Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: J. Olthof
Verantwoordelijk directeur: D. Stuurman

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een sociale stad waarin kinderen en jongeren gezond en veilig kunnen opgroeien en waar bewoners zich actief inzetten. Veel inwoners doen dat zonder hulp of inbreng van de gemeente. Voor bewoners die dat nodig hebben, is er passende ondersteuning; laagdrempelig en waar mogelijk dichtbij in de wijk. Onder andere in de vorm van sociale wijk- en jeugdteams en verschillende vormen van maatschappelijke- of inkomensondersteuning. Opdat iedereen kan participeren, op eigen wijze en naar vermogen.

Voortgang doelen ?

Preventie

0 2 0 0

Kinderen en jongeren groeien in Zaanstad gezond en veilig op tot zelfstandige mensen en volwassenen nemen verantwoordelijkheid voor een gezonde levenswijze.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Veilige basis voor ieder kind

De opvoeding en verzorging van hun kind(eren) ligt vanzelfsprekend bij de ouders. De gemeente zorgt voor informatie, diensten en voorzieningen die ouders helpen bij het opvoeden en goed laten opgroeien van hun kinderen. Voorzieningen in de wijken en buurten van de stad dragen bij aan het welbevinden van de jeugd. De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van bewoners, ouders en jongeren zelf. Wij informeren kinderen en jongeren om goed te letten op de eigen gezondheid en veiligheid en stemmen daarbij zo veel mogelijk af met de instellingen waar kinderen veel tijd doorbrengen, zoals kinderopvang en scholen. Wij zorgen ook voor deskundigheidsbevordering bij opvang- en onderwijsprofessionals.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Aantal cursussen opvoedondersteuning voor ouders en kinderen

15 voor ouders en 25 voor kinderen

15 voor ouders en 25 voor kinderen

15 voor ouders en 25 voor kinderen

15 voor ouders en 25 voor kinderen

GGD Zaanstreek-Waterland

Aantal thema bijeenkomsten opvoedondersteuning in en rond de Centra Jong

100

100 bijeenkomsten

100 bijeenkomsten

100

GGD Zaanstreek-Waterland

Activiteiten

 • Zorgdragen voor opvoedondersteuning via de Centra Jong

 • Uitvoeren van de Regio-aanpak Veilig Thuis 2015-2018

Toelichting status

De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven van bewoners, ouders en jongeren zelf. Wij informeren ouders, kinderen en jongeren om goed te letten op de eigen gezondheid en veiligheid en stemmen daarbij zo veel mogelijk af met de instellingen waar kinderen veel tijd doorbrengen, zoals kinderopvang en scholen. In de periode januari-mei 2015 zijn er 41 voorlichtingsbijeenkomsten rondom opvoedondersteuning geweest. Wij zorgen ook voor deskundigheidsbevordering bij opvang- en onderwijsprofessionals. In dezelfde periode verzorgden we 8 cursussen voor ouders en 12 cursussen voor kinderen.

Gezond leven

De eigen gezondheid zien de meeste Zaankanters als een groot goed. De gemeente stimuleert gezond gedrag met gezondheidsvoorlichting en preventieve voorzieningen. Als zich specifieke gezondheidsrisico’s voordoen voor de Zaanse bevolking, speelt de gemeenschappelijke gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) daar, onder andere in samenwerking met de Veiligheidsregio, op in. Wij spannen ons ervoor in dat Sociale Wijkteams, Jeugdteams en huisartsen elkaar in de wijk over en weer weten te vinden vanuit het principe ‘één gezin, één contactpersoon, één plan’. Daarbij is ook de wijkverpleegkundige een belangrijke verbindende schakel tussen het medische en het sociale domein. De indicator voor de uitvoering van de taken op grond van de Wet Publieke gezondheidszorg wordt onderdeel van de subsidieafspraken met de GGD 2015 en is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Aantal wijken waar de wijkverpleegkundige nauw samenwerkt met het Sociaal Wijkteam

n.v.t. want nieuwe functie

11

11

11

Periodieke Rapportages Sociale Wijkteams

Uitvoering takenpakket gemeenten op grond van Wet publieke gezondheidszorg door de GGD-openbare gezondheidszorg functie

n.n.b.

