Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: L. Vissers-Koopman, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente, geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en tot mogelijkheden om te recreëren in de regio.

Voortgang doelen ?

Kwaliteit openbare ruimte

0 2 0 0

Steeds meer inwoners, ondernemers en organisaties/stichtingen zijn actief in hun eigen woon- en werkomgeving. Zij ruimen bijvoorbeeld gezamenlijk zwerfafval op of onderhouden groenvoorzieningen. De inrichting van de openbare ruimte wordt daardoor meer divers en de betrokkenheid met de eigen leefomgeving wordt vergroot. Daarom steunt de gemeente deze initiatieven en heeft daarvoor capaciteit beschikbaar. In goed overleg en met communicatie benut de gemeente samen met bewoners de mogelijkheden om het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte te laten overnemen, zoals bij groenadoptie. We organiseren het dagelijks onderhoud aan de openbare ruimte zo, dat ruimte ontstaat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven te re-integreren en werkervaring op te doen en we willen ruimte creëren voor mensen van de sociale werkvoorziening. In de komende bestuursperiode wordt niet verder bezuinigd op het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. Wel implementeren we de bezuinigingen die zijn afgesproken (zie begroting 2014-2017), behalve de bezuiniging op gladheidsbestrijding. De indicator ten aanzien van draagvlak voor participatie bij het onderhoud van de openbare ruimte is nog in ontwikkeling en daarom nog niet opgenomen in dit programma. Bij de kadernota bieden wij een uitwerking hiervan aan met het voorstel deze in de begroting op te nemen.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Zorgen voor een schone en veilige openbare ruimte, het betrekken van de burger bij het onderhoud en de klantgerichte afhandeling van meldingen. De openbare ruimte wordt onderhouden op een bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau. De openbare ruimte is bij uitstek geschikt om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen. De afgelopen drie jaar is daarmee al veel ervaring opgedaan en dat wordt de komende jaren gecontinueerd. Via het Service Plus Team (SPT) en team Werken in de Wijk (WidW) hebben mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding werkervaring opgedaan en kunnen leren. Een belangrijk deel is daarna uitgestroomd naar reguliere werkgevers. Daarnaast is een langdurige relatie met Baanstede opgebouwd. Door een goede communicatie over groenadoptie nodigt de gemeente bewoners uit om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte over te nemen. Als mensen aangeven zich te willen inzetten voor de openbare ruimte, bekijkt de gemeente hoe zij kan faciliteren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Gemiddeld kwaliteitsniveau verwijderen zwerfafval (rapportcijfer 1-10).

Nieuw beleid en nieuwe streefwaarde miv 2014

6,0

6,0

6,0

Meting bureau CREM

Aantal maatschappelijke initiatieven om bij te dragen aan de openbare ruimte.

Is nieuwe indicator

40

40

40

Opgave afdeling Beheer

Percentage meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan.

89%

90%

90%

90%

Opgave afdeling Beheer

Het aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat binnen het werkveld openbare ruimte begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk.

Is nieuwe indicator

80

80

80

Opgave sector Uitvoering

Activiteiten

 • Het uitvoeren van dagelijks onderhoud van de openbare ruimte op een bestuurlijk vastgesteld kwaliteitsniveau

 • Het onderzoeken op welke wijze meer zeggenschap kan worden gegeven en bewoners actief kunnen worden betrokken bij de prioriteiten bij het beheer van de openbare ruimte

 • Het realiseren van omvormingen die leiden tot structureel lagere onderhoudslasten zoals, vastgelegd in de begroting 2014-2017

 • Het overdragen van beheer van watergangen in stedelijk gebied aan het hoogheemraadschap

 • Bij gladheid van wegen zorgen voor begaanbare hoofdinfrastructuur

 • Klantgericht afhandelen van meldingen

 • Het realiseren van noodzakelijke organisatieaanpassingen.

