modaliteiten leveren daarin hun deel: fiets, auto, openbaar vervoer en scheepvaart. Daarbij gaat het niet alleen om toegang tot Zaanstad vanuit de regio, maar ook om comfortabel en veilig verkeer binnen de gemeentegrenzen. Goede parkeervoorzieningen dragen bij aan een positief oordeel over de bereikbaarheid en gastvrijheid van de gemeente.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Bevorderen doorstroming

Het verbeteren van de doorstroming op het rijkswegennet, hoofdwegennet, vaarwegennet en het bevorderen van de doorstroming, snelheid en comfort van het openbaar vervoer en langzaam verkeer (incl. verkeersveiligheid). Focus op het bereikbaar houden van locaties die van essentieel belang zijn voor de economische ontwikkeling en de vitaliteit van Zaanstad voor zowel personen- als vrachtvervoer en het optimaliseren van de verkeersstromen binnen de gemeente. Dit mede ten behoeve van het behoud en de versterking van de verkeersrelatie met de Metropoolregio Amsterdam.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Tevredenheid van bewoners over de bereikbaarheid van de buurt per fiets

87% (2012)

89%

>85%

Geen gegevens beschikbaar, volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Tevredenheid verkeersveiligheid in de gemeente

42% (2012)

>39%

45%

Geen gegevens beschikbaar, volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Tevredenheid van bewoners over bereikbaarheid van de buurt per auto

69% (2012)

>73%

>75%

Geen gegevens beschikbaar, volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Percentage inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer

45% (2012)

>46%

>50%

Geen gegevens beschikbaar, volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Toename gebruik fiets woon-werk

20% (2012)

>20%

>20%

Geen gegevens beschikbaar, volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Tevredenheid over openbaar vervoer

7,7 (2013)

>7,7

8

>7,7

Klantenbarometer KPVV concessiegebied Zaanstreek

Activiteiten

 • Uitwerken kansen Knooppuntontwikkeling/Guisweg

 • Onderzoek functioneren Bernardplein na 2020

 • Onderzoek Thorbeckeweg/Wibautstraat na 2020

 • Verdere planvorming A8-A9

 • Uitvoering HOV Zaan Corridor

 • Uitvoering Verkeersplan Centrum

 • Uitvoering verkeersveiligheidsplan

 • Locatieonderzoek fietsenstalling Inverdan

 • Vernieuwen Wilhelminasluis

 • Vervanging Zaanbrug

 • Faciliteren bootverbinding binnen Zaanstad en tussen Zaanstad-Amsterdam

Toelichting status

De tevredenheid over het openbaar vervoer is bij de laatste meting verder gestegen naar 7,8. De vernieuwing van de Wilhelminasluis is vertraagd door technische complicaties. De provincie en de uitvoerder zijn in overleg en zullen een nieuwe planning opstellen.

Parkeermogelijkheden

Voor bezoekers wordt de vindbaarheid van de parkeervoorzieningen verbeterd door de realisatie van het Dynamisch Parkeerverwijssysteem. Het betaalgemak wordt groter voor zowel bezoekers als bewoners en ondernemers door de invoering van kentekenparkeren. Kentekenparkeren verhoogt ook de efficiëntie van de gemeentelijke handhaving. De Evaluatie Parkeren laat zien dat het parkeerbeleid onvoldoende houvast biedt voor de gemeentelijke regie op de openbare ruimte. De evaluatie laat tevens zien dat de parkeerregulering over het algemeen voldoet, maar verbeterpunten kent. Nieuw parkeerbeleid moet beide onderwerpen bundelen in integraal parkeerbeleid.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Afname van het aantal mensen dat parkeren als grootste probleem in de buurt ziet

10 (2012)

<15

10

Geen gegevens beschikbaar, volgt uit Zaanpeiling

Zaanpeiling

Activiteiten

 • Vaststellen nieuw Parkeerbeleid

 • Invoering kentekenparkeren

 • Oplevering Dynamisch Parkeerverwijssysteem (financieel bij 7.1)

Toelichting status

De invoering van het kenteken parkeren is gerealiseerd. De vaststelling van het nieuwe Parkeerbeleid en de oplevering van het Dynamisch Parkeerverwijssysteem zal in 2015 plaatsvinden.