Indicatoren nog te benoemen op basis van subsidie-afspraken GGD 2015

Activiteiten

 • Sturen op uitvoering van de taken door de GGD (zowel via de gemeenschappelijke regeling als via de maatwerksubsidie)

 • Samenwerkingsafspraken maken met eerstelijnsgezondheidszorg (o.a. huisartsen) en de zorgverzekeraar

Toelichting status

De samenwerking tussen Sociaal Wijkteams en Jeugdteams loopt over het algemeen goed. Er wordt zo nodig op casusniveau afgestemd wie de regie voert. De samenwerking met de huisartsen ontwikkelt zich. Op stedelijk niveau loopt de samenwerking goed. Op het niveau van de wijkteams verloopt dit per huisarts(enpraktijk) verschillend. Met de GGD zijn subsidie-afspraken gemaakt. Het gaat hier om de uitvoering van taken op grond van de Wet Publieke gezonheidszorg (WPG). Die zijn opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling GGD ZW. Of die worden uitgevoerd op het bedoelde niveau wordt eens per vier jaar beoordeeld door de Inspectie voor de Volksgezondheid. Als prestatie nemen we hier op: De uitvoering van taken op grond van de WPG door de GGD is van voldoende kwaliteit. De indicator daarvoor is: het inspectierapport dat eens per vier jaar wordt opgemaakt geeft een positief oordeel over de kwaliteit.

De kracht van wijkbewoners

0 1 0 0

Mensen in Zaanstad kunnen zelfstandig wonen en meedoen aan de samenleving, helpen elkaar en krijgen waar nodig passende ondersteuning. We hebben daarbij niet alleen oog voor de mensen met een hulpvraag, maar ook voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Kracht van de wijkbewoners

De inwoners van Zaanstad willen zo veel mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en meedoen aan de maatschappij. De gemeente biedt ruimte aan initiatieven van inwoners en organisaties die daaraan bijdragen, en zorgt daarnaast voor een aanbod van vrij toegankelijke voorzieningen. Dat aanbod is zo veel mogelijk dichtbij, in de wijk, en voor enkele terreinen, zoals verslavingshulp, stedelijk georganiseerd. Wij denken mee met inwoners, jong en oud, die er behoefte aan hebben om zaken die niet lekker lopen weer op de rit te krijgen. Dat organiseren wij in de vorm van Sociale Wijkteams en Jeugdteams. Samen met de mensen of gezinnen om wie het gaat kijken zij wat hun vraag of probleem is, en wat er nodig is om de regie over het eigen leven te houden of terug te krijgen. Wij willen als gemeente lerend ontwikkelen en vragen ook van de professionals in onze stad flexibiliteit en creativiteit in het samen met bewoners zoeken naar oplossingen en mogelijkheden. De indicator die meet of de Sociale Wijkteams en Jeugdteams bijdragen aan de zelfredzaamheid is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. De meting zal vanaf volgend jaar plaatsvinden via cliëntervaringsonderzoek. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Activiteiten

 • Zorgdragen voor de contractering van Sociale Wijkteams en Jeugdteams, en toezien op de naleving van die contracten

 • Uitvoeren van (cliënten)ervaringsonderzoek

 • Bieden van de mogelijkheid tot cliëntondersteuning, onder meer via ervaringsdeskundigen