 • Bewoners worden uitgenodigd om het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de directe woonomgeving over te nemen door inzet van diverse communicatiemiddelen van de gemeente

 • Actualisatie van het bomenbeleidsplan

Toelichting status

De activiteiten verlopen op koers. Zo wordt; - het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte uitgevoerd op het bestuurlijk vastgestelde niveau; - wordt gewerkt aan de overdracht van stedelijk water; - is de gladheidsbestrijding in het winterseizoen uitgevoerd en wordt het gladheidseizoen 2014/2015 geëvalueerd; - wordt gewerkt aan het actualiseren van het bomenbeleidsplan. De afgelopen jaren zijn de Waterschapslasten voor de gemeente sterk gestegen door een andere verhouding bij het belasten van bebouwde en onbebouwde gronden. Dit leidt tot een overschrijding op dit onderdeel van € 70.000. De lasten van de walstroomvoorzieningen zijn hoger dan de jaarlijkse inkomsten. Hierdoor ontstaat er voor 2015 een tekort van € 63.000. In voorgaande jaren kon dit nog worden gecompenseerd binnen de exploitatie. In 2015 is dit niet meer mogelijk waardoor er een overschrijding ontstaat. In 2015 zijn de omvormingen gestart op meer dan 300 locaties. Vooruitlopend daarop zijn bewoners daarover geïnformeerd en hebben de mogelijkheid gehad om aan te geven of zij de wens hebben het groen te adopteren. In 2015 blijft het aantal overeenkomsten met bewoners die groen adopteren verder toenemen. In het kader van de organisatieontwikkeling voor de openbare ruimte worden de mogelijkheden onderzocht om burgerparticipatie en arbeidsparticipatie verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Doel is om te komen tot een optimalisering van de mogelijkheden van arbeidsparticipatie binnen het onderhoud van de openbare ruimte en het verbreden van de mogelijkheden van adoptie van delen van de openbare ruimte. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bewoners maar ook naar andere doelgroepen (zoals bedrijven).

Vervanging in de openbare ruimte

Ten aanzien van de vervanging van de openbare ruimte worden de komende jaren geen onderhoudsachterstanden meer ingelopen. Om de kosten voor vervanging van de openbare ruimte te beperken, is in de begroting 2014-2017 besloten om een deel van de vervangingen op een sobere wijze uit te voeren. Dit houdt in dat de openbare ruimte wordt vervangen zonder ingrijpende aanpassingen. In het meerjareninvesteringsplan voor de openbare ruimte worden de projecten gespecificeerd die in aanmerking komen voor herinrichting of een sobere vervanging. Bij herinrichting wordt de openbare ruimte in overleg met belanghebbenden aangepast aan de eisen van het hedendaagse gebruik.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Areaal verhardingen dat wordt vervangen.

Nieuw beleid en nieuwe streefwaarde miv 2014

267.000 m2

267.000 m2

267.000 m2

Concept MIP en opgave afdeling A&I o.b.v. projectenrapportage.

Percentage realisatie investeringen openbare ruimte.

100%

100%

100%

100%

Opgave afdeling A&I o.b.v. projectenrapportage.

Activiteiten

 • Realiseren van het meerjareninvesteringsplan voor de openbare ruimte.

 • Het verwerven van subsidies.

 • Actualiseren meerjareninvesteringsplan openbare ruimte voor komende jaren.

