Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: A. Roggeveen

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een financieel stabiele gemeente, waar de uitvoering van de beleidsdoelstellingen vorm krijgt binnen door de raad vastgestelde kaders en met een actief risicomanagement. De uitvoering van de Wet WOZ en het heffen en innen van belastingen wordt efficiënt uitgevoerd. Het programma Financiën is daarmee ondersteunend aan de andere programma's in de begroting.

Voortgang doelen ?

Stabiel financieel beleid

0 1 0 0

Het college streeft ernaar de financiële basis op orde te houden, zodat rekeningen niet worden doorgeschoven naar toekomstige bestuurders en tegenvallers opgevangen kunnen worden. Het college streeft naar een positief oordeel van de toezichthouders over de gemeentefinanciën en interne beheersing van de gemeente, waarbij de financiële problemen niet worden afgewenteld op de belastingbetaler.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Organisatie financiële processen

Tot een financieel solide beleid hoort dat jaarlijkse noodzakelijke uitgaven uit de exploitatie kunnen worden betaald. Kapitaallasten moeten beheersbaar blijven, zodat de begroting meerjarig niet vast wordt gezet. Structurele lasten worden gedekt met structurele baten. Door actief te sturen op risico’s en ervoor te zorgen dat voldoende buffer aanwezig is om tegenvallers op te vangen, moeten incidentele tegenvallers zo veel mogelijk worden voorkomen. De control-organisatie ondersteunt het college, de directie en de lijnorganisatie bij de sturing en beheersing. Daarbij wordt geborgd dat informatie getrouw en rechtmatig tot stand komt en dat besluiten doelmatig en doeltreffend worden genomen. Daarvoor ontwikkelt de control-organisatie kaders, waarop ook wordt getoetst. Ook wordt regie gevoerd op complexere processen zoals de begroting en wordt de lijnorganisatie ondersteund bij de voorbereiding van besluitvorming en de uitvoering daarvan. De interne beheersing heeft primair als doel om college, directie en lijnmanagement van juiste, volledige en tijdige informatie te voorzien, zodanig dat tijdig geanticipeerd kan worden op afwijkingen en onzekerheden. Risicomanagement is daarvoor een belangrijk instrument.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Realisatie uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC's)

100%

100%

100%

100%

Halfjaarrapportage audit

Tijdigheid P&C-documenten conform planning raad

100%

100%

100&

100%

Jaarplanning raad

Realisatie bezuinigingsmaatregelen

95%

95%

95%

95%

Voortgangsrapportage bezuinigingen

Het aantal afgeronde 213a-onderzoeken per jaar

2

2

Minimaal 1

2

Audit jaarplan

Realisatie nieuw format kadernota

Niet gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Besluitvorming raad

Activiteiten

  • Ontwikkelen nieuw format kadernota

  • Herzien financiële verordening

  • Risicomanagement verder verankeren in de organisatie

  • Meer gebruik van geautomatiseerde controles in financiële processen

  • Opstellen controleplannen nieuwe taken en uitvoeren van deze plannen

  • Verder digitaal ontsluiten van financiële informatie

Toelichting status

De kadernota is reeds gepresenteerd. Hierbij is er in een nieuw, compacter format gewerkt. In de tweede helft van het jaar zal de herziening van de financiële verordening afrond worden. Voor de realisatie van overige activiteiten zijn diverse projecten gestart waarvan de resultaten in de loop van dit jaar uitgewerkt worden.

Innen van lokale belastingen en heffingen

0 1 0 0

De inspanningen zijn erop gericht een zo optimaal mogelijke opbrengst voor de gemeente te verkrijgen tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Innen van lokale belastingen en heffingen

Door informatieverstrekking en mogelijkheden tot persoonlijk contact wordt draagvlak gecreëerd voor de werkwijze en het product bij bewoners en instellingen om juridische procedures te vermijden. Bij geschillen wordt juridisering zo veel mogelijk vermeden door geschilbeslechting aan de voorkant. Een goed gesprek levert op de lange termijn voor beide partijen vaak meer op.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Het uitgekeerde bedrag aan proceskostenvergoeding afgezet tegen het bedrag waar maximaal een beroep op kan worden gedaan.

20%

20%

15%

20%

GouwBelastingen en EnterpriseOne

Aantal gehonoreerde bezwaarschriften afgezet tegen het totaal aantal ingediende bezwaarschriften

52% WOZ (76% overige heffingen)

60% (75%)

75% (75%)

60%

Gouw Belastingen

Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal verzoeken.

20% (127 versus 626)

20%

15%

20%

GouwBelastingen

Activiteiten

  • In een zo vroeg mogelijk stadium persoonlijk contact opnemen met de bezwaarmaker.

  • Vooroverleg met woningcorporaties en eigenaren van grote objecten.

  • Met marktpartijen die meerdere cliënten vertegenwoordigen in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijke afspraken maken over de werkwijze van bezwaarafhandeling en de hoogte van de proceskostenvergoeding.

Toelichting status

Om juridische procedures te vermijden worden in een zo vroeg mogelijk stadium duidelijke afspraken gemaakt over de werkwijze van bezwaarafhandeling. Gesprekken hiervoor worden gevoerd met diverse vertegenwoordigers en (mogelijke) bezwaarmakers.

Algemene dekkingsmiddelen

0 0 0 0

Op grond van artikel 8 lid 5 en 6 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht een onderdeel algemene dekkingsmiddelen en een post onvoorzien op te nemen in de begroting en jaarstukken. Met de algemene dekkingsmiddelen wordt een groot deel van de taken uit de begroting bekostigd.