Toelichting status

De contractering van Sociale Wijkteams en Jeugdteams heeft eind 2014 plaatsgevonden. Zes wijkteams werden opnieuw aanbesteed. Per 1 januari 2015 is het aantal wijkteams met één toegenomen tot elf, vanwege de grote omvang van de Rosmolenwijk. Team Zaandam Zuid is hier toegevoegd. In 2015 wordt toegezien op de naleving van de afgesloten contracten. Via contractmanagement sturen we op de beweging die nodig is om de visie die we beogen te realiseren en op ieders rol binnen de zorgketen. De gemeente zet dit jaar in op gezamenlijk leren tussen en voor wijkteams. Hierdoor wordt de inhoudelijke kennis binnen wijkteams vergroot en geborgd. De wijkteams zijn per 1 januari verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners vanuit de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning en pakken taken op als; beschermd wonen, schulddienstverlening en ondersteuning van mantelzorgers. In het kader van de nieuwe Wmo moeten de teams dit jaar 2250 inwoners met zorg- en ondersteuningsvragen opnieuw voorzien van een indicatie. Alle onderwerpen die bij een wijkteam langs komen worden opgepakt met een concentratie op de zelfredzaamheid van de inwoner. Daarnaast zetten wijkteams zich in voor het versterken van de sociale cohesie in de wijken van Zaanstad en is mantelzorg een belangrijke taak. Ook per 1 januari 2015 vormen vijf Jeugdteams in Zaanstad de voorziening waar bewoners, ouders en jongeren, maar ook kinderopvang, scholen en andere professionals, terecht kunnen voor hulp en ondersteuning bij vraagstukken die met opvoeden en opgroeien te maken hebben. Bij complexere gezinsproblematiek schakelen jeugd- en wijkteams elkaar in om samen met het gezin naar verbeteringen te zoeken. De jeugdteams lopen goed. Zij ervaren wel capaciteitsproblemen. In aanvang was door gebrekkige gegevens vanuit het Rijk niet voldoende duidelijk hoe groot de caseload per team ongeveer zou zijn. Zo vragen de herindicaties voor PGB’s meer tijd dan voorzien. Daarom wordt het budget van een aantal jeugdteams in de loop van dit jaar verhoogd. Het eerste cliëntenervaringsonderzoek is uitgevoerd. De resultaten zijn met de raad gedeeld in het voorjaar van 2015. Zaankanters blijken tot nu toe vrij positief over de dienstverlening van de sociale wijkteams. Aandachtspunten voor de wijkteams zijn de werkdruk en de inhoudelijke kennis die wijkteams moeten hebben over de uiteenlopende onderwerpen waar zij nu verantwoordelijk voor zijn. Er is een pool van vrijwillige ervaringsdeskundigen (zowel uit de GGZ als via de ouderenbonden), die mensen helpen. Er wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld bij het voeren van een gesprek met het Sociaal Wijkteam, als iemand geen familielid mee kan vragen.

Gespecialiseerde hulpverlening

0 2 0 0

De gemeente zorgt ervoor dat gespecialiseerde hulp op maat beschikbaar is voor die gevallen waarin ondersteuning door het eigen netwerk, vrijwilligers, het Sociaal Wijkteam of Jeugdteam niet toereikend is. Zodat iedereen, jong en oud, zo goed mogelijk mee kan doen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan wonen. Ook dan geldt het principe van één gezin, één contactpersoon, één plan. De indicator die meet in welke mate specialistische hulp bijdraagt aan zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. De meting wordt opgenomen in het te ontwikkelen cliëntenervaringsonderzoek. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

De gemeente zorgt ervoor dat specialistische hulp beschikbaar is, en contracteert daarvoor in regionaal verband zorgaanbieders. Dit gebeurt binnen de door de raad vastgestelde uitgangspunten zoals keuzevrijheid voor de cliënt en ruimte voor diversiteit van aanbieders: zowel grote als kleine en zowel bestaande als nieuwe. Ook kunnen mensen kiezen voor een persoonsgebonden budget als zij aan de voorwaarden voldoen. De specialistische hulp wordt ingeschakeld door het Sociaal Wijkteam of Jeugdteam als dat nodig is. Het kan gaan om verschillende vormen van ondersteuning, zoals: • Maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo. Met deze ondersteuning stelt de gemeente mensen in staat langer zelfstandig te wonen en te functioneren als de algemene voorzieningen vanuit de Sociale Wijkteams daarvoor niet toereikend zijn. Het gaat om arrangementen op maat die bestaan uit elementen van bijvoorbeeld individuele begeleiding, groepsbegeleiding/dagbesteding en/of hulp in het huishouden. • Specialistische jeugdhulp op grond van de Jeugdwet. Indien een kind hulp nodig heeft die de Jeugdteams niet kunnen bieden, zorgt het Jeugdteam dat het kind de juiste specialistische hulpverlening ontvangt. Streven is dat het kind tijdens het hulpverleningstraject zo veel mogelijk thuis kan blijven wonen. Indien dit niet mogelijk is kan ook hulpverlening met verblijf een oplossing zijn. De gemeente richt de jeugdhulpverlening zo in, dat we justitiële maatregelen zoals ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen zo veel mogelijk vermijden. De cliënt te begeleiden zodat het kind zo veel als mogelijk gewoon mee kan doen. Tevens kan op deze manier worden voorkomen dat het kind opnieuw specialistische zorg nodig heeft. • Specialistische hulp is voor mensen met ernstige problemen die niet zelf tijdig hulp zoeken en voor wie verwaarlozing of achteruitgang dreigt. Het kan zijn dat zij anderen met hun gedrag overlast bezorgen, maar het kan ook zijn dat anderen in de omgeving zich zorgen maken. Signalen worden tijdig en zorgvuldig opgepakt, zodat de situatie weer beheersbaar wordt. Voor deze prestatie gaan we gebruik maken van twee indicatoren, te weten het aantal beschikkingen nieuwe Wmo en het aantal jeugdhulpverleningstrajecten zonder verblijf. De meting daarvan start in 2015 en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Activiteiten