Toelichting status

De jaarschijf 2015 van het meerjareninvesteringsplan voor de openbare ruimte is in uitvoering. Verwacht wordt dat het investeringsplan binnen de financiële kaders van de begroting wordt gerealiseerd. In 2015 is het laatste openstaande onderdeel ten aanzien van de vervanging van de Prins Bernhardbrug tot een afronding gekomen. Er moest nog een stuk grond worden aangekocht en overgedragen aan de gemeente Zaanstad. De totale kosten die hiermee gemoeid zijn betreffen € 395.000 (excl. BTW). Het project van de Prins Bernhardbrug is inmiddels afgesloten waardoor deze kosten niet meer ten last van het project kunnen worden gebracht. Met de najaarsrapportage (Narap) wordt duidelijk wat het effect van deze grondtransactie is op de totale exploitatie 2015. In 2014 blijkt teveel betaald te zijn voor het energieverbruik van de DRIS-panelen bij Abri’s. DRIS-panelen voorzien reizigers van informatie over vertrektijden van bussen. Het gaat om een bedrag van € 110.000,-. Dit bedrag is in 2015 geretourneerd. De jaarlijkse actualisatie van het meerjareninvesteringsplan verloopt conform de planning en zal in het 4e kwartaal 2015 gereed zijn.

Inzameling afval- en regenwater

0 2 0 0

Het gemeentebestuur streeft naar een doelmatige en milieuverantwoorde inzameling van en afvoer van regen- en afvalwater. Het rioleringsbeleid is vastgelegd in het Verbreed gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) en eind 2012 door de raad vastgesteld. Belangrijke beleidsdoelstellingen zijn: - Voorzien in capaciteit om afval- en regenwater te kunnen afvoeren (norm = regenbui 8: maximaal 20 mm regenval in een uur gedurende 24 uur waarbij geen overlast op straat mag ontstaan) - Een kwalitatief toereikend rioolstelsel waarbij onderhoudsachterstanden worden ingelopen. - Voldoen aan de eisen van de basisinspanning, eind 2014. ­ Onderzoeken van mogelijkheden om kapitaallasten te verlagen. ­ Inzet op samenwerking in de waterketen en komen tot bestuurlijke afspraken.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Onderhoud riolering

Het gemeentelijk rioolbeheer richt zich op een doelmatig beheer en onderhoud van de riolering conform een actueel beleidskader. Op basis van het Bestuursakkoord Water zijn afspraken gemaakt om de maatschappelijke kosten van de gehele waterketen te beperken. Om dit te bereiken, is ingezet op het intensiveren van de samenwerking met regiogemeenten, drinkwaterbedrijf en hoogheemraadschap. Het intensiveren van de samenwerking vindt plaats op basis van bestuursconvenanten met betrokken partijen in de regio.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Percentage meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan

88% (2010)

90%

90%

Opgave afdeling Beheer

Areaal geïnspecteerd riool

Is nieuwe indicator

17.454 m

fluctueert

17.454 m

Inspectieplan en opgave afdeling Beheer

Activiteiten

 • Inspectie riolering conform inspectieplan

 • Actualiseren van de operationele rioleringsplannen

 • Opstellen voortgangsrapportage rioolbeheer

 • Uitvoeren maatregelen samenwerkingsconvenanten regiogemeenten Zaanstreek-Waterland, drinkwaterbedrijf en hoogheemraadschap

 • Klantgerichte afhandeling van meldingen

 • Onderzoek naar de effecten van klimaatverandering.

Toelichting status

De genoemde activiteiten worden conform planning uitgevoerd. De riolering wordt geïnspecteerd conform het inspectieplan en gestart is met de actualisatie van de operationele rioleringsplannen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanbevelingen van de Rekenkamer Zaanstad. Het onderzoek naar de kapitaallasten riolering is afgerond en zal ter informatie worden aangeboden aan de raad. Dit onderzoek biedt informatie ten aanzien van de tariefontwikkeling van de rioolheffing. Verwacht wordt dat de voortgangsrapportage rioolbeheer in het 3e kwartaal kan worden afgerond en ter informatie kan worden aangeboden aan de raad. In het kader van het Bestuursakkoord Water hebben Noord-Hollandse gemeenten, hoogheemraadschap en drinkwaterbedrijf de samenwerking geïntensiveerd. Gekozen is voor een gezamenlijke regionale reactie richting de visitatiecommissie. Verder is de samenwerkingsovereenkomst die gemeenten hebben gesloten uitgebreid en hieraan nemen nu ook het hoogheemraadschap en het drinkwaterbedrijf deel. In het kader van het Deltaprogramma Water dienen gemeenten eind 2020 een plan te hebben voor de periode 2020-2050 om te anticiperen op de effecten van klimaatverandering. In 2015 wordt een onderzoek gedaan om de mogelijke effecten van klimaatverandering in kaart te brengen en op basis hiervan ontstaat inzicht in de kwetsbare plekken voor wateroverlast.