Product

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Samenwerking op het gebied van erfgoed

Lasten

847

4

852

Baten

Toevoegingen

Onttrekkingen

-72

0

-72

Saldo

775

4

780

Gedifferentieerde aanpak (RO)

Lasten

1.925

76

2.001

Baten

-45

-59

-104

Saldo

1.880

17

1.897

Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied

Lasten

992

0

993

Baten

-50

0

-50

Toevoegingen

Onttrekkingen

-359

0

-359

Saldo

584

0

584

Woningvoorraad

Lasten

1.612

58

1.669

Baten

-331

-20

-351

Toevoegingen

Onttrekkingen

-50

-50

Saldo

1.280

-12

1.268

Parkeermogelijkheden

Lasten

1.229

-100

1.130

Baten

-3.107

159

-2.948

Saldo

-1.877

59

-1.818

Bevorderen doorstroming

Lasten

2.343

215

2.559

Baten

-465

-465

Toevoegingen

450

450

Onttrekkingen

-1.512

-184

-1.696

Saldo

831

16

847

Beheer grond- en vastgoedportefeuille

Lasten

10.050

578

10.628

Baten

-6.615

5

-6.609

Toevoegingen

200

0

200

Onttrekkingen

-10

0

-10

Saldo

3.626

583

4.209

Samenwerken in gebiedsontwikkeling

Lasten

41.194

-264

40.930

Baten

-31.760

2.108

-29.651

Toevoegingen

4.426

411

4.837

Onttrekkingen

-8.511

-1.713

-10.224

Saldo

5.349

543

5.892

Programma

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

Lasten

60.193

568

60.761

Baten

-41.907

1.728

-40.179

Toevoegingen

4.626

861

5.487

Onttrekkingen

-10.463

-1.947

-12.410

Saldo

12.448

1.211

13.659

Lasten

Baten

Saldo

Raad autonoom

46

5

52

Raad bijstelling bestaand beleid

742

-110

632

Raad herschikking

591

-64

527

Raad nieuw beleid

50

-50

0

1.430

-219

1.211

Raad autonoom

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2015

46

5

52

De kapitaallasten 2015 zijn berekend bij het opstellen van de begroting waarin er gerekend is met een raming wat er in 2014 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2014 is dit definitief geworden. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2015 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Raad bijstelling bestaand beleid

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

634

-634

0

Financiële verwerking van het MPG 15.1 zoals aangeboden aan de raad juni 2015 (2015/86081)

Bestemming jaarrekeningresultaat 2014

150

0

150

Het jaarrekeningresultaat 2014 wordt als volgt bestemd:Implementatie participatiewet (100) Onderhoud gymzalen en sporthallen (175)Toevoeging aan investeringsfonds voor Plan van de Stad (12.199).

Beëindiging vergoedingsregeling proces verbaal

0

189

189

Met ingang van 2015 heeft het Rijk de vergoedingsregeling proces verbaal beëindigd. De regeling zorgde ervoor dat wanneer buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) van gemeenten handhavend optraden, een (niet kostendekkende) vergoeding vanuit het Rijk richting gemeente ging.

Blauwe zones

-103

-31

-134

Per 1 november 2014 zijn blauwe zones ingevoerd in de winkelgebieden buiten Zaandam, waar nu betaald parkeren is. De in de begroting opgenomen kosten hiervoor worden in deze wijziging verder uitgewerkt.

Correctie ivm dubbele invulling taakstelling bundelen kennisclubs

-65

0

-65

Correctie ivm dubbele invulling taakstelling bundelen kennisclubs. Door middel van deze begrotingsmutatie wordt dit begroot bij het sectorhoofd SO tbv het opvangen van (toekomstige) bezuinigingen

Hoogspanning

30

0

30

Ambtelijke inzet op het uitwerken van uitkoopregeling woningen die loodrecht onder hoogspanningslijnen liggen.

Nieuwe Omgevingswet

50

0

50

De huidige Wro en delen van 46 andere wetten worden vervangen door een integrale omgevingswet. Op dit moment ligt de concept wettekst in de Tweede Kamer voor debat. Op dit moment wordt aan de uitvoeringsregelgeving gewerkt. Gemeenten worden wettelijk verplicht om de nieuwe wetgeving tot uitvoering te brengen. Volgens planning treedt de wet in 2018 in werking. De gemeentelijke voorbereidingen en aanpassingen moeten dan gereed zijn. Ter voorbereiding en implementatie wordt voorgesteld om in 2015 50 beschikbaar te stellen voor  het aanpassen van de technische infrastructuur en het opleiden van medewerkers (kennis en expertise). Organisatorische maatregelen voor de integrale aanpak van de nieuwe omgevingswet zijn hierin niet opgenomen, omdat deze nog niet te voorspellen zijn.