 • Zorgdragen voor de contractering van aanbieders van alle vormen van specialistische zorg en hulpverlening op grond van de Wmo en de Jeugdwet, en toezien op de naleving van die contracten

 • Bieden van de mogelijkheid van PGB's, onder voorwaarden

Toelichting status

Contractering van aanbieders van alle vormen van specialistische zorg en hulpverlening op grond van de Wmo en Jeugdwet heeft plaatsgevonden. In 2015 wordt toegezien op de naleving van de afgesloten contracten. Via contractmanagement sturen op de beweging die nodig is om onze visie te realiseren en op ieders rol binnen de zorgketen. De PGB's worden, onder voorwaarden, geleverd. Op dit moment wordt nog gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van de uitnutting van de budgetten en de aantallen. Zodra de eerste analyse gereed is wordt deze op hoofdlijnen gedeeld met de raad; naar verwachting na de zomer van 2015.

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

Naast de hulpverlening waarbij mensen thuis kunnen blijven wonen, is er ook ondersteuning om mensen op te vangen die niet zelfstandig thuis kunnen wonen of dakloos zijn. Voor een deel is deze ondersteuning tijdelijk en erop gericht mensen te laten uitstromen naar een zelfstandige woning en weer zelfstandig te laten meedoen in de samenleving. Het betreft de opvang van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld thuis en de opvang van dak- en thuislozen. Ook bestaat de mogelijkheid van zelfstandig of beschermd wonen voor die mensen voor wie een meer permanente vorm van woonbegeleiding noodzakelijk is. Ook gaat het om kinderen die onder toezicht gesteld zijn of uit huis zijn geplaatst ten gevolge van justitiële beslissingen waar de gemeente geen invloed op heeft. Om de prestatie te meten, maken we gebruik van de indicatoren ‘aantal jeugdhulpverleningstrajecten met verblijf’ en ‘aantal nieuwe beschikkingen zorg nieuwe WMO met verblijf’. Er is op dit moment nog geen onderbouwde inschatting te geven van de te verwachten aantallen, omdat het nieuwe dienstverlening betreft. Bij de volgende begrotingen worden deze wel opgenomen.

Activiteiten

 • Zorgdragen voor de contractering van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen, en toezien op de naleving van die contracten

 • Opstellen van een toekomstvisie voor beschermd wonen

Toelichting status

Contractering van maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen heeft plaatsgevonden. In 2015 wordt toegezien op de naleving van de afgesloten contracten. Net als bij de contracten met de Sociaal Wijkteams (zie “de kracht van wijkbewoners”) geldt ook hier dat we via contractmanagement sturen op de beweging die nodig is om onze visie te realiseren en op ieders rol binnen de zorgketen. Het opstellen van een toekomstvisie voor beschermd wonen is op dit moment onderhanden.