Vervanging riolering

Voor een goed functionerend rioolstelsel is het nodig dat vervanging tijdig wordt uitgevoerd. Onderhoudsachterstanden lopen we de komende jaren in. Bij het inplannen van rioolvervanging is een goede afstemming met vervangingsprojecten in de openbare ruimte noodzakelijk om te komen tot een doelmatige besteding van financiële middelen. Om dit te bereiken, wordt het investeringsplan jaarlijks geactualiseerd.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Areaal riolering dat wordt vervangen.

25.280 m (2011)

19.630 m

20.000 m

19.630 m

Concept MIP en opgave afdeling A&I o.b.v. projectenrapportage.

Percentage realisatie investeringen riolen.

n.v.t.

100%

100%

100%

Opgave afdeling A&I o.b.v. projectenrapportage.

Activiteiten

 • Realiseren rioolinvesteringen uit het meerjareninvesteringsplan openbare ruimte

 • Actualiseren rioolinvesteringen voor komende jaren in meerjareninvesteringsplan openbare ruimte

Toelichting status

De vervanging van de riolering verloopt conform de planning. Het aansluiten van ongerioleerde panden blijft daarbij een punt van aandacht omdat het moeilijk is om alle bewoners mee te laten werken om te komen tot een optimaal plan voor bewoners en gemeenten. Eind maart heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouw haar eindvonnis geveld inzake het geschil tussen de gemeente Zaanstad en TBI Techniek B.V. met betrekking tot de aanleg van de persleiding in Zaandam-Oost. Aanvankelijk bedroeg de claim een bedrag van € 2,2 mln. De tegenvordering van de gemeente Zaanstad was ca. € 1,0 mln. In het vonnis wordt de gemeente verplicht een bedrag te betalen van € 102.027. In de begroting, onder “weerstandsvermogen en risicobeheersing” is een risico meegenomen ten aanzien een mogelijke meerwerkclaim van de aannemer. Met deze uitspraak van de Raad van Arbitrage komt dit risico te vervallen.

Voorzieningen uitvaart

0 1 0 0

Op basis van de Wet op de Lijkbezorging dient de gemeente te voorzien in de mogelijkheid tot begraven. De gemeente Zaanstad biedt op diverse locaties de mogelijkheid tot begraven. Daarnaast exploiteert een aantal kerkgenootschappen begraafplaatsen. De kerkgenootschappen kunnen bij tekorten in de exploitatie in aanmerking komen voor subsidie.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Begraven en begraafplaatsen

Zorgdragen voor nette begraafplaatsen en het faciliteren van begrafenissen.

Activiteiten

 • Faciliteren van begrafenissen

 • Het onderhouden van de begraafplaats

Toelichting status

Activiteiten verlopen conform de planning.