Product

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Gemeentefonds

Lasten

-77

77

0

Baten

-226.755

-2.308

-229.063

Saldo

-226.832

-2.231

-229.063

Lokale heffingen

Lasten

49

0

49

Baten

-1.559

-227

-1.786

Saldo

-1.510

-227

-1.737

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

11

0

11

Baten

-1.088

186

-902

Toevoegingen

421

0

421

Onttrekkingen

-4.245

-1.000

-5.245

Saldo

-4.901

-814

-5.715

Investeringsfonds

Toevoegingen

979

12.199

13.178

Onttrekkingen

Saldo

979

12.199

13.178

Onvoorzien

Lasten

101

0

101

Baten

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-12.474

-12.474

Saldo

101

-12.474

-12.373

Saldo kostenplaatsen

Lasten

110

133

244

Saldo

110

133

244

Saldo financieringsfunctie

Lasten

-6.908

0

-6.908

Baten

-3.732

0

-3.732

Saldo

-10.639

0

-10.639

Dividend

Lasten

Baten

-24.546

460

-24.086

Toevoegingen

21.925

0

21.925

Onttrekkingen

-3.000

0

-3.000

Saldo

-5.621

460

-5.161

Innen lokale belastingen en heffingen

Lasten

3.007

90

3.097

Baten

-31.750

0

-31.750

Saldo

-28.742

90

-28.653

Organisatie financiële processen

Lasten

4.297

-6

4.291

Baten

Toevoegingen

1.000

1.000

Saldo

4.297

994

5.291

Programma

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Financiën

Lasten

591

294

885

Baten

-289.430

-1.890

-291.319

Toevoegingen

23.325

13.199

36.524

Onttrekkingen

-7.245

-13.474

-20.719

Saldo

-272.759

-1.870

-274.629

Lasten

Baten

Saldo

Raad autonoom

0

-1.340

-1.340

Raad bijstelling bestaand beleid

13.555

-14.024

-469

Raad herschikking

-62

0

-62

13.493

-15.364

-1.870

Raad autonoom

Lasten

Baten

Saldo

BNG dividend 2014

0

460

460

BNG Bank heeft over 2014 een nettowinst behaald van 126 miljoen (2013: 283 miljoen). De belangrijkste reden achter de daling van het renteresultaat ten opzichte van 2013 is de aanhoudende daling van de marktrente. Behalve door een structurele daling van het renteresultaat wordt de forse daling van de nettowinst vooral veroorzaakt door ongerealiseerde negatieve marktwaardeveranderingen in het resultaat financiële transacties. Deze resultaten vinden hun oorsprong ten dele in conservatievere waarderingen naar aanleiding van de uitkomsten van de balanstest door de Europese Centrale Bank.

Meicirculaire

0

463

463

In de Raadsinformatiebrief meicirculaire 2015 worden de ontwikkelingen weergegeven op het gebied van de algemene uitkering, decentralisatie uitkeringen en integratie uitkeringen in het sociaal domein.

September en december circulaire aansluitend op raadsinformatiebrief Gemeentefonds 2014

0

-2.263

-2.263

In de Raadsinformatiebrief van de september en decembercirculaire van 2014 worden ontwikkelingen weergegeven op het gebied van de nieuwe decentralisaties in het sociaal domein ende bestaande decentralisaties. Ook is het effect voor loon- en prijscompensatie berekend.

Raad bijstelling bestaand beleid

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

1.000

-1.000

0

Financiële verwerking van het MPG 15.1 zoals aangeboden aan de raad juni 2015 (2015/86081)

Algemene Uitkering (drie decentralisaties)

77

-77

0

De drie decentralisaties apart weergeven los van Alg. Uitkering (IV3 voorschift). De oude stelpost voor het sluitend maken van de begroting uit eerdere jaren wordt omgezet van last naar baat.

BTW reclame inkomsten

0

186

186

In de begrote opbrengst aan reclamegelden is ten onrechte rekening gehouden met BTW (186).

Bestemming jaarrekeningresultaat 2014

12.199

-12.474

-275

Het jaarrekeningresultaat 2014 wordt als volgt bestemd:Implementatie participatiewet (100) Onderhoud gymzalen en sporthallen (175)Toevoeging aan investeringsfonds voor Plan van de Stad (12.199).

Ontwikkelingen in het Gemeentefonds na de decembercirculaire

0

-431

-431

In deze mutatie zijn meegenomen de beschikking van het ministerie van sociale zaken voor de huishoudelijke hulp toelage voor de WMO (-1.000). Ook is de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigen per 1 januari van het jaar 2015 doorgerekend (-396). In de RIB is ten onrechte loon- en prijscompensatie doorberekend (965). Dit is al bij de begroting van 2015 gebeurd.

Stelpost kapitaallasten

278

0

278

De stelpost kapitaallasten vindt zijn oorsprong in het niet juist verwerken van de kapitaallasten. Deze kapitaallasten hadden (deels) betrekking op de tarieven en gekeken is of zij hier (deels) aan toegerekend konden worden. Deze relatie blijkt niet zuiver te leggen waardoor doorberekening in de tarieven niet wenselijk is.

Toeristenbelasting

0

-227

-227

Door een hoger aantal overnachtingen stijgen de inkomsten van toeristenbelasting. (-227). De stijging wordt grotendeels gerealiseerd door de opening van nieuwe hotels.

Raad herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Kostenverdeling

124

0

124

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Stelpost salaris

-145

0

-145

Tijdens het opstellen van de begroting 2015-2018 is per abuis een salarisstelpost op zowel programma Burger en Bestuur als Financiën verwerkt. Daarom wordt stelpost samengevoegd op programma Financiën.

Verschuiving budget invorderingskosten

-40

0

-40

Het budget voor invorderingskosten wordt binnen de sector Belastingen overgeheveld naar de juiste afdeling.