Armoede opgave

0 1 0 0

De gemeente streeft ernaar dat iedereen naar vermogen en op eigen wijze kan participeren in de Zaanse samenleving. Een belangrijke opgave is om met bewoners, organisaties, ondernemers en initiatiefnemers in de wijk de armoede onder Zaanse huishoudens zo veel mogelijk te voorkomen, terug te dringen of te stabiliseren. Zaanse huishoudens die armoede of sociale uitsluiting ervaren, kunnen zo de regie over hun leven (weer) oppakken. Uitgangspunten van de armoedeopgave zijn: • Integraliteit: armoede hangt bijna altijd samen met problemen op andere leefgebieden. Het Sociaal Wijkteam brengt dit met de hulpvrager integraal in kaart tijdens het keukentafelgesprek • Handelingsperspectief: doel is steeds om de hulpvrager de instrumenten in handen te geven om de regie op het eigen leven te behouden dan wel terug te krijgen • Signalering en preventie: door goed signalen te herkennen en vroegtijdig te benoemen en op te pakken kunnen we beginnende armoede en/of sociale uitsluiting voorkomen

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoeren armoedebeleid

De extra middelen van het Rijk voor armoedebestrijding zet de gemeente Zaanstad daadwerkelijk hiervoor in. Vanuit het Rijk is een aantal wetswijzigingen aangekondigd rond minimaregelingen, die het armoedebeleid raken. Om de armoedeopgave te realiseren, willen we waar nodig en waar mogelijk invloed uitoefenen op de uitwerking van wet- en regelgeving. Bij wetswijzigingen passen wij waar nodig onze regelgeving aan, met oog voor de effecten van inkomensregelingen en ruimte voor eigen regie van de betreffende huishoudens. Daarnaast vragen zowel maatschappelijke ontwikkelingen alsook decentralisaties een nieuwe - integrale - visie op en strategie voor het armoedebeleid (financiële armoede, sociale uitsluiting, met specifieke aandacht voor kinderen). Dit vraagt om tijd en ruimte voor inventarisatie, onderzoek en experiment; we willen beter zicht hebben op welke mensen in financiële en/of sociale armoede leven en mogelijke methodieken en perspectieven. We zoeken hierbij nadrukkelijk balans tussen preventieve maatregelen en schulddienstverlening. Het is zaak dat de Sociale wijkteams voldoende capaciteit en kwaliteit hebben om snel in te spelen op eerste signalen van problemen ter voorkoming van erger. En in te zetten op optimale ondersteuning van bewoners die armoede en/of sociale uitsluiting ervaren. De gemeente gaat samenwerken met partners en benut zo veel mogelijk de initiatieven en netwerken rond armoedebestrijding in de wijken. De indicator die het aantal huishoudens meet dat gebruik maakt van minimaregelingen en/of armoedeondersteuning is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met als voorstel dit in de begroting op te nemen.

Activiteiten

 • Inventarisatie, onderzoek en experimenten rond de armoedeopgave, in samenwerking met strategische partners

 • Positionering armoedeopgave in de Sociale Wijkteams, met de bijbehorende capaciteit en kwaliteit

 • Uitwerken besteding extra middelen voor armoedebeleid

Toelichting status

In het kader van de bestuursopdracht Armoedeopgave is in mei 2015 onder andere het project Complex van start gegaan. Het project is erop gericht dat vooral schuldenproblematiek op een andere manier (eerder, coöperatiever en collectiever) wordt aangepakt. In dit project wordt samengewerkt met het Instituut voor Publieke Waarden, Bureau Kredietregistratie en het Verwey-Jonkerinstituut. Daarnaast werken onder meer een zorgverzekeraar, energieleverancier en woningcorporaties mee. We onderhouden op landelijk niveau nauwe contacten met ontwikkelingen en initiatieven rond schuldenproblematiek. Rond de Armoedeopgave zijn werksessies met de raad, de wijk- en jeugdteams, organisaties en ervaringsdeskundigen georganiseerd. Tevens is een klankbordgroep Armoedeopgave opgericht, waarin het maatschappelijk veld, de participatie- en cliëntenraden en betrokken burgers participeren. Voor het project Kids uit armoede is een bureau geselecteerd om het onderzoek naar de beleving en oplossingen van kinderen en jongeren uit te voeren. Met het project Verkenning worden beelden en verhalen rond armoede in de stad opgehaald. Na de zomer 2015 zal een beleefpakket worden aangeboden aan de Raad.