Fundering

0 1 0 0

De gemeente zet in op het verminderen van funderingsrisico's bij projecten in de openbare ruimte, het stimuleren van funderingsherstel en het vergroten van de bewustwording van mogelijke funderingsproblemen bij eigenaren van panden. Met het beleidsplan Nieuw Fundament is eind 2009 gekozen voor een andere inzet van het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel. Daarbij is gekozen voor het model van de ‘faciliterende overheid’. Dit houdt in: ­ Kiezen voor een gebiedsgerichte aanpak van de funderingsproblematiek, waarbij de planning van werken in de openbare ruimte leidend is ­ Vergroten van de toezichthoudende rol van de gemeente ­ Een meer evenwichtige inzet van de dwingende en helpende hand ­ Het leggen van een sterker accent op de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand ­ Het aanspreken van andere belanghebbenden. In het beleidsplan is uitgegaan van 100 woningen per jaar. Door het vervallen van gemeentelijke leningen en de strenger geworden landelijke normen om geld bij de bank te mogen lenen, is het streefgetal nu meer realistisch aangepast naar 60 woningen per jaar. Wanneer nieuwe financiële instrumenten worden gevonden (al dan niet landelijk) om funderingsherstel mogelijk te maken voor de particuliere eigenaar kan dit aantal weer toenemen.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Funderingsrisico's en herstel

Van belang voor de kwaliteit van de woningvoorraad in Zaanstad en de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en wijken, is om te komen tot een tijdig funderingsherstel van woningen. De aanpak van de gemeente richt zich op: - Het onderkennen van risicogebieden en het verzorgen van goede communicatie richting de woningeigenaren over de funderingsrisico's - Het vroegtijdig beoordelen van panden in gebieden waar de gemeente van plan is om projecten in de openbare ruimte te gaan uitvoeren, waardoor inzicht in de kwaliteit van het woningbestand wordt verkregen en waardoor via een gerichte aanpak bewoners worden geactiveerd om de funderingen te verbeteren. Door deze pro-actieve aanpak worden uitvoeringsrisico's en kosten beperkt op het moment dat de gemeente projecten gaat uitvoeren. - Het samenwerken met rijksoverheid, banken, verzekeringspartijen en woningbouwcorporaties om het funderingsherstel zo goed mogelijk te faciliteren. Eigenaren van panden worden met funderingsherstel voor een grote financiële opgave gesteld en het is in het belang van alle partijen dat eigenaren de stap tot funderingsherstel kunnen maken.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Percentage projecten openbare ruimte dat zonder hoge meerkosten (binnen norm) is gerealiseerd.

Is nieuwe indicator

90%

90%

90%

Opgave Realisatie

Activiteiten

 • Tijdige beoordeling funderingsrisico's bij projecten in de openbare ruimte zodat goede inplanning vervangingsinvesteringen openbare ruimte mogelijk is

 • Maken en uitdragen bredere communicatie aangaande de Zaanse funderingsproblematiek en de eigenaren wijzen op de eigen verantwoordelijkheid voor hun pand met de nadruk op de communicatie rondom de concept MIP-gebieden

 • Uitbreiden en monitoren meetboutenbestand

 • Eigenaren stimuleren en ondersteunen in het proces rond en de aanloop naar funderingsherstel

 • Opleggen last onder bestuursdwang (relatie met programma 8: Openbare Orde en Handhaving)

 • Zoeken en uitwerken nieuwe (Zaanse) financiële arrangementen om funderingsherstel door eigenaar mogelijk te maken die niet op de reguliere markt terecht kunnen (nieuwe maatwerklening / erfpachtmodel / BKZ-model)

 • Lobby om funderingsherstel bij hogere overheid onder de aandacht te krijgen en (waar mogelijk en redelijk) blokkerende wet- en regelgeving te laten aanpassen (relatie met programma 4: Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling)

Toelichting status

Het ministerie van BZK heeft bancaire, financiële instellingen en een aantal gemeenten (waaronder Zaanstad) uitgenodigd voor een verkenning naar mogelijkheden om eigenaren van woningen met een slechte fundering tegemoet te komen bij noodzakelijk funderingsherstel van woningen. Het gesprek over deze problematiek is daarmee geagendeerd. De onderzoeken naar de nieuwe financiële arrangementen loopt en wordt verder uitgewerkt. Eén van de mogelijkheden die wordt onderzocht is het ontwikkelen van de nieuwe Zaanse maatwerklening.