Onttrekking reserve Woonschepen

50

-50

0

Na een jaar van stilstand wordt het woonschepenprogramma vervolgd in de jaren 2015 en 2016. De middelen stonden gereserveerd in een reserve.Hiervan wordt voorlopig voor 2015 50 ingezet voor procesbegeleiding, legalisatie overgebleven woonschepen, verplaatsing, eventuele walvoorzieningen en opzetten woonschepen register.

Plan van de Stad

60

0

60

In 2008 heeft Zaanstad de toekomstvisie Zaans Evenwicht vastgesteld. Hierin staan richtinggevende uitspraken de opgave voor komende jaren: 600 woningen per jaar, 5000 arbeidsplaatsen en investeren in duurzaamheid. Dit staat in de programmabegroting. De vraag is welke impuls daarnaast nodig is. Hierover wil het college in gesprek met de stad en haar partners. Op de raadsconferentie van 17 april jl. heeft de raad richting gegeven aan het proces voor het gesprek met de stad. Op basis van de uitspraken van de raad wordt het definitieve proces ontworpen. Voor de zomervakantie wordt de Staat van de Stad met de stad gedeeld en worden beelden over de toekomst van de stad uit de samenleving opgehaald. Na de zomer zullen de thema’s die zijn aangereikt verder worden uitgediept. In het eerste kwartaal 2016 vindt besluitvorming in de raad plaats. Het benodigde werkbudget 2015 bedraagt ca 80. Het college heeft besloten dat dit taakstellend moet worden gerealiseerd (4 x 20) vanuit de beschikbare middelen binnen programma's 2, 4, 5 en 8.

Regionale uitvoering woonurgenties

0

-15

-15

De gemeente Zaanstad voert taken m.b.t. woonurgentie uit voor een aantal gemeenten in de regio. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij die gemeenten (-15).

Sportbedrijf

357

0

357

Met ingang van 2015 is het Sportbedrijf operationeel. Voor de integrale bewaking van de kosten van het Sportbedrijf worden de budgetten bij elkaar geplaatst en wordt een onderscheid gemaakt tussen BTW belast en BTW onbelast. Dit leidt tot een technische verschuiving tussen programma 1 en programma 3 van 15.

Wijziging MPG 15.1

-445

445

0

Financiële verwerking van het MPG 15.1 zoals aangeboden aan de raad juni 2015 (2015/86081)

Zaanboot 2015

25

-15

10

Voor 2015 wordt de vaarverbinding tussen Amsterdam en Zaandam opnieuw voor de zomermaanden vormgegeven. De kosten worden gedragen door de verschillende programma’s verkeer, toerisme en externe partijen zoals het rijk en havensafari.

Raad herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie vastgoed

51

0

51

Actualisatie vastgoedbegroting.

Herschikking leges vergunningen

0

-44

-44

Betreft een herschikking van de opbrengsten uit leges voor vergunningen.

Invulling inkooptaakstelling

-50

0

-50

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op e&w-installaties, ict licenties e.d., advocaatkosten en kantoorartikelen.

Kostenverdeling

550

-20

530

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Overzetten onderhoudsbudgetten naar Vastgoed

40

0

40

Overzetten van de onderhoudsbudgetten van een aantal panden van Stadsbedrijven naar Grondzaken (Vastgoed).

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

0

0

0

In het project Beheersing capaciteitsbudget is besloten dat de inhuurkosten voor de begroting en realisatie verdeeld worden naar 5 inhuur categorieën. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit verdeeld naar de nieuwe categorieën.

Raad nieuw beleid

Lasten

Baten

Saldo

Vestiging opvangcentrum in Isaac Baarthaven

50

-50

0

In de Isaac Baarthaven wordt een opvangcentrum (POL) gevestigd. Zie B&W besluit 2014/263042. Het COA dekt via een bijdrage de gemeentelijke kosten.