Product

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Veilige basis voor ieder kind

Lasten

3.201

170

3.372

Baten

-32

0

-32

Saldo

3.169

170

3.339

Gezond leven

Lasten

3.057

31

3.088

Baten

-32

0

-32

Saldo

3.024

31

3.055

Kracht van de wijkbewoners

Lasten

19.724

1.523

21.247

Baten

-113

-3

-117

Saldo

19.610

1.520

21.130

Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont

Lasten

48.319

-6.358

41.961

Baten

-2.551

-1

-2.551

Toevoegingen

Onttrekkingen

-1.400

0

-1.400

Saldo

44.369

-6.359

38.010

Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont

Lasten

26.812

7.471

34.283

Baten

-65

-700

-765

Saldo

26.747

6.771

33.518

Uitvoeren armoedebeleid

Lasten

5.806

1.541

7.347

Baten

-325

-1

-326

Saldo

5.481

1.540

7.021

Programma

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Jeugd en zorg

Lasten

106.919

4.379

111.298

Baten

-3.119

-705

-3.824

Toevoegingen

Onttrekkingen

-1.400

0

-1.400

Saldo

102.400

3.674

106.074

Lasten

Baten

Saldo

Raad autonoom

899

0

899

Raad bijstelling bestaand beleid

1.375

-700

675

Raad herschikking

2.105

-5

2.100

4.379

-705

3.674

Raad autonoom

Lasten

Baten

Saldo

Decentralisaties, aanpassingen nav september- en decembercirculaire 2014

1.053

0

1.053

In de september- en decembercirculaire 2014 heeft Zaanstad vanuit het Rijk aanvullende middelen ontvangen voor 2015. De grootste wijziging betreft de extra middelen voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT).

Meicirculaire

26

0

26

In de Raadsinformatiebrief meicirculaire 2015 worden de ontwikkelingen weergegeven op het gebied van de algemene uitkering, decentralisatie uitkeringen en integratie uitkeringen in het sociaal domein.

Uitvoeringskosten decentralisaties

-180

0

-180

In 2015 is de instroom van nieuwe taken op het gebied van de AWBZ en jeugdzorg gestart. Het is duidelijk dat in 2015 nog veel werk moet worden verzet om de doelen te bereiken: nog meer naar de voorkant, nog integraler, nog simpeler en effectiever, slimmer gebruik van ICT etc. Het kost onvermijdelijk capaciteit om dat voor elkaar te krijgen. Voor de nieuwe taken is gerekend met uitvoeringscapaciteit van ongeveer 2%. Tijdens de uitvoering is nu al merkbaar dat het uitvoeringsbudget dat begroot is, te krap is om de taken uit te voeren. In vergelijking met andere gemeenten is dit een laag percentage. Daarom wordt er voorgesteld om de uitvoeringskosten tijdelijk te verhogen naar 4%. Als er meer duidelijkheid is over de noodzakelijke structurele capaciteit en het rijksbudget, volgt een definitieve inschatting.

Raad bijstelling bestaand beleid

Lasten

Baten

Saldo

Begeleiding vluchtelingen

-30

0

-30

Om de uitgenodigde vluchtelingen een goede begeleiding te bieden is er extra budget benodigd. Door de toename van het aantal vluchtelingen is het huidige budget niet toereikend. Deze kosten worden gedekt uit het aanvullende budget armoede dat de gemeenten heeft ontvangen. Dit leidt tot een verschuiving tussen programma 1 en programma 2.

Beschermd wonen

1.250

-700

550

In de RIB 2015/1701 over Beschermd Wonen is aangegeven dat er mogelijk een tekort is op de taak beschermd wonen voor 2015 en dat er in de mei circulaire mogelijk meer duidelijkheid over zou komen. In de meicirculaire is aangegeven dat in de septembercirculaire een aanvullend wijziging komt. Bij deze wijziging worden de hogere lasten (1.250) en hogere baten als gevolg van eigen bijdragen (700) opgenomen.

