Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt er toe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van duurzaamheid en klimaat richt Zaanstad zich op energiereductie in de bebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie. Hierdoor dalen de (woon)lasten van huishoudens en bedrijven en verbetert het comfort van woningen en gebouwen. Het reduceren van de hoeveelheid afval en het inzetten van reststromen voor hergebruik als grondstoffen draagt hier eveneens aan bij.

Voortgang doelen ?

Reduceren milieubelasting

0 1 0 0

Door het terugdringen van de milieubelasting verbetert de leefbaarheid van Zaanstad en worden belemmeringen voor het realiseren van nieuwbouwprojecten weggenomen. Een indicator voor het meten van de reductie van milieubelasting is in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

Met daaraan gekoppeld: • Bodemprogramma 2010-2014/2015 en Bodemprogramma 2016-2019 • Actieprogramma Geluid 2013-2018 • Implementatie Zaans Geurbeleid 2014 Het bodemprogramma moet ervoor zorgen dat in 2015 sprake is van een bodemkwaliteit zonder onaanvaardbare risico’s voor onze inwoners bij het huidige gebruik. Als het rijk voldoende budget beschikbaar stelt, starten we in 2016 met de aanpak van risico’s als gevolg van diffuse bodembelasting. In 2020 moeten alle locaties waarbij sprake is van onaanvaardbare ecologische en verspreidingsrisico’s gesaneerd of beheerst zijn. Verder willen we uiterlijk 2020 alle bodem- en ondergrondaspecten integreren in het proces van ruimtelijke planvorming. De Zaanse geluidsnormen worden teruggebracht tot de landelijke normen. Geluid is een belangrijke factor in de waardering van de woonomgeving. In het Actieplan Geluid zijn maatregelen opgenomen om de geluidhinder terug te dringen. Deze maatregelen hebben vooral betrekking op wegverkeerlawaai. Wegverkeerlawaai is de voornaamste bron van geluidhinder en de gemeente heeft hier direct invloed op. Een belangrijke maatregel is het toepassen van stille wegdekken. Het Geluidsaneringsprogramma wordt afgerond. Verder neemt Zaanstad deel aan diverse overlegstructuren om invloed uit te oefenen op de geluidhinder van Schiphol. In Zaanstad staan relatief veel bedrijven die geur uitstoten. Met het nieuwe geurbeleid wordt beoogd de leefbaarheid verder te verbeteren, waarbij tegelijkertijd de bedrijvigheid nabij woningen duurzaam kan blijven voortbestaan. Binnen het Zaans Proeflokaal is geur een belangrijk punt van aandacht (zie programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling). De dienstverleningsovereenkomst met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt geactualiseerd.

Activiteiten

 • In 2016 een start maken met de aanpak van risico's als gevolg van diffuse bodembelasting op voorwaarde dat hiervoor voldoende budget beschikbaar wordt gesteld door het ministerie

 • Het treffen van maatregelen zodat alle locaties waarbij sprake is van onaanvaarde ecologische en verspreidingsrisico's voor 2020 gesaneerd of beheerst zijn

 • Integreren van alle bodem- en ondergrondaspecten in het proces van de ruimtelijke planvorming (vóór 2020 gereed).

 • Toepassen van stille wegdekken (Actieplan Geluid).

 • Afronden geluidsaneringsprogramma

 • Toepassen geurbeleid bij de actualisatie van vergunningen van bedrijven

 • Actualiseren dienstverleningsovereenkomst omgevingsdienst NZKG

 • Het treffen van maatregelen zodat in 2015 geen sprake meer is van een bodem van zodanige kwaliteit, dat onaanvaardbare humane risico's aanwezig zijn bij huidig gebruik, uitgezonderd risico's als gevolg van diffuse bodembelasting

Toelichting status

Het bodemprogramma leidt ertoe dat er in 2015 een zodanige bodemkwaliteit is dat er bij het huidige gebruik geen onaanvaardbare risico's ontstaan voor onze inwoners. De Zaanse geluidsnormen worden teruggebracht tot de landelijke normen. De maatregel van stille wegdekken draagt hier sterk aan bij. Ook het nieuwe geurbeleid draagt positief bij aan de leefbaarheid in die gebieden waar bedrijvigheid en wonen geconcentreerd zijn.

