Introductie: Zaanstad goed op koers om doelen begroting te bereiken
De bestuursrapportage (Burap) brengt in beeld of Zaanstad op weg is om de doelen te bereiken die het college en de raad zich in de begroting voornamen. Een half jaar nadat het gemeentebestuur de begroting vaststelde, laat de Burap zien hoe het gaat met de beleidsmatige prestaties en de financiële resultaten van de gemeente. Het bestuur kan met deze informatie bijsturen als dat nodig is.

De Burap 2015 laat zien dat Zaanstad goed op koers ligt om de doelen van de huidige begroting te bereiken. Daarnaast halen we de bezuinigingsdoelen. Over het financiële beeld zijn we op dit moment onzeker. Bij de Burap stellen we een voordeel van € 1,12 miljoen vast. Maar het is nog niet duidelijk wat de uitkomsten van de landelijke discussies over herverdeeleffecten, verdeelmodellen en macrobudgetten voor taken in het maatschappelijk domein zullen zijn. Later in het jaar wordt dit duidelijk.

De sociale wijkteams en jeugdteams in alle wijken voortvarend aan de slag
In de begroting hebben we de speerpunten voor dit jaar benoemd. De uitvoering van de drie decentralisaties in het maatschappelijk domein  staat vooraan. De Sociale wijkteams (SWT's) en de Jeugdteams (JT's) voeren sinds 1 januari in alle wijken de nieuwe taken uit: de jeugdzorg, de nieuwe Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De teams stimuleren mensen om zelf regie op hun leven te houden of deze opnieuw te krijgen.  Daarnaast zetten wijkteams zich in voor het versterken van de sociale cohesie in de wijken van Zaanstad en is mantelzorg een belangrijke taak. Het eerste cliëntervaringsonderzoek laat zien dat inwoners die met het sociale wijkteam of jeugdteam aan de slag zijn gegaan, tevreden zijn. Ze waarderen vooral dat hun adviseur goed aansluit bij hun persoonlijke situatie en hen met praktische adviezen verder helpt. De gemeente ondersteunt de teams door opleiding die aansluit op de behoefte van de teams, en stimuleert de teams om van elkaar te leren.

Met partners bevorderen we een evenwichtige ontwikkeling van de stad
Zaanstad werkt aan een evenwichtige ontwikkeling van de stad binnen de Metropoolregio. Om die ontwikkeling te ondersteunen kozen we in de begroting voor investeren in leefkwaliteit, onderwijs en arbeidsmarkt en gebiedsontwikkeling. We zoeken daarbij zo veel mogelijk samenwerking met partners en initiatiefnemers in de stad, omdat we samen meer voor elkaar krijgen. We zien dat in Zaanstad het initiatief van betrokken Zaankanters en ondernemende Zaankanters toeneemt. Van de grote groep initiatiefnemers die zich inzet om met Stad aan de Zaan een aantrekkelijk evenementen-programma neer te zetten, tot buurtbewoners die gezamenlijk groen in de wijk adopteren.

In het stedelijk domein werken we aan de rode loper voor gebiedsontwikkeling. Kansrijke projecten willen we door goede samenwerking met alle betrokken partners snel procedures doorlopen, zodat de uitvoering vlot kan starten. We merken dat we hier nog in moeten ontwikkelen. We leren van wat goed werkt of juist nog niet goed loopt. De gebiedsontwikkeling bij de Zaandijker kerk binnen het programma Zaan/IJ is een succesvol voorbeeld van het toepassen van de rode loper bij kansrijke projecten. Binnen Zaan/IJ zijn ook serieuze stappen gezet in de planvorming voor Brokking en zit er beweging in de ontwikkeling van het vervuilde Kan Palen Terrein. In het kader van de pilot ‘ruimte geven' is het pilotproject voormalige Fortuinschoollocatie gestart. Ook voor de locatie Gasfabriekterrein Krommenie zijn de voorbereidingen vergevorderd. De raad wordt over ontwikkelingen binnen de pilot projecten actief geïnformeerd. Voor uitgebreide informatie over gebiedsontwikkeling en de projecten verwijzen we u naar het MPG 15.1

We zetten ons ervoor in dat wonen in Zaanstad aantrekkelijk blijft. Voor huidige inwoners moet een wooncarrière binnen Zaanstad mogelijk zijn; van starterswoning tot langer thuis wonen. De woonvisie wordt aan de raad aangeboden in september, aansluitend hierop worden prestatie-afspraken met de corporaties gemaakt. In juni zal de regionale huisvestingsverordening door de regioraad vastgesteld worden. Daarnaast willen we bereiken dat Zaanstad voor nieuwe inwoners aantrekkelijk is. Het project Zelfdoen is dit jaar van start gegaan. Daar waar mogelijk wordt zelfbouw (particulier en collectief) in nieuwe woningbouwprojecten ingebracht. De kavelverkoop van de Zaanse Eilanden is gestart en loopt bemoedigend. Een groot deel is in optie genomen en de eerste omgevingsvergunning is inmiddels bij de gemeente ingediend waarbij de start bouw in september gepland staat. Voor het deelgebied Overtuinen en Kop Noordschenbos is belangstelling uit de markt.

Met het verbinden van werkgelegenheid, arbeidsmarkt en onderwijs zijn we voortvarend aan de slag. We hebben forse stappen gezet in het aanbrengen van structuur in de regionale werkgeversbenadering. In het kader van onze dienstverlening aan werkgevers gaan we in het najaar van start met het WerkgeversServicePunt Zaanstreek Waterland: één regionaal loket voor werkgevers. Daarnaast hebben we de verbinding gelegd met onderwijspartners en kenniscentra om de ondersteuning voor kwetsbare jongeren te verbeteren en is het Werkbedrijf Zaanstreek-Waterland opgericht. De uitvoering van de economische structuurvisie verloopt naar wens. De nieuwe Detailhandelsvisie, die moet zorgen voor een sterkere detailhandelsstructuur in Zaanstad, is in besluitvorming. Na de zomer wordt de Strategische Agenda Werkgelegenheid in de raad behandeld. Ook aan het MKB actieplan wordt momenteel gewerkt. Extra inzet op regionale acquisitie van nieuwe (inter)nationale ondernemingen heeft in de eerste helft van dit jaar vijf nieuwe vestigers opgeleverd. Goede begeleiding bij uitbreiding of verplaatsing van de onderneming heeft zeven verplaatsingen opgeleverd. Op termijn moet dit leiden tot een toename van de werkgelegenheid.

In de Burap is per programma uitgebreider te lezen welke resultaten worden geboekt en wat de voortgang op het programma is.

Financieel resultaat en invloed landelijke discussies
De Burap laat een prospectie zien van € 1.124.407 voordelig. Tegelijk verwachten we nog tot eind van het jaar onzekerheid te hebben over een definitief financieel vooruitzicht. De belangrijkste onzekerheden zijn:

- De grote dynamiek van de Rijksbudgetten door discussies over macrobudgetten, nieuwe verdeelmodellen, ingroeipaden en cumulatieregelingen. Kleine wijzigingen in een macrobudget of een verdeelmodel kunnen al snel materiele financiële gevolgen hebben. Gezien de complexiteit van de modellen en de verschillende belangen van de gemeenten, zijn de uitkomsten van deze discussie niet goed voorspelbaar.

- De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, WMO begeleiding en het participatiebudget. Het budget is op historische grondslag verdeeld voor 2015 en de indicatieverplichtingen uit 2014 lopen nog door. Op dit moment is er daarom nog onzekerheid over de eindejaarsprospectie van deze taken.