In dit hoofdstuk worden actuele ontwikkelingen van verbonden partijen beschreven. Daar waar een verbonden partijen geen/nauwelijks actualiteiten laat zien ten opzichte van de ontwikkelingen gemeld in de jaarrekening 2014, komen in deze burap niet aan de orde.
Bij de begroting 2016-2019 zal in de paragraaf verbonden partijen uitgebreid stil gestaan worden bij de ontwikkelingen, risico’s en de beheersing hiervan.

Hoog risicoprofiel verbonden partijen

GGD
De gemeente Zaanstad is dit voorjaar gestart met een visie traject over de sturing van de taken die belegd zijn bij de GGD. Het betreft met name de projectmatige werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld op het terrein van jeugdbeleid, die de GGD in opdracht van de gemeente Zaanstad uitvoert, die nu in de vorm van een subsidie verstrekt worden. De (advies)functie op het gebeid van collectieve en individuele publieke gezondheidszorg staat niet ter discussie. De visievorming heeft geen effect voor de uitvoering van taken in 2015.

Werkvoorzieningschap Baanstede
Er is een positieve zienswijze gegeven op de gewijzigde begroting 2015, de concept begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019. Het tekort op de exploitatie loopt op, vooral als gevolg van niet door Baanstede te beïnvloeden factoren. De raad heeft eerder aangegeven geen hoger tekort te willen accepteren dan € 3,6 miljoen en het Algemeen Bestuur heeft besloten een taakstelling op te
leggen zodat het tekort niet groter wordt dan dit bedrag. Dit betekent dat er voor het jaar 2019 tenminste een verbetering van € 400.000 gerealiseerd moet worden. Voorstellen voor deze taakstelling wordt in het voorjaar 2015 uitgewerkt waarbij het uitgangspunt is dat het Transitieplan wordt uitgevoerd zoals is vastgesteld. Bij het afgeven van de positieve zienswijze heeft de raad met een amendement aangegeven in kennis gesteld te willen worden over de invulling van de taakstelling in het najaar van 2015.

Gemiddeld risicoprofiel verbonden partijen

Regionale samenwerking decentralisaties sociale domein
De Regeling zonder meer (RZM) loopt tot 1 februari 2016. De RZM wordt 1 keer per jaar geëvalueerd.
De RZM is een bestuurlijke afspraak waarin de samenwerking tussen de ZaWa-gemeenten op het gebied van de WMO/Jeugdzorg/Participatie is vastgelegd. De RMZ vormt de basis voor een privaatrechtelijke afspraak die wij met de regio-gemeenten hebben gemaakt, namelijk de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) waarin afspraken over de gezamenlijke inkoop en contractmanagement zijn vastgesteld. De DVO is onlangs naar aanleiding van evaluatie geactualiseerd en loopt tot 1 januari 2016.
De RZM is zeer algemeen van aard. Alle inhoudelijke afspraken zijn in de DVO geregeld of in werkafspraken tussen de deelnemende gemeenten uitgewerkt.
Binnenkort zullen de deelnemende gemeenten bij elkaar moeten komen om te besluiten of de RZM en de DVO worden voortzet.

Stichting Marketing Zaanstreek
Het onderzoek is afgerond. Het onderzoek leidt tot aanbevelingen en een actieplan. Daarnaast is er een claim bij de begroting van € 500K opgevoerd.

Recreatieschappen
De provincie heeft een onderzoek laten verrichten naar de  bestuurlijke aansturing van de recreatieschappen en tegelijkertijd aangegeven terug te willen treden uit het bestuur van recreatieschappen. In de aanloop van de verkiezingen van provinciale staten is met name tegen het laatste veel weerstand gerezen. Naar aanleiding daarvan is het collegeakkoord van Gedeputeerde Staten aangepast. De provincie blijft deelnemer in de recreatieschappen. De provincie beraadt zich nu op een nieuwe opzet van het proces om in overleg met gemeenten te komen tot een vereenvoudigde bestuurlijke structuur van recreatieschappen in de metropoolregio.

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB)
Het CNB streeft ernaar een regionale autoriteit te worden ten aanzien van de nautische veiligheid in het Noordzeekanaalgebied. In dat kader worden voorstellen ontwikkeld om te komen tot overdracht van bevoegdheden van gemeenten aan het CNB. Het betreft bevoegdheden ten aanzien inzameling en verwerking havenafvalstoffen, havenbeveiliging en regionale havenverordening. Dit proces is gecompliceerder dan aanvankelijk ingeschat waardoor naar verwachting niet in 2015 afgerond zal kunnen worden.

Laag risicoprofiel verbonden partijen

Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland
Met de uitbetaling van de laatste tranche voor Nuon door Vattenfall, is EZW per 1 juli geen aandeelhouder meer in Nuon.