Markten en kermissen

0 2 0 0

De gemeente is betrokken bij de organisatie van markten en kermissen.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Markten

In 2013 heeft de VNG de Model Marktverordening geïntroduceerd. Een van de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Model Marktverordening 2008 is het vervallen van het Marktreglement 2008. Hiertegenover staat de introductie van het inrichtingsplan, waarmee de wijze van functioneren per markt voor het grootste gedeelte wordt bepaald. De markten zullen worden geprofessionaliseerd en efficiënter worden georganiseerd. Zo zullen de marktkramen worden aanbesteed en wordt de marktregistratie gedigitaliseerd.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Gemiddelde bezettingsgraad van de markten.

n.v.t.

80%

80%

80%

Opgave sector Handhaving

Activiteiten

 • Digitalisering marktproces implementeren

Toelichting status

De digitalisering van het marktproces is gereed. De verordening is vastgesteld, op basis hiervan is het inrichtingsplan opgesteld. Hierin wordt onder andere vastgelegd wanneer de markt verplaatst kan worden. Dit om evenementen op de Rozengracht makkelijker mogelijk te maken.

Kermissen

Op grond van de verordening organiseert de afdeling Straattoezicht drie kermissen per jaar in Zaanstad.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Het aantal kermissen in Zaanstad dat wordt georganiseerd.

3

3

3

Opgave sector Handhaving

Activiteiten

 • Het aanwijzen van een definitief evenemententerrein voor de kermis

Toelichting status

Er zullen ook dit jaar drie kermissen georganiseerd worden. Tijdens de kermis van Wormerveer is er een proef geweest met een definitief salonwagenterrein met vaste voorzieningen in Hoogtij. Uit deze proef bleek dat er nog een verharding moet worden aangebracht aan dit salonwagenterrein zodat de salonwagens een betere ondergrond wordt geboden.

Recreatieve mogelijkheden

0 2 0 0

De gemeente werkt aan het in stand houden van de regionale recreatiegebieden met een aantrekkelijk recreatief aanbod en het vergroten van de bewustwording van natuur en milieu. Voor een stad waar gewoond en gewerkt wordt, is het belangrijk om in de buitenlucht te kunnen ontspannen. Dat doet meer dan 50% van de mensen uit Zaanstad, niet alleen in parken en het buitengebied, ook in de regionale recreatiegebieden. De regionale recreatiegebieden bieden een breed aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen, zoals watersport, strand, evenementen en horeca. De gemeente participeert als verbonden partij in het recreatiegebied Twiske- Waterland en het Alkmaarder– en Uitgeestermeer. Wanneer mensen buiten ontspannen, zullen zij zich ook meer bewust zijn van de waarde van natuur en milieu. De gemeente stimuleert de bewustwording daarvan met name onder jongeren.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Recreatieve mogelijkheden

De gemeente draagt (mede) zorg voor het beheer en de exploitatie van de recreatiegebieden Alkmaardermeer, Uitgeestermeer (RAUM) en Twiske. De recreatieschappen hebben in het verleden een grote onderhoudsachterstand opgebouwd en met een financiële bijdrage van de provincie is een bestemmingsreserve beschikbaar voor het inhalen van het achterstallig onderhoud. Met een meerjarenplanning worden de onderhoudsachterstanden ingelopen en het recreatieschap streeft daarbij naar evenwicht in de inkomsten en uitgaven. Daarbij kijkt het gemeentebestuur kritisch naar de meerwaarde van de huidige voorzieningen en bij vervanging naar de duurzaamheid van investeringen. Op termijn is het onderhoud van alle bestaande voorzieningen niet meer haalbaar. Daarom werken de recreatieschappen aan een plan om onderdelen door derden te laten exploiteren, met een opbrengst uit huur of pacht voor het recreatieschap. Met het uitbesteden van voorzieningen ontstaat een goede afstemming van de vraag en het aanbod, waarbij het recreatieschap als initiator optreedt en zorgt voor de basisvoorzieningen. Er zijn al succesvolle stappen gezet, waaronder de uitgifte van zorgboerderij 'de Marsen' in het Twiske. In de toekomst volgt ook de verzelfstandiging van erfgoedpark 'de Hoop' bij het Alkmaardermeer. Met dit beleid ontstaat verdienvermogen bij de recreatieschappen. Om deze ontwikkeling te bespoedigen, stellen beide recreatieschappen een nieuwe visie op waar zij de recreant en de markt bij betrekken.