Harmonisatie kinderopvang

-180

0

-180

In de gemeentelijke begroting is budget beschikbaar voor kinderopvang. Door de harmonisatie in de kinderopvang/peuterspeelzaalwerk/VVE vallen de kosten voor peuterspeelzalen deels onder de voorwaarden van de specifieke rijksuitkering Onderwijsachterstandenbeleid (Oab). In 2015 valt van het gemeentelijke budget 180 vrij. In afwachting van de ontwikkelingen/hoogte van het Oab in de toekomst is het op dit moment niet wenselijk om deze vrijval structureel te laten plaatsvinden.

Overheveling transformatiebudget

500

0

500

Binnen het Hervormingsbudget is 500 gelabeld voor de transformatie binnen het Maatschappelijk Domein. Uit praktische overwegingen wordt dit budget aan het transformatiebudget van het Maatschappelijk Domein toegevoegd.

Pilot jeugdoverlast

-27

0

-27

Naar aanleiding van motie 69/2014 is een pilot tegen overlast door de jeugd in de avond en de nacht gestart (50). De kosten worden gedekt uit het programma Maatschappelijke Voorzieningen. De kosten worden gedekt uit een kleine onder uitputting in zowel programma 1 (27) als 3 (23).

Sportbedrijf

-15

0

-15

Met ingang van 2015 is het Sportbedrijf operationeel. Voor de integrale bewaking van de kosten van het Sportbedrijf worden de budgetten bij elkaar geplaatst en wordt een onderscheid gemaakt tussen BTW belast en BTW onbelast. Dit leidt tot een technische verschuiving tussen programma 1 en programma 3 van 15.

Taakstelling Maatschappelijk Domein

-123

0

-123

Er ligt een taakstelling op de capaciteit binnen het maatschappelijk domein. Doel is om zo min mogelijk apparaatskosten te hebben en om zoveel mogelijk middelen beschikbaar te hebben voor noodzakelijke zorg aan inwoners. Het realiseren van de taakstelling binnen het maatschappelijk domein was aan enkele voorwaarden gebonden zoals procesverbetering, prioritering en digitalisering. Door de omvang en impact van de invoering van nieuwe taken heeft deze verbeterslag nog niet kunnen plaatsvinden. Dit betekent dat de taakstelling voor 2015 niet kan worden gerealiseerd.

Raad herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Invulling inkooptaakstelling

-13

0

-13

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op e&w-installaties, ict licenties e.d., advocaatkosten en kantoorartikelen.

Kostenverdeling

2.339

-5

2.334

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Technische wijziging Veiligheidshuis

-222

0

-222

Het budget voor het Veiligheidshuis wordt verplaatst naar een ander codenummer i.v.m. een apart BTW-regime.

Verdeling inhuurbegroting naar categorieën van inhuur

0

0

0

In het project Beheersing capaciteitsbudget is besloten dat de inhuurkosten voor de begroting en realisatie verdeeld worden naar 5 inhuur categorieën. Door middel van deze begrotingswijziging wordt dit verdeeld naar de nieuwe categorieën.

Verschuiving budget WTCG/CER van Wmo naar Bijzondere Bijstand

0

0

0

Sinds 1 januari 2015 kent Zaanstad een regeling voor de tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten die extra kosten hebben in verband met hun ziekte of beperking. In het najaar van 2014 heeft besluitvorming plaatsgevonden (66/2014) over de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, als onderdeel van de vaststelling door de raad van de ‘Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo’ in de raadsvergadering van 25 september 2014. In dat raadsbesluit is reeds vastgelegd dat 2015 een overgangsjaar wordt en dat de tegemoetkomingen vanuit de bijzondere bijstand voor 2015 worden betaald. De kosten van de regeling in 2015 worden geraamd op 1.036 (exclusief uitvoeringskosten). Dit bedrag wordt middels een budgetverschuiving van het decentralisatiebudget Wmo naar het budget bijzondere bijstand overgeheveld. Op dit moment is een voorstel in de maak om de overgangsperiode met een jaar te verlengen. De budgetverschuiving voor 2016 van het decentralisatiebudget Wmo naar het budget bijzondere bijstand  wordt bij de begroting opgevoerd. Dit is een budget neutrale verschuiving binnen programma 1, daarom staat er bij baten en lasten 0.