Zaanstad klimaatneutraal

0 1 0 0

Zaanstad streeft naar klimaatneutraliteit in 2020 en wil een beweging in gang zetten waarbij geïnteresseerde partners bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren door bijvoorbeeld het treffen van energiebesparende maatregelen of het opwekken van duurzame energie. De gemeente schept hiervoor ruimte en past waar mogelijk de regelgeving aan (zie ook Hoofdstuk 1).

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

Naar aanleiding van de evaluatie van het klimaatprogramma is de routekaart behorend bij het Integraal Klimaatprogramma 2010-2020 aangescherpt tot een energieprogramma dat ruimte en inspiratie geeft, zodat inwoners en ondernemers hun ambities op het gebied van duurzaamheid kunnen waarmaken. Energiereductie, het verduurzamen van de energieproductie en innovatie/hergebruik blijven de pijlers waarlangs we werken. Daarbinnen liggen de speerpunten bij energiebesparing in de bebouwde omgeving, het realiseren en uitbreiden van een warmtenet en het verder uitwerken van smart grids, in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, bewoners en eigenaren van vastgoed. Door de menging van wonen en werken liggen hiervoor in Zaanstad kansen. Daarbij speelt de mogelijke vergunningsvrije plaatsing van zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrisch vervoer een rol, evenals het tijdelijk beschikbaar stellen van braakliggende gronden voor zonneweiden. Het duurzaamheidsfonds wordt geëvalueerd, met als inzet het fonds gericht te benutten op het behalen van concrete resultaten en de bevordering van innovatie. Gestreefd wordt naar een verdere verduurzaming van het inkoopbeleid.

Activiteiten

 • Stimuleren van energiebesparing en opwekken van duurzame energie in de bebouwde omgeving

 • (Laten) realiseren van eerste tranche open en slim energienet (biomassacentrale ZMC)

 • Onderzoek naar de mogelijkheden tot praktische toepassing van smart grids in Zaanstad

 • Onderzoek naar mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Zaanse Energie Service Company

 • Evalueren duurzaamheidsfonds

 • Ontwikkeling kennisplatform en website met maatschappelijke partners

Toelichting status

De 18 december 2014 vastgestelde aangescherpte routekaart (Zaanse Energie Agenda) behorend bij het Integraal Kilmaatprogramma 2010 - 2020 werpt zijn vruchten af. Inwoners en ondernemers kunnen hun ambities op het gebied van duurzaamheid beter waarmaken. Voor inzicht in de voortgang in het eerste kwartaal van 2015 is in de bijlage de voortgangsrapportage ZEA beschikbaar. Te noemen zijn ondermeer: samen met corporaties onderzoeken of grootschalig zonnepanelen op huurwoningen geplaatst kunnen worden met lagere energielasten voor de bewoners; de succesvolle impulsregeling voor bedrijven, waarbij ruim overtekend is; de gezamenlijke inkoopactie PV-systemen met ruim 2000 nieuwe zonnepanelen in Zaanstad; het gezamenlijk onderzoek naar 0-op-de-meter in Wormerveer (urgenda); de afspraken met MRA over de uitrol van de energieatlas; de plaatsing van de slimme meters voor de aansluitingen van gemeente Zaanstad zelf. Een uitgebreider overzicht is te vinden in bijlage 4

Hergebruik grondstoffen

0 2 0 0

Zaanstad wil zo veel mogelijk reststromen die ontstaan bij huishoudens en bedrijven gescheiden inzamelen, zodat deze voor hergebruik beschikbaar zijn. Door het gebruik van secundaire grondstoffen wordt het gebruik van primaire grondstoffen zo veel mogelijk beperkt.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

Onderzocht wordt of een andere manier van afval inzamelen (financiële) voordelen heeft voor de gebruiker en het milieu. De doelstelling is 20% minder afval in 2020 t.o.v. 2013. In 2015 zal besluitvorming plaatsvinden over het Grondstoffenplan 2015-2019 met bijbehorend uitvoeringsprogramma en communicatieplan gericht op het intensiveren van afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen. De dienstverleningsovereenkomst met HVC wordt geactualiseerd.