Activiteiten

 • Opstellen visie voor duurzaam beheer van de recreatiegebieden Alkmaardermeer en Uitgeestermeer en Twiske

 • Stimuleren dat besturen recreatieschappen inkomsten en uitgaven in evenwicht brengen

 • Het laten uitvoeren inhaalslag achterstallig onderhoud

Toelichting status

De recreatieschappen zijn gevraagd te komen met een visie voor het duurzaam beheer. Deze visie wordt voor een zienswijze aan de raad aangeboden. In dat kader wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om het verdienvermogen van de recreatieschappen te vergroten. De mate waarin dit mogelijk is, bepaalt de snelheid waarmee in de toekomst onderhoudsachterstanden in deze gebieden kunnen worden ingelopen.

Natuur- en milieueducatie

Sinds 1993 beheert de stichting Natuur- en Milieueducatie (NME) de kinderboerderij Darwinpark, het natuurmuseum, de heemtuin, de schoolwerktuinen en het biologisch lescentrum. Daaraan gekoppeld biedt de stichting een breed aanbod aan educatieve activiteiten, waaronder lespakketten aan basisschoolleerlingen en begeleiding van leerlingen in de schooltuinen. Daarmee leren kinderen over de natuur en worden zij zich meer bewust van de waarde ervan. Het ZNMC (Zaans Natuur- en Milieu Centrum) en KMZ ( Kontakt Milieubeheer Zaanstreek) geven adviezen op het gebied van natuur en milieu en dragen zo bij aan een leefbaar, groen en gezond Zaanstad. Met de adviezen en initiatieven ontstaan bijvoorbeeld natuurspeelplaatsen, alternatieve en duurzame beheervormen en betrokkenheid van bewoners bij het groen en openbare ruimte. De Stichting NME heeft voor de periode 2014–2018 een strategisch beleidsplan opgesteld en beoogt daarmee een transitie naar een ‘NME nieuwe stijl’. Daarmee wil de stichting nieuwe ambities op het gebied van organisatie, samenwerking en inhoudelijke activiteiten bereiken. In 2015 zal de gemeente de voortgang van de transitie bij de stichting en de daarmee samenhangende effectiviteit en efficiëntie van de resultaten uit het subsidieovereenkomst evalueren.

Prestatie-indicator

Nulmeting

Begroting 2015

Streefwaarde

Prognose Burap

Bron

Aantallen lespakketten die zijn verstrekt.

n.v.t.

23.500

25.000

23.500

Opgave stichting NME.

Activiteiten

 • Beheer en onderhoud kinderboerderij Darwinpark, natuurmuseum, biologisch lescentrum, schooltuinen en heemtuin

