Programma
Productgroep
Investeringsproject

Bruto uitgaven

Netto investering

Begroting
2015

Burap
2015

Realisatie

Begroting
2015

Burap
2015

Realisatie

Bedrijfsmiddel

506 - Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering

230

132

62

230

132

47

06 Beheer buitenruimte

230

132

62

230

132

47

522 - Handhaving Milieu-auto

105

105

0

105

105

0

07 Veiligheid en handhaving

105

105

0

105

105

0

511 - ICT

846

896

249

846

896

249

526 - Facilitair

0

100

-22

0

0

-22

08 Burger en bestuur

846

996

227

846

896

227

Totaal bedrijfsmiddel

1.181

1.233

289

1.181

1.133

274

Onderhoud

309 - INVERDAN

6.625

6.625

2.760

6.625

6.625

2.760

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

6.625

6.625

2.760

6.625

6.625

2.760

301 - Civiele kunstwerken

2.150

2.150

960

2.150

2.150

850

302 - Groen en Speelplaatsen

3.100

3.100

492

0

0

492

303 - Waterhuishouding

700

700

61

0

0

61

306 - Wegen en verkeer

14.650

14.650

4.451

5.250

5.250

4.451

307 - Westzaan Zuid bedrijfsvoering

0

0

38

0

0

38

06 Beheer buitenruimte

20.600

20.600

6.002

7.400

7.400

5.892

Totaal onderhoud

27.225

27.225

8.762

14.025

14.025

8.652

Tarieven

408 - Handhaving auto's Parkeren

105

105

60

105

105

60

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

105

105

60

105

105

60

402 - Begraafplaatsen

85

0

0

85

0

0

403 - Riolen

16.347

16.347

4.327

16.347

16.347

4.199

07 Veiligheid en handhaving

16.432

16.347

4.327

16.432

16.347

4.199

Totaal tarieven

16.537

16.452

4.387

16.537

16.452

4.259

Vervanging

202 - Integraal Huisvesting Plan

15.920

15.920

1.827

15.670

15.670

1.827

203 - Primair Onderwijs

50

50

0

50

50

0

205 - Voortgezet Onderwijs

2.653

2.936

1.865

2.653

2.936

1.865

206 - Sportvelden

505

1.505

98

505

1.437

98

208 - Sporthal midden

0

3.750

196

0

3.750

196

220 - Sporthal de Vang

0

344

191

0

344

191

221 - Zwembaden

1.350

1.515

166

850

1.115

166

03 Maatschappelijke voorzieningen (sport)

20.478

26.020

4.343

19.728

25.302

4.343

209 - Cultuurhuis (vh bieb/vergaderc

200

200

18

200

200

18

217 - Kiosken

0

61

0

0

61

0

238 - Winkels overbouwing Provincialeweg (nieuw)

0

581

523

0

581

523

239 - Klein en groot onderhoud Vastgoed

556

1.271

22

556

1.271

22

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

756

2.113

563

756

2.113

563

240 - Wilhelminasluis Civiel

0

139

16

0

139

16

241 - Zaanbrug (Vaart in de Zaan)

5

75

5

5

75

5

06 Beheer buitenruimte

5

214

21

5

214

21

Totaal vervanging

21.239

28.347

4.927

20.489

27.629

4.927

Totaal investeringen

66.182

73.257

18.365

52.232

59.239

18.112

Programma

Productgroep

Investeringsproject

TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000

Bedrijfsmiddel

Bedrijfsmiddel

526 - Facilitair

Noodstroomvoorziening (50).Het onderdeel accu’s van de noodstroomvoorziening heeft een kortere levensduur dan verwacht en de levensduur heeft extra te leiden gehad door onvoldoende koeling. Hierdoor is het noodzakelijk om de bestaande accu’s te vervangen en het koelsysteem te verbeteren. Indien deze installatie niet wordt vervangen c.q. aangepast, bestaat een verhoogd risico van uitval van ICT-systemen bij stroomstoring.
Beveiliging Steunpunt Noord (50): Alle grote onderkomens voor het personeel van de gemeente Zaanstad dienen op een bepaald beveiligingsniveau te worden gebracht.
Steunpunt Noord, Serooskerkestraat, voldoet nog niet aan dit niveau. Gezien het belang van de locatie en de opslag van gemeentelijke eigendommen brengt dit een verhoogd risico op diefstal van goederen en/of informatie met zich mee Dit risico kan worden teruggebracht door beveiliging op het standaardniveau (bijvoorbeeld Havenkantoor) te brengen.

08 Burger en bestuur

08 Burger en bestuur

Vervanging

Vervanging

205 - Voortgezet Onderwijs

Betreft orderrealisatie vanuit 2014: De nieuwbouw van de Faam wordt medio 2015 opgeleverd.

206 - Sportvelden

Door actualisatie van de planning wordt een aantal velden doorgeschoven naar 2016 (-407).De investeringen routekaart buitensport zijn opgevoerd, omdat begin 2015 een besluit genomen is over het bestedingsplan (1.345).

208 - Sporthal midden

Sporthal midden wordt deels gedekt uit het IF en deels uit het MIP; het project wordt eerder gerealiseerd dan gepland bij de begroting, waardoor er ook eerder een beroep op het MIP budget wordt gedaan.

220 - Sporthal de Vang

Aanpassing betreft orderrealisatie in 2014: De sporthal is in het 1e kwartaal van 2015 opgeleverd.

221 - Zwembaden

Voor de renovatie van zwembad De Slag is een langere voorbereidingstijd nodig, om te bepalen of renovatie haalbaar is (-285). Mutatie voor nieuwbouw zwembad Noord is gevolg van geactualiseerde planning, deels een doorschuif uit 2014 en deels uit 2016 (550).

03 Maatschappelijke voorzieningen

03 Maatschappelijke voorzieningen

238 - Winkels overbouwing Provincialeweg (nieuw)

Aanvankelijk was de planning er op gericht om in het najaar 2014 te starten met de bouw. Door een vertraging in de aanbesteding is de bouw in januari 2015 gestart, waardoor nu bijna het volledige krediet (600) in 2015 is opgenomen. Medio 2015 zijn de winkels gereed.

239 - Klein en groot onderhoud Vastgoed

Het Meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is begin 2015 geactualiseerd, waarbij ook de splitsing tussen exploitatie en investering, nog scherper is gemaakt. Dit sluit nu volledig aan met de in de financiele verordening genoemde uitgangspunten.

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling

240 - Wilhelminasluis Civiel

Als gevolg van de hoeveelheid aan vraagstukken m.b.t. de Wilhelminasluis is er meer capaciteit nodig. Een deel van het beschikbare krediet dat geraamd stond voor 2016 wordt nu naar 2015 gebracht.

06 Beheer buitenruimte

06 Beheer buitenruimte