Nr.

Portefeuille-houder

Omschrijving

Stand van zaken

77

Faber

Start Plan voor de Stad

Afgehandeld met RIB 2015/23635 d.d.. 17-02-2015

78

Straat

Sociale ondernemingen

Aan deze motie wordt in het kader van de agenda werkgelegenheid vorm gegeven. Na de zomer zal de raad hierover geïnformeerd worden.

79

Olthof

Ouderenhuisvesting

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

80

Faber

Lokale ondernemers en gemeentelijk aanbesteden

Afgedaan: In januari heeft het college de raad geïnformeerd (2015/4508) hoe het college uitvoering geeft aan de motie.

81

Olthof

Verhuur zorgwoningen

Wordt zo mogelijk meegenomen bij de woonvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.

82

Emmer

Groen Gas

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

83

Verschuren

Overlast fietsparkeren

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

84

Olthof

Wachtlijst starters

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

85

Verschuren

Jaarlijkse rapportage onveilige verkeerssituaties

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

88

Emmer

zichtbaar maken resultaten duurzaamheid

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

89

Vissers-Koopman

Besparing omvorming

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

91

Visscher-Noordzij

Toepassing informele methodes bij bestemmingsplannen

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

92

Emmer

Taalachterstanden en laaggeletterdheid

Het regionaal programma educatie is in voorbereiding en wordt aan de raad aangeboden.

103

Emmer

Specifieke uitkeringen

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

104

Olthof

armoedebeleid

Afgedaan: Uitvoering is gestart. De raad is actief betrokken in raadssessies

105

Visscher-Noordzij

Vrijwilligersbeleid en participatie

Er is een projectopdracht geschreven en een projectleider gestart. In de zomer haalt de gemeente in twee werksessies input op voor een visie en nieuw beleid in de stad. Dat materiaal vormt de basis voor het nieuwe beleid. De  planning is dat we visie, beleid en subsidie(regels) in het laatste kwartaal 2015 bestuurlijk afronden.

107

Olthof

Hulp bij het huishouden

Afgehandeld met RIB  2014/209992 oktober 2014

109

Straat

Plan van aanpak banen

Afgehandeld met RIB  2014/266367 d.d.. 13-01-2015

110

Olthof

Verminderen eenzaamheid

Afgehandeld met RIB  2014/209992 oktober 2014

112

Straat

Sail Bestendig Besteden

Afgehandeld met RIB 2014/6151 d.d. 04/02/2015

113

Olthof

Wijksteunpunten

Er is een raadsinformatiebrief over de wijksteunpunten in voorbereiding, deze zal op korte termijn naar de raad worden verzonden.

114

Straat

Maak werk van MAX WW’ers

Afgehandeld met RIB  2014/266367 d.d.. 13-01-2015

115

Straat

Mondeling Toelichten besluiten WWB

Er is een projectopdracht geformuleerd om concreet vorm te geven aan de motie. Over de resultaten zal de raad na het zomerreces geïnformeerd worden

117

Straat

Uitwerking SAIL 2015

Afgehandeld met RIB 2014/6151 d.d. 04/02/2015

118

Vissers-Koopman

Onderzoekskosten funderingsherstel

Afgehandeld met RIB 2014/266367 d.d.. 13-01-2015

120

Olthof/Emmer

Grote Weiver Fluxus

Afgehandeld met RIB  2014/266367 d.d.. 13-01-2015