Toelichting status

Al het onderhoud en beheer wordt volgens plan uitgevoerd

Product

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Recreatieve mogelijkheden

Lasten

468

0

468

Baten

Saldo

468

0

468

Funderingsrisico's en herstel

Lasten

1.131

2

1.133

Baten

Toevoegingen

Onttrekkingen

Saldo

1.131

2

1.133

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Lasten

37.726

-1.386

36.339

Baten

-408

-35

-443

Toevoegingen

1.000

0

1.000

Onttrekkingen

-33.071

955

-32.116

Saldo

5.247

-466

4.781

Markten

Lasten

242

9

251

Baten

-320

0

-320

Saldo

-79

9

-69

Onderhoud riolering

Lasten

6.012

486

6.499

Baten

-21.030

0

-21.030

Saldo

-15.018

486

-14.532

Begraven en begraafplaatsen

Lasten

631

0

631

Baten

-959

0

-959

Saldo

-328

0

-327

Vervanging in de openbare ruimte

Lasten

28.481

-168

28.313

Baten

Saldo

28.481

-168

28.313

Vervanging riolering

Lasten

12.624

-544

12.080

Baten

Saldo

12.624

-544

12.080

Kermissen

Lasten

154

-119

35

Baten

-225

120

-105

Saldo

-71

0

-70

Natuur- en milieueducatie

Lasten

510

0

510

Baten

Saldo

510

0

510

Programma

Begroting

Mutaties burap

Stand na burap

Beheer buitenruimte

Lasten

87.978

-1.719

86.259

Baten

-22.942

85

-22.857

Toevoegingen

1.000

0

1.000

Onttrekkingen

-33.071

955

-32.116

Saldo

32.966

-679

32.287

Lasten

Baten

Saldo

Raad autonoom

-223

0

-223

Raad bijstelling bestaand beleid

-1.507

1.040

-468

Raad herschikking

11

0

11

-1.719

1.040

-679

Raad autonoom

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2015

-223

0

-223

De kapitaallasten 2015 zijn berekend bij het opstellen van de begroting waarin er gerekend is met een raming wat er in 2014 geïnvesteerd zou worden. Bij de jaarrekening 2014 is dit definitief geworden. De afwijking hiertussen heeft effect op de kapitaallasten van 2015 en worden via deze mutatie verwerkt in de begroting.

Raad bijstelling bestaand beleid

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie Investeringsfonds 15.1

-955

955

0

Financiële verwerking van het MPG 15.1 zoals aangeboden aan de raad juni 2015 (2015/86081)

Sector Uitvoering inhuur en voertuigen

0

0

0

In 2015 wordt meer capaciteit van de sector Uitvoering ingezet t.b.v. investeringsprojecten (-89). De hieruit verkregen middelen worden ingezet t.b.v. inhuur (89).

Sportbedrijf

-601

0

-601

Met ingang van 2015 is het Sportbedrijf operationeel. Voor de integrale bewaking van de kosten van het Sportbedrijf worden de budgetten bij elkaar geplaatst en wordt een onderscheid gemaakt tussen BTW belast en BTW onbelast. Dit leidt tot een technische verschuiving tussen programma 1 en programma 3 van 15.

Uitbesteding financiële afhandeling kermissen

-120

120

0

In 2014 is gestart met een nieuw organisatiebureau voor de kermissen. Dit bureau verzorgt ook de volledige financiële afhandeling. Via deze wijziging wordt de begroting hierop aangepast.

Verkoop voertuigen

35

-35

0

Een reeks voertuigen die vervangen zijn, worden verkocht (-35). De verkoopopbrengst wordt toegevoegd aan het budget voor de vervanging van voertuigen (35).

Walstroom

63

0

63

De exploitatie van walstroomvoorzieningen vertoont een tekort als gevolg van hogere onderhouds- en vastrechtkosten en lagere stroomafname dan geraamd (63).

Waterschapslasten

70

0

70

De waterschapslasten stijgen de afgelopen paar jaar sterker dan de toegepaste indexering in de begroting. Tevens worden wegen vanaf 2014 zwaarder aangeslagen door het hoogheemraadschap. Als gevolg hiervan is een tekort ontstaan van 70.

Raad herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Invulling inkooptaakstelling

-8

0

-8

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd die wordt ingevuld op de inkooptaakstelling. Het betreft een besparing op e&w-installaties, ict licenties e.d., advocaatkosten en kantoorartikelen.

Kostenverdeling

59

0

59

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Overzetten onderhoudsbudgetten naar Vastgoed

-40

0

-40

Overzetten van de onderhoudsbudgetten van een aantal panden van Stadsbedrijven naar Grondzaken (Vastgoed).