Activiteiten

 • Vaststellen en uitvoeren van het grondstoffenplan 2015-2019

 • Actualiseren en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met HVC

Toelichting status

Het onderzoek naar een andere manier van afval inzamelen waarbij gekeken is naar (financiële) voordelen voor de gebruiker en het milieu is in volle gang. In de 2e helft van 2015 komt het Grondstoffenplan 2015-2019 inclusief uitvoeringsprogramma en communicatieplan in besluitvorming. De dienstverleningsovereenkomst met HVC is geactualiseerd.

Grondstoffenrotonde

Zaanstad stimuleert andere vormen van recyclen, bijvoorbeeld door in het Noordzeekanaalgebied ruimte te bieden aan een grondstoffenrotonde. Deze rotonde maakt het mogelijk afval van processen in hetzelfde gebied als grondstof of energie te gebruiken.

Activiteiten

 • Definiëren en uitwerken van het grondstoffenrotonde met daaraan gekoppeld een actieplan

Toelichting status

Zaanstad is op werkbezoek geweest om te kijken en te leren hoe het in de gemeente Almere verloopt.

Dierenwelzijn

0 1 0 0

Gemeenten hebben een zorgplicht voor hulpbehoevende dieren zonder kennelijke eigenaar.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Zaanstad ondersteunt het Dierenasiel en de Vogelopvang met een financiële bijdrage conform de geldende overeenkomsten met de Stichting Dierenwelzijn en de Vogelopvang.

Zaanstad ondersteunt het Dierenasiel en de Vogelopvang met een financiële bijdrage conform de geldende overeenkomsten met de Stichting Dierenwelzijn en de Vogelopvang.

Activiteiten

 • De gemeente voert de regie op de geldende overeenkomsten

Toelichting status

Zaanstad heeft, zoals overeengekomen, in de afgelopen periode financieel bijgedragen aan de de Stichting Dierenwelzijn en Vogelopvang.

Product

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang

Lasten

139

0

139

Baten

Saldo

139

0

139

Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan

Lasten

15.389

41

15.430

Baten

-18.504

-40

-18.544

Saldo

-3.115

1

-3.114

Uitvoeren Zaanse Energie Agenda

Lasten

580

2.150

2.730

Baten

-1.177

-1.177

Toevoegingen

0

0

0

Onttrekkingen

-352

-1.041

-1.393

Saldo

228

-68

160

Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie

Lasten

4.648

586

5.234

Baten

-700

-700

Toevoegingen

706

706

Onttrekkingen

-869

586

-283

Saldo

3.779

1.178

4.957

Uitvoeren grondstoffenplan

Lasten

31

0

31

Baten

Saldo

31

0

31

Programma

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Milieu en duurzaamheid

Lasten

20.787

2.777

23.563

Baten

-18.504

-1.917

-20.421

Toevoegingen

0

706

706

Onttrekkingen

-1.221

-455

-1.676

Saldo

1.061

1.111

2.172

Lasten

Baten

Saldo

Raad autonoom

0

0

0

Raad besluit pre prioritair

1.270

-1.270

0

Raad bijstelling bestaand beleid

2.201

-1.102

1.100

Raad herschikking

11

0

11

3.482

-2.372

1.111

Raad autonoom

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2015

0

0

0

De kapitaallasten 2015 zijn berekend bij het opstellen van de begroting waarin er gerekend is met een raming wat er in 2014 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2014 is dit definitief geworden. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2015 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Raad besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Subsidieregeling IDBZ

1.270

-1.270

0

In raadsbesluit 2014/201486 is besloten tot een subsidieregeling voor bedrijven ten behoeve van duurzame business cases voor de uitvoering van de Impulsregeling Duurzame Bedrijven Zaanstad (1.270). De dekking voor deze regeling bestaat voor 50% uit de HRB/TRIPLE D subsidie  van de Provincie (-635) en voor 50% uit het Duurzaamheidsfonds (-635).

Raad bijstelling bestaand beleid

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie kosten bodembeheer

274

806

1.080

In de meicirculaire 2015 is door het rijk aangekondigd dat gemeente Zaanstad over de jaren 2015-2020 wederom een decentrale uitkering bodem ontvangt (-1.156 in 2015). Hierdoor kunnen de onttrekkingen aan de reserve bodem voor die jaren terug gedraaid worden, zodat die ook voor de jaren 2021-2034 ingezet kan worden. Er wordt tevens 1 medewerker uit deze decentrale-uitkering gedekt. Er ligt een bestedingsplan met planning aan deze mutatie ten grondslag.

Budget Zaanse Energie Agenda verdelen

423

-423

0

Via deze wijziging worden de baten en lasten van de Zaanse Energie Agenda op de juiste wijze in de begroting van 2015 verwerkt.

Dumpingen

40

-40

0

Het budget voor het opruimen van dumpingen in de openbare ruimte wordt verhoogd op basis van de verwachte hoeveelheid dumpingen in 2015 (40). De verhoging wordt gedekt door een onttrekking aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

Frictiekosten Omgevingsdienst

40

0

40

Er is sprake van een incidentele tegenvaller met betrekking tot de Omgevingsdienst: de afspraak tussen de Founding Fathers bij oprichting van de OD NZKG is dat de latende organisaties de (eigen) frictiekosten dragen met betrekking tot verlofuren boven de 72 uur over de lumpsum periode (2014 - 2015).

Geluidsaneringsprojecten gedekt door subsidies

700

-700

0

Geluidsaneringsprojecten Padlaan Krommenie, Peperstraat Zaandam en Wormerveer/Zaandijk, volledig gedekt door rijkssubsidie.

Geluidssanering

100

-100

0

Vanuit de reserve ZMOP2Fysiek was voor 2014 een onttrekking begroot voor geluidsanering. Als gevolg van vertraging van projecten is de uitvoering doorgeschoven naar 2015.

Herijking Routekaart Klimaat tot Zaanse Energie Agenda

213

-213

0

Herijking Routekaart Klimaat tot een Zaanse Energie Agenda 2015-2018 conform B&W-besluit  2014/165158.

Kosten Zaans Proef Lokaal vanuit reserve Duurzaamheidsfonds

74

-74

0

In besluit 2010/142960 is 160 toegekend vanuit het Duurzaamheidsfonds voor de onderzoekskosten van het Zaans Proef Lokaal. De nog resterende 74 van dit bedrag wordt in 2015 uitgegeven en derhalve aan het Duurzaamheidsfonds onttrokken.

Onderhoud & vervanging  meetstation Luchtkwaliteit

120

-120

0

De onderhoudskosten en vervanging van apparatuur voor het GGD meetstation luchtkwaliteit Zaandam. Dekking vanuit de reserve Luchtkwaliteit.

Plan van de Stad

-20

0

-20

In 2008 heeft Zaanstad de toekomstvisie Zaans Evenwicht vastgesteld. Hierin staan richtinggevende uitspraken de opgave voor komende jaren: 600 woningen per jaar, 5000 arbeidsplaatsen en investeren in duurzaamheid. Dit staat in de programmabegroting. De vraag is welke impuls daarnaast nodig is. Hierover wil het college in gesprek met de stad en haar partners. Op de raadsconferentie van 17 april jl. heeft de raad richting gegeven aan het proces voor het gesprek met de stad. Op basis van de uitspraken van de raad wordt het definitieve proces ontworpen. Voor de zomervakantie wordt de Staat van de Stad met de stad gedeeld en worden beelden over de toekomst van de stad uit de samenleving opgehaald. Na de zomer zullen de thema’s die zijn aangereikt verder worden uitgediept. In het eerste kwartaal 2016 vindt besluitvorming in de raad plaats. Het benodigde werkbudget 2015 bedraagt ca 80. Het college heeft besloten dat dit taakstellend moet worden gerealiseerd (4 x 20) vanuit de beschikbare middelen binnen programma's 2, 4, 5 en 8.

Subsidieregeling IDBZ

238

-238

0

Het subsidieplafond van de Impulsregeling Duurzame Bedrijven Zaanstad wordt met de resterende middelen uit de TOI-subsidieregeling opgehoogd met 238. De dekking voor deze regeling bestaat voor 50% uit de HRB/TRIPLE D subsidie  van de Provincie (-119) en voor 50% uit het Duurzaamheidsfonds (-119).

Raad herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Kostenverdeling

11

